"genomsöka" English translation

SV

"genomsöka" in English

SV genomsöka
volume_up
{verb}

genomsöka (also: anta, uthärda, gå igenom, öva)
genomsöka (also: plundra, röva, rannsaka, leta igenom)

Synonyms (Swedish) for "genomsöka":

genomsöka
Swedish

Context sentences for "genomsöka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen här funktionen kan Du använda för att genomsöka ett område efter ett visst värde.
This function is used to browse a range when you search for a certain value.
SwedishOm vi inte får genomsöka en sida kan vi heller inte se och följa metataggen på den.
If we're not allowed to crawl the page, we won't be able to see and obey the meta tag on it.
SwedishMed hjälp av datapiloten kan du alltid snabbt genomsöka tabellen efter aktuella, intressanta data.
Use the DataPilot to quickly find the data you are interested in.
SwedishSir, ska vi upprätta vägspärr och genomsöka fordonen?
You want us to block the south exit and have AP sweep every vehicle?
SwedishKanske har Google svårt att genomsöka din webbplats. Det kan också bero på felaktigheter i webbplatsens innehåll.
Maybe Google is having problems crawling your site, or maybe there’s a problem with your content.
SwedishDu kan använda verktyget för webbansvariga för att se om Googlebot har problem med att genomsöka dina omdirigerade sidor.
You can use Webmaster Tools to see if Googlebot is having trouble crawling your redirected pages.
SwedishDet kan vara klokt att genomsöka datorn regelbundet så att du hittar eventuell skadlig programvara innan den har spridits.
It's a good idea to run regular scans of your computer to catch malware early and prevent it from spreading.
SwedishDet skapas berättigad oro, alltifrån oro för att man i gränskontroller ska genomsöka datorer till MP3-spelare.
There is justified concern - concern that the border control personnel will search everything from computers to MP3 players.
SwedishPå sidan Genomsökningsfel under Diagnostik anges webbadresser som Googlebot inte kunde genomsöka på grund av omdirigeringsfel.
The Crawl errors page under Diagnostics lists URLs that Googlebot was unable to crawl due to redirect errors.
SwedishSidan för Genomsökningsfel visar information om webbadresser på din webbplats som vi försökte genomsöka men inte fick åtkomst till.
The Crawl errors page provides details about the URLs in your site that Google could not successfully crawl or that returned an HTTP error code.
SwedishTullen skulle kunna genomsöka mp3-spelare, mobiltelefoner och bärbara datorer för vem som helst som misstänks för att ha laddat ned en fil olagligt.
Customs could search the MP3 players, mobile telephones and laptops of any citizen suspected of having illegally downloaded a file.
SwedishVi kan bearbeta HTML-, PDF- och Flash-filer, men har svårare att genomsöka och indexera andra dataformat såsom Silverlight.
However, while we can process HTML, PDF, and Flash files, we have a more difficult time understanding (e.g. crawling and indexing) other rich media formats, such as Silverlight.
SwedishOm du precis har lagt till en webbadress till din webbplats eller om en sida har ändrats betydligt sedan den senast genomsöktes kan du be Google att genomsöka den.
If you've just added a URL to your site, or a page has significantly changed since the last time it was crawled, you can ask Google to crawl it.
SwedishDu ser vilka webbadresser som vi har haft svårt att genomsöka och vad som var problemet.
In addition to listing any URLs we had difficulty crawling, we'll list the type of problem and, where possible, list the page or pages on which we found the error.
SwedishGoogle tar inte betalt för att genomsöka en webbplats oftare, och vi håller sökdelen av vårt företag åtskild från den intäktsbringande AdWords-tjänsten.
Google doesn't accept payment to crawl a site more frequently, and we keep the search side of our business separate from our revenue-generating AdWords service.
SwedishDet finns inget förslag om att ålägga Acta-deltagarna att be sina gränsmyndigheter genomsöka resandes bagage för att leta efter intrångsmaterial.
There is no proposal to force ACTA participants to require border authorities to search travellers' baggage or their personal electronic devices for infringing materials.
SwedishGoogle är en helt automatisk sökmotor som använder särskild programvara, så kallade sökrobotar, för att regelbundet genomsöka webben efter webbplatser att lägga till i vårt index.
Google is a fully automated search engine that uses software known as "spiders" to crawl the web on a regular basis and find sites to add to our index.
SwedishIbland (oftast om title-taggen inte betyder något eller om sidan inte går att genomsöka) tar Google titeln från ankartexten från en länk till sidan eller från Open Directory Project.
Occasionally (generally when the title tag is not meaningful or the page is not crawlable) Google will pull the title from the anchor text of a link to that page, or from the Open Directory Project.