"garant" English translation

SV

"garant" in English

volume_up
garant {comm. gen.}

SV garant
volume_up
{common gender}

1. general

garant (also: garanti, säkerhet, försäkran)
Den bör också vara en garant för vårt socialskyddssystem.
It must also be a guarantee of our social security system.
FN-systemet är en garant för fred och ingen har intresse av att försvaga det.
The United Nations system is a guarantee of peace, and weakening this system is in nobody's interests.
Europa var länge en garant för fred och välstånd.
Europe was a guarantee for peace and prosperity for a long time.
garant
Turkiet kommer alltid att stå som garant för säkerheten i hela Europa.
Turkey will always stand guarantor for the security of the whole of Europe.
 Ska nederländska staten, i förekommande fall, på samma sätt stå garant i framtiden?
 May the Netherlands Government stand as guarantor in the same way in cases occurring in future?
Trots sitt feodala styre fungerade Hosni Mubarak som en garant för stabiliteten i Egypten.
In spite of his feudal rule, Hosni Mubarak acted as a guarantor of stability in Egypt.
Förutom kravet på att invandraren ska ha en garant och kunna visa att han eller hon kan försörja sig själv, anser jag att det krävs ytterligare garantier.
In addition to the immigrant having a sponsor and being able to demonstrate the ability to provide for his or her own upkeep, I believe further guarantees are needed.

2. commerce

garant

Synonyms (Swedish) for "garant":

garant
Swedish

Context sentences for "garant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU skall vara en garant för bättre säkerhet och hälsa på arbetsplatserna i gemenskapen.
The EU must be a lever for better safety and health in the Community's workplaces.
SwedishMen bara för att beslut fattas gemensamt är de ingen garant för att vara goda beslut.
However, the fact that decisions are taken jointly does not mean they will be good ones.
SwedishFörenta staterna stod som garant för försvaret av friheten i Västeuropa.
The United States safeguarded the defence of freedom in western Europe.
SwedishDet skulle kanske vara en bra garant för era uttalanden.
That would, perhaps, be a good indication of your intentions.
SwedishOberoendet är också en garant för vår gemensamma valutas värde.
It also guarantees the value of our common currency.
SwedishBanker får naturligtvis inte tappa bort några pengar alls, och de måste stå som garant för sin organisation.
Banks should of course not lose any money at all, and they must stand surety for their organisation.
SwedishOch jag tror att ert program står som garant för ett socialt, ett hållbart och ett politiskt starkare Europa.
And I believe that your programme guarantees a social, sustainable and politically stronger Europe.
SwedishEn bokbransch som står garant för en pluralistisk och kulturell mångfald måste skyddas när så behövs.
A book sector which is synonymous with a multiform and cultural diversity must be protected, where necessary.
SwedishJag håller dock inte med om att de statliga monopolen är en naturlig garant för dessa normer.
Industry and citizens have generally benefited, as demonstrated by the results of performance and evaluation measurement.
SwedishDet är ju det som är en garant för att EU inte går fortare än den politiska viljan och folkets vilja.
That is precisely what guarantees that the EU does not progress faster than the political will and the will of the people.
SwedishDen avreglerade marknaden bör självklart stå garant för en allmän tjänst som framförallt är inriktad på konsumentskydd.
The interest of universal service lies of course in a liberalised market as does also consumer protection.
SwedishDe byråkratiska hindren är undanröjda och det inlämnade ändringsförslaget utgör en garant för den nödvändiga rättvisan.
Bureaucratic obstacles have been removed and the proposed amendment will ensure the necessary fair treatment.
SwedishDet är med andra ord Europas skattebetalare som står för kalaset, och den svenska regeringen står som garant för hela affären.
In other words, the European taxpayer pays and the whole deal is underwritten by the Swedish Government.
SwedishParlamentet bör vara garant för en sådan information.
SwedishVi behöver också kraftigare åtgärder från kommissionen, som, trots allt, är fördragets garant och direktivens beskyddare.
We also need firmer action from the Commission, which, after all, is the guardian of the Treaty and protector of the directives.
SwedishOch tyvärr är inte heller nästa ordförandeland någon garant för att Lissabonstrategin kommer att lösas i stället för att bara kritiseras.
Both these institutions work and take decisions that directly affect the lives of the people of the European Union.
SwedishEn kommission som lyckas komma till samförstånd med Europaparlamentet är garant för en väl fungerande institutionell verksamhet.
A good understanding between the Commission and the European Parliament will help to ensure the smooth running of the institutions.
SwedishJag håller med om att utvidgningen är ett av EU:s viktigaste politikområden och att den är en garant för fred och säkerhet i regionen.
I agree that enlargement is one of the Union's more important policies and that it guarantees peace and security in the region.
SwedishFörutom kravet på att invandraren ska ha en garant och kunna visa att han eller hon kan försörja sig själv, anser jag att det krävs ytterligare garantier.
It looks as if the European Parliament is, more and more, making a speciality of voting on texts of that kind.
SwedishStödet från den ska inte bara vara en garant för vår solidaritet, det måste vara snabbt och effektivt och fungera med ett minimum av byråkrati.
The aid from it should not just be a token of our solidarity, but needs to be fast and effective, with a minimum of red tape.