SV godkänna
volume_up
[godkände|har godkänt] {verb}

1. general

Kommissionen kan därför inte vid detta tillfälle godkänna ändringsförslag 46.
The Commission is therefore not in a position at this juncture to accept Amendment 46.
Kommissionen kan tyvärr inte godkänna ändringsförslagen i deras nuvarande lydelse.
The Commission is regrettably unable to accept the amendments as worded.
Sammanfattningsvis kan kommissionen godkänna kompromissändringsförslag 28 till 43.
In conclusion, the Commission can accept compromise Amendments Nos 28 to 43.
Vi måste inte godkänna Nord Stream. Vi kan gott godkänna Amber-ledningen.
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Europaparlamentet måste godkänna utnämningen för att den ska vara giltig.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Om de allmänna förutsättningarna då uppfylls, kommer vi säkert att godkänna det.
If it complies with the general conditions, we will certainly approve it.
Efter omformulering kan kommissionen delvis godkänna dessa ändringsförslag.
Pending reformulation, the Commission can partially adopt these amendments.
Med dessa kommentarer är vår grupp villig att godkänna budgetförslaget.
With these observations, my group is prepared to adopt the draft budget.
Kammaren borde också godkänna betänkandet i enlighet med utskottets förslag.
Plenary should adopt the report in the form presented in that Committee.
Kommissionen har rådfrågats, och rådet är tvunget att godkänna stadgan.
The Commission is consulted and the Council must agree to the statute.
Ändringsförslag som kommissionen utan förbehåll kan godkänna är förslag 2 och 11.
The Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Kommissionen kan i denna fråga inte godkänna tillägget av artikel 37.
On this question the Commission cannot agree to the addition of Article 37.
Kommissionen kan inte godkänna att beloppen är otillräckliga.
The Commission cannot allow levels that are insufficient.
Ska vi ändå godkänna dessa länders tillträde till Schengen?
Yet we are supposed to allow these countries into Schengen?
Låt mig först förklara kommissionens ståndpunkt om de ändringsförslag som vi inte kan godkänna.
Allow me to explain first the Commission's position on the amendments to which we cannot agree.
godkänna
Vi måste inte godkänna Nord Stream. Vi kan gott godkänna Amber-ledningen.
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Europaparlamentet måste godkänna utnämningen för att den ska vara giltig.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Om de allmänna förutsättningarna då uppfylls, kommer vi säkert att godkänna det.
If it complies with the general conditions, we will certainly approve it.
Dr Ross drömmar bör vara tillräckligt för att rådet ska godkänna användandet av Zeus kanonen.
Dr Ross's dreams should be all the Council needs authorize the firing of the Zeus cannon.
Ledamöterna besitter ju inte tillräckliga vetenskapliga kunskaper för att kunna godkänna eller ändra normer och tekniska förfaranden.
The Members do not have enough scientific knowledge to authorize or modify the standards and technological procedures.
Det var utifrån den grunden som vi kunde godkänna de slutgiltiga betalningarna från de franska och portugisiska regeringarna till Air France respektive TAP.
It was on that basis that we were able to authorize final payment by the French and Portuguese governments to Air France and to TAP.
Vi kan dock godkänna ändringsförslag 21, som har samma syfte, men som är klarare.
However, Amendment No 21, which has the same objective but is clearer, is acceptable.
Det är till att börja med självklart att den strategi som består i att godkänna Turkiets ansökan var bra.
In the first place, it is clear that the strategy of accepting Turkey's candidature was the right one.
Vad skulle hindra dem att göra en lista med 25 namn och informera nationerna att det är den enda listan de kommer att godkänna?
Sifting through the detritus of the last few weeks, it is clear to me that this crisis with the Commission was about power.
Vid detta möte vägrade Mercosur att godkänna utbytet av de bästa erbjudanden.
At that meeting, Mercosur refused to confirm the best offers exchanged.
