"genomtänkt" English translation

SV

"genomtänkt" in English

SV genomtänkt
volume_up
{adjective}

genomtänkt (also: avsiktlig, lugn, sävlig, försiktig)
Detta har uppnåtts med en genomtänkt personalpolitik och genom omfördelningar av arbetsuppgifterna.
This has been achieved by employing a deliberate staff policy and by redeployment of tasks.
Det här ett av de sällsynta dokument som visar på en genomtänkt strategi inför problemet med alternativa fordonsbränslen.
This is one of the rare documents that takes a deliberate approach to the problem of alternative fuel for vehicles.
Nu verkar det som att ansträngningarna att bidra till en fredsprocess genom att gå in i en genomtänkt dialog fungerar.
Now the effort to be instrumental in a peace process by engaging in a deliberate dialogue seems to be working.
Efter att försöket med att förlita sig på ett konsortium av privata företag havererat nådde man till slut fram till en väl genomtänkt lösning.
After the attempt to rely on a consortium of private companies had failed, a prudent solution was eventually reached.
Vad vi behöver är alltså - och här vänder jag med till er, herr kommissionsledamot - en genomtänkt politik och en klok omsorg om europeiska varv.
What we need, then - and here I am addressing you, Commissioner - is a prudent policy and sagacious concern for European shipyards.
Mycket återstår emellertid att göra, och jag kommer att insistera på en noggrant genomtänkt, grundlig och tabufri utvärdering så att vi inte går vidare för fort till nästa steg.
Much remains to be done, however, and I shall insist on a prudent, thorough assessment that is free from taboos so that we do not progress too quickly to the following stages.
genomtänkt
Hamnar och deras användare förtjänar en gedigen, väl genomtänkt lagstiftning.
Ports and their users deserve solid, well-thought-out legislation.
Reaktionen måste därför vara väl genomtänkt och proportionerlig.
Therefore the response must be well thought out and proportionate.
De behöver klara signaler om en väl genomtänkt strategi från kommissionens sida.
They need a clear indication of a well-thought-out Commission strategy.

Synonyms (Swedish) for "genomtänkt":

genomtänkt
Swedish

Context sentences for "genomtänkt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi skall dessutom inte sträva efter mer utan bättre genomtänkt lagstiftning.
We must indeed strive, not for more but for better and justifiable legislation.
SwedishMen vi anser också det vara väl genomtänkt av kommissionen att föreslå 1999.
But we also think that the Commission is wise in proposing a deadline of 1999.
SwedishFör detta behöver vi en genomtänkt och genomförbar EU-strategi för kampen mot terrorism.
To this end we need a good and practicable European counter-terrorism strategy.
SwedishJag anser att kommissionen bör inta en mer genomtänkt hållning i denna fråga.
I think that this is where the Commission needs a more joined-up position.
SwedishJens-Peter Bondes förslag är inte genomtänkt och strider mot den gällande stadgan.
Mr Bonde's proposal has not been thought through and is in breach of the current statute.
SwedishFioris betänkande är ett ambitiöst och genomtänkt betänkande.
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Fiori' s report is ambitious and balanced.
SwedishRådet måste lägga fram ett mer genomtänkt förslag innan vi kommer till andra behandlingen.
The Council needs to make a more refined proposal before we come to second reading.
SwedishEn genomtänkt strategi för att bekämpa klimatförändringen är därför önskvärt.
A coherent strategy to combat climate change is therefore desirable.
SwedishDet är nu upp till oss att ta itu med problemet på ett rationellt och väl genomtänkt sätt.
It is now up to us to deal with this problem in a rational and well-considered manner.
SwedishFrågor som rör media måste alltid handskas på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt.
Questions concerning the media must always be handled in a responsible and considered manner.
SwedishInrikes opportunistisk profilering får här överhanden över klarhet och en genomtänkt politik.
Domestic opportunism has prevailed over clarity and responsible policy in this case.
SwedishDärför är det litet synd att den här analysen inte är genomtänkt hela vägen.
This is why it is slightly unfortunate that this analysis has not been thought through properly.
SwedishSri Lankas regering har inte lyckats inta en genomtänkt inställning till hotet från rebellerna.
The Sri Lankan Government has failed to adopt a measured approach to the rebel threat.
SwedishVi måste använda dem på ett mer genomtänkt och samstämmigt sätt, både i fält och i Bryssel.
We must use these in a more considered and coherent way, both in the field and in Brussels.
SwedishJag vill rikta ett varmt tack till Béatrice Patrie för ett genomtänkt och affärsmässigt betänkande.
I should like to thank Mrs Patrie very much for a thorough and business-like report.
SwedishJag ser fram emot ett klokt och väl genomtänkt beslut i rådet.
I look forward to the Council making a wise and well-considered decision.
SwedishSamtidigt som den är djupt rotad är denna förbehållsamhet också, i alla fall just nu, mycket genomtänkt.
However deep it runs, this reticence is also, at least at present, quite measured.
SwedishDet finns två tillvägagångssätt som kan kombineras på ett genomtänkt sätt.
There are two approaches that can be combined intelligently.
SwedishFörra veckan offentliggjorde irländarna en noga genomtänkt rapport om alternativ för Lissabonfördraget.
Last week, the Irish published a thoughtful report on options for the Treaty of Lisbon.
SwedishEuropeiska kommissionens ursprungliga förslag var väl genomtänkt.
The initial proposal of the European Commission was well-founded.