"garanterat" English translation

SV

"garanterat" in English

SV

garanterat {adverb}

volume_up
Jag vill be er att läsa hela betänkandet en gång till - ni hittar garanterat inte orden ”europeisk armé” i texten.
I would ask you to read the whole report through once again - you will most certainly not find the words 'European army' in it.
Det är garanterat fallet för det förslag enligt vilket detta direktiv bör sätta stopp för könsdiskriminering som innebär att endast den manliga personalen måste bära slips.
That is most certainly true of the amendment which proposes that this directive should end the sexually discriminatory practice of stipulating that only male personnel can wear a tie.

Context sentences for "garanterat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOrdförandeskapets program har dock också garanterat en förnyad dialog med Afrika.
However, the presidency's programme has also ensured renewed dialogue with Africa.
SwedishHelt generöst har man garanterat en kompenserande vilotid efter 72 timmars arbete.
Generously, periods of compensatory rest at the end of 72 hours’ work are guaranteed.
SwedishSamtidigt måste denna förordning ge EU:s jordbrukare ett garanterat skydd.
At the same time, this regulation must ensure protection for European farmers.
SwedishDessutom har rådet garanterat parallellt antagande av båda lagstiftningsförslagen.
Moreover, the Council has guaranteed the parallel adoption of both legislative proposals.
SwedishOm det är garanterat, då är avtalet inte underlägsen en detaljerad lagstiftning.
If that is ensured, an agreement is a match for detailed legislation.
SwedishLägrets finansiella stöd från UNHCR är uppenbarligen inte längre garanterat.
In this country, so heavily dependent on tourism, the situation is becoming more tragic.
SwedishPå så vis har vi garanterat vår totala solidaritet med USA: s regering och folk.
We thus pledged our complete solidarity with the government and people of the United States.
SwedishPå så vis har vi garanterat vår totala solidaritet med USA:s regering och folk.
We thus pledged our complete solidarity with the government and people of the United States.
SwedishAtt detta alleuropeiska projekt kommer att bli framgångsrikt är långtifrån garanterat.
The success of this pan-European undertaking is far from being assured.
SwedishSchengenområdet utgör ett område med garanterat fri rörlighet för personer.
The Schengen area represents a territory where the free movement of persons is guaranteed.
SwedishEn sådan policy mix är garanterat positiv för investeringarna och kommer att främja tillväxten.
This policy mix will undoubtedly be good for investment and will lead to growth.
SwedishDetta främjar garanterat inte en effektiv, fri och rättvis konkurrens.
That is certainly not in the common interest of effective, free and fair competition.
SwedishDessa länder har garanterat inget att vinna på kompetensflykt eller liknande.
Those countries certainly do not stand to gain from the brain drain or other such phenomena.
SwedishParlamentet har varit enigt och har garanterat stöd till kommissionens önskemål.
Parliament has stood united and ensured that there was support for the wishes of the Commission.
SwedishDe enda slag vi garanterat kommer att förlora är dem vi aldrig utkämpar.
- (FR) Madam President, the only battles we are sure to lose are those we do not join.
SwedishEtt eget kreditvärderingsinstitut som betalas av oss och som garanterat dansar efter vår pipa.
Our own credit rating agency paid for by us, guaranteed to dance to our tune.
SwedishDet viktigaste för framtiden är att nyregistrerade ämnen är garanterat ofarliga.
The essential thing in future is that it be ensured that newly-registered substances are harmless.
SwedishDärigenom har vi garanterat den flexibilitet som krävs för vägtransporter.
By it we have guaranteed the flexibility that road transport needs.
SwedishJag instämmer verkligen helt i er bedömning och jag kommer garanterat att informera talmannen.
I too fully condemn this sort of behaviour and I will certainly inform the President.
SwedishDessutom har rådet garanterat parallellt antagande av båda lagstiftningsförslagen.
The immediate motivation for the present legislative proposal was the oil disaster involving the.