"generande" English translation

SV

"generande" in English

SV generande
volume_up
{adjective}

generande
generande (also: pinsamt, genant, pinsam, besvärande)
Det som betraktas som generande eller oacceptabelt i ett land kan ses som roligt eller underhållande i ett annat.
What is considered embarrassing or unacceptable in one country may be seen as funny or amusing in another.
Vill man på så sätt undvika att det under den europeiska valkampanjen förs fram andra generande affärer inför medborgarnas ögon?
The idea is to avoid embarrassing issues being displayed for all to see during the campaign for the European elections.
Det tyder på att man utser en allmän syndabock när man ställs inför generande bevis på att regeringen har gett sitt officiella stöd i hemlighet.
It smacks of a public scapegoating exercise in the face of embarrassing evidence of official covert support by the government.

Synonyms (Swedish) for "generande":

generande
Swedish

Context sentences for "generande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInte medlemsstaterna, inte regionerna och i vissa av dessa är andelen generande låg.
This is true for the Member States and regions, some of whose percentage levels are shamefully low.
SwedishOm de gör detta innan vi gör det i EU, skulle det vara mycket generande för oss att inte ha det tillsynsorgan vi behöver på EU-nivå.
It they do that before we do it in Europe, we could be severely embarrassed by not having the regulator we need at a European level.
SwedishUtgångspunkterna är utmärkta, men när det gäller genomförandet av tillämpningarna såsom e-hälsovård, e-förvaltning och e-lärande är det generande att se vad som verkligen sker.
The basic principles are excellent, but when it comes to the implementation of the applications, such as e-health, e-government and e-learning, then it is shameful to see what is actually happening.
SwedishSe på undertecknarna av konventionerna om mänskliga rättigheter och minoriteter, och jämför därefter hur sådana minoriteter, grupper och individer behandlas - listan är skamlig och generande.
Look at the signatories to the conventions on human rights and minorities and then compare the treatment received by such minorities, groups and individuals - the list is shameful and shaming.