"glans" English translation


Did you mean: glänsa
SV

"glans" in English

volume_up
glans {comm. gen.}
EN

"glans" in Swedish

SV

SV glans
volume_up
{common gender}

glans (also: ära, prakt, stolthet, prydnad)
volume_up
glory {noun}
That is hypocrisy in all its glory.
All the glory days with the boys.
Jag säger nio och ett halvt eftersom Cypern går med delat, men det är en oviktig detalj, som vi inte bör tillåta fördunkla Storeuropas glans.
I say nine-and-a-half because Cyprus is joining as a divided country, but that is an insignificant detail, which we should not allow to overshadow the glory of Great Europe.
glans (also: mod, grannlåt, tapperhet)
glans (also: avslutning, slut, behandling, mål)
volume_up
finish {noun}
Det är till och med viktigare för framgången att fullfölja loppet, som den brittiska regeringen gör, med stil och med glans och med reservkrafter över.
It is even more important to success to finish, as the British Government is doing, in style and with panache and with still something to spare in the tank.
glans (also: not, sken, högblank färg)
volume_up
gloss {noun}
glans (also: glöd, värme, hetta, frisk rodnad)
volume_up
glow {noun}
Please feel free to bask in my glow.
glans (also: lyster)
volume_up
luster {noun} [Amer.]
glans (also: sken)
volume_up
shine {noun}
glans (also: prakt, ståt)
volume_up
splendor {noun} [Amer.]
volume_up
splendour {noun} [Brit.]
Detta är det byråkratiska EU i all sin glans.
This is bureaucratic Europe in all its splendour.
glans (also: blankhet)

Synonyms (Swedish) for "glans":

glans

Context sentences for "glans" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI många områden, bl.a. i Nedre Silesien, klarade de provet med glans.
In many areas, including in Lower Silesia, they passed the exam with flying colours.
SwedishEn strimma av hopp framträder: låt oss se till att den får mer glans.
A flicker of hope is appearing and we must make sure it grows brighter.
SwedishGiltigheten i premissen " kvantitet i stället för kvalitet" har inte förlorat sin glans.
The maxim 'quantity before quality' has lost none of its force.
SwedishGiltigheten i premissen " kvantitet i stället för kvalitet " har inte förlorat sin glans.
The maxim 'quantity before quality ' has lost none of its force.
SwedishOch all chans till glans har gått bortom både hågkomst och önskan.
And all chance of valor has gone beyond recall or desire.
SwedishDet där är ett som jag vet kommer klara sig med glans.
That is one I am sure that will pass with flying colours.
SwedishEuropeiska unionen klarade provet med glans.
The European Union came through that test with flying colours.
SwedishJag försäkrar er, kära kollega, att alla åtgärder kommer att vidtas för att er flagga skall återfå hela sin glans.
I can assure you, Mr Helmer, that everything will be done to ensure that the prestige of your flag is restored.
SwedishJag vill påminna kammaren om att vi vid det tillfället med glans bestod provet i solidaritet med vitryssarna.
I would remind the House that on that occasion we passed our test of solidarity with the Belarusians with flying colours.
SwedishJag menar att direktivet snart kommer att sättas på prov, och jag är övertygad om att det kommer att klara sig med glans.
I feel that this directive will soon be put to the test, and I am absolutely sure it will come through with flying colours.
SwedishJag vill ge ett särskilt tack till Paul Dunstan på min vänstra sida, som har utfört sitt arbete med sådan glans under åren.
I would like to say a special word of thanks to Paul Dunstan to my left, who has done his job so splendidly over the years.
SwedishMorgonstjärnans glans blir svagare.
SwedishKosmetikaindustrin håller på och marknadsför glans, drömmar och illusioner och jag är inte så kritisk mot detta som vissa tidigare talare.
The cosmetics industry is about marketing glamour, dreams and illusions and I am not as critical as some previous speakers about this.
SwedishGenom att reagera snabbt, ge sig ut i samhället och gå med på att ge ekonomiskt stöd har unionen skänkt ny glans åt gemenskapens politik och närhet till medborgarna.
By reacting swiftly, by dispatching representatives to the affected areas and by agreeing to make available financial aid, the Union has boosted its Community policy and its closeness to the people.
SwedishÄven om detta betänkande förlorat sin glans utgör i dag jordbrukspriserna fortfarande den största delen av jordbrukarnas inkomst - mellan 60 och 80 procent beroende på produkttyp.
Although this has now lost its attraction, the prices for agricultural products still form the bulk of farmers' income, providing between 60 % and 80 % depending on the types of product.
SwedishÄven om detta betänkande förlorat sin glans utgör i dag jordbrukspriserna fortfarande den största delen av jordbrukarnas inkomst - mellan 60 och 80 procent beroende på produkttyp.
Although this has now lost its attraction, the prices for agricultural products still form the bulk of farmers ' income, providing between 60 % and 80 % depending on the types of product.
SwedishEnligt min mening ställdes den tjeckiska regeringen inför en prövning av oöverträffad omfattning under de första dagarna av Tjeckiens ordförandeskap som den klarade av med glans.
I believe that in the first days of the Czech Presidency, the Czech government has been confronted with a test of unprecedented magnitude and that it has passed this test with flying colours.
SwedishJag anser att ni har skänkt glans åt kammaren med er anknytning till det portugisiska ordförandeskapet och att ni har skapat en gemenskapskänsla i rådet som vi aldrig trott varit möjligt.
I believe you have greatly adorned this Chamber with your Portuguese Presidency ties, and you have generated an esprit de corps in the Council that we should never have thought possible.
SwedishResultaten av de många diskussioner som har hållits under det senaste halvåret och slutsatserna från Europeiska rådets möten visar att de 27 medlemsstaterna klarade detta test med glans.
The results of the many discussions held over the past half-year and the conclusions of the European Councils show that the twenty-seven Member States passed this test with flying colours.