"gapande" English translation

SV

"gapande" in English

EN
EN

SV gapande
volume_up
{adjective}

gapande
volume_up
agape {adj.} (gaping)

Synonyms (Swedish) for "gapande":

gapande
Swedish
gap

Context sentences for "gapande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är ett gapande hål som omintetgör alla framsteg som gjorts genom den nya lagstiftningen.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
SwedishJugoslavien och som fortfarande står utanför är som gapande tomma hål på EU:s karta.
The states of the former Yugoslavia that remain outside are like gaping black holes in the map of the EU.
SwedishI alla andra hänseenden fanns dock en gapande klyfta mellan ordens meningslöshet och de magra resultaten.
However, in all other respects, there was a gaping hole between the vanity of the words and the meagreness of the results.
SwedishNär det gäller energifrågor finns det dessutom fortfarande ett gapande hål i kommissionens strategi – dess tystnad i transportfrågan.
In addition, on energy issues, there is still a gaping hole in the Commission’s strategy: its silence on the transport question.
SwedishNär det gäller energifrågor finns det dessutom fortfarande ett gapande hål i kommissionens strategi – dess tystnad i transportfrågan.
In addition, on energy issues, there is still a gaping hole in the Commission’ s strategy: its silence on the transport question.
SwedishDet vore som att sätta små plåster på ett gapande sår, som bara skulle bli större och större med den nuvarande transportpolitiken.
It would be like applying small sticking plasters to a gaping wound, which will just become larger and larger with the present transport policy.
SwedishVarför finns det inget pilotprogram för att skicka tillbaka invandrare till Turkiet, som är ett gapande sår när det gäller just detta speciella problem?
Why is there no pilot programme for turning immigrants back in Turkey, which is a gaping wound in terms of this particular problem?
SwedishDet finns en gapande avgrund mellan det som ni återigen har beskrivit som ett nödvändigt åtagande, även finansiellt sett, och det som sker i praktiken.
There is a gaping chasm between what you have once again described as being necessary as a commitment, including financially, and what happens in practice.
SwedishJag ber kammaren att komma ihåg att statligt stöd, i detta sammanhang, snarare är att betrakta som ett snabbförband eller ett häftplåster som sätts på ett gapande sår.
I ask the House to remember that state aid, in this context, is rather like a Band-Aid or a sticking plaster being applied to a gaping wound.