"glömma sig" English translation

SV

"glömma sig" in English

SV

glömma sig {verb}

volume_up

Similar translations for "glömma sig" in English

glömma verb
sig pronoun

Context sentences for "glömma sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt oss inte glömma att människor försörjer sig på just fiske.
Let us not forget that many people support themselves specifically by fishing.
SwedishSlutligen får vi nu när vintern närmar sig inte glömma bort bostadskrisen.
Lastly, as winter sets in, let us not forget the housing crisis.
SwedishUtan att vare sig glömma eller förlåta något föredrar jag att koncentrera mig på tre frågor.
Without forgiving or forgetting anything, I would prefer to concentrate on three questions.
SwedishDetta är en viktig poäng, och en poäng som vi inte får glömma vare sig nu eller i framtiden.
This is an important point, and one of which we must not lose sight either now or in the future.
SwedishSå det är inte tal om att vare sig glömma eller lämna den grekiska minoriteten eller andra i sticket.
There is therefore no question of either the Greek minority or others being left in the lurch or forgotten.
SwedishVi får aldrig glömma att Europa reste sig från denna bittra aska med hjälp av fredliga värderingar och tolerans.
We must always remember that Europe rose from those bitter ashes, on the basis of values of peace and tolerance.
SwedishDetta kommer att gynna dessa män och kvinnor, som vi aldrig får glömma, som befinner sig i mycket plågsamma situationer.
This will obviously benefit these men and women, whom we should never forget, and who are in very painful situations.
SwedishJag skulle vilja uppmana den rumänska regeringen att fortsätta med reformarbetet, för om den inte gör det kan den lika gärna glömma att ansluta sig 2007.
I would urge the Romanian Government to carry on with the reforms, for if it does not, it may as well forget about joining in 2007.
SwedishDessutom får vi inte glömma vare sig kvinnornas roll i Europas jordbruk eller deras bidrag till detta: En tredjedel av jordbruksarbetarna är kvinnor.
Furthermore, we must not forget either the role of women in agriculture in Europe and their contribution to it: one-third of agricultural workers are women.
SwedishSamtidigt som kommissionen fäster stor vikt vid vårt samarbete med parlamentet får vi inte glömma att gemenskapsmetoden grundar sig på ett triangelförhållande.
While the Commission attaches great importance to our cooperation with Parliament, one should not forget that the Community method is based on a triangle.
SwedishÄven om det inte har varit möjligt att utföra den analys som krävs (man får inte glömma att djävulen gömmer sig i detaljer) är mina första reaktioner följande:
Although it has not been possible to carry out the analysis required (not forgetting that the devil is in the detail), my initial reactions are as follows:
SwedishVi får inte glömma att det rör sig om en del av Europa, som också kommer att utgöra ett enormt säkerhetsproblem för den europeiska framtiden, om vi inte är modiga och tar det här steget.
We must not forget that this is a part of Europe that will pose huge security problems for the future of Europe if we do not take this bold step.
SwedishVi får inte glömma att det rör sig om en luftkorridor, att allt är mål 1-område i strukturfonderna och att det är nödvändigt att mobilisera dess outvecklad potential.
We should not forget that this is a corridor, all covered by Objective 1 of the Structural Funds, and with hidden potential for development which has to be exploited.
SwedishSamtidigt som kommissionen fäster stor vikt vid vårt samarbete med parlamentet får vi inte glömma att gemenskapsmetoden grundar sig på ett triangelförhållande.
We have agreed on measures for consultation of the budgetary authority on the occasion of the announcement of new financial undertakings made at international donor conferences.