På järnvägsområdet kan vi inte godkänna dogmen om avreglering som ett enda sätt för nystart.
Yet, there has been no evidence in the railway sector to confirm the belief that liberalisation is the only way it can be revived.
Han har bekräftat att han kommer att godkänna dem.
He has confirmed his willingness to accept them.
Därför skall vi godkänna pilotprojekten för stöd till terrorismens offer.
This is why we shall endorse the pilot project for aid to the victims of terrorism.
Det föreföll mig därför viktigt att godkänna det goda arbete som utförts av föredraganden.
I therefore felt it important to endorse the good work done by the rapporteur.
Jag kan därför bara godkänna det som inte är en fråga utan ett kompletterande inlägg.
I can therefore only endorse what is more a compliment than a question.
godkänna (also: upphöra, skicka, släppa, anta)
Jag uppmanar rådet att godkänna detta direktiv så att det går igenom vid första behandlingen.
I urge the Council to approve this directive this month so that it will pass at first reading.
Herr ordförande, vi skall bland annat godkänna betänkandet om de internationella fiskeavtalen.
Mr President, one of the reports we are going to pass is the report on the international fisheries agreements.
Ur parlamentets synvinkel skulle jag vilja säga att detta parlament troligen kommer att godkänna professor Prodi med högt betyg.
As far as Parliament is concerned, I am sure Mr Prodi will pass with distinction.
Där räcker det inte med att stifta lagar och godkänna samarbetsavtal.
It is not enough to enact laws and sanction cooperation agreements.
Detta parlament kommer säkert att godkänna kritiken mot militärregimen i Burma idag.
Parliament is sure to approve this sanction against the military regime in Burma today, and the next step is now up to the Council.
Som svar kommer Ryssland inte att godkänna Kyotoavtalet och ökar pressen när det gäller förbindelserna med minoriteten i den baltiska regionen.
To reciprocate, Russia will not sanction the Kyoto Agreement and is putting pressure on relations with the minority in the Baltic region.
Turkiet är inte nu moget att ansluta sig, men vi måste medge att EU för närvarande inte heller är berett att godkänna Turkiet som medlem.
Turkey is not ready to join now, but we have to admit that neither is the EU ready at present to accept Turkey as a member.
Alla som har följt ärendet vet att frågan om att godkänna Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet är en mycket svår fråga i Nederländerna.
(NL) Mr President, everyone who has followed this dossier knows that admitting Bulgaria and Romania to the Schengen area is an extraordinarily difficult dossier in the Netherlands.
godkänna
Det är inte riktigt att vi fortsätter att godkänna brådskande debatter när vi inte är tillräckligt många ledamöter närvarande.
It is not OK for us to keep passing urgencies when we do not have the full number of people.
godkänna
volume_up
to sign off {vb} [coll.]
Jag förstår att Europeiska revisionsrätten har vägrat att godkänna budgeten för fjortonde gången i rad.
I understand that the Court of Auditors has declined to sign off the budget for the 14th time running.
Det är ganska dråpligt med tanke på att revisionsrätten just denna vecka vägrar att godkänna era räkenskaper för elfte året i rad.
That is pretty rich in the very week that the Court of Auditors is refusing to sign off your accounts for the eleventh year in a row.
Det är nästan ett år sedan jag stod här och kommenterade tioårsminnet av Europeiska revisionsrättens vägran att godkänna EU:s räkenskaper.
I stood here nearly a year ago to comment on the tenth anniversary of the European Court of Auditors’ refusal to sign off the EU accounts.

2. "omröstning"

godkänna (also: gå igenom)
Jag uppmanar rådet att godkänna detta direktiv så att det går igenom vid första behandlingen.
I urge the Council to approve this directive this month so that it will pass at first reading.
Herr ordförande, vi skall bland annat godkänna betänkandet om de internationella fiskeavtalen.
Mr President, one of the reports we are going to pass is the report on the international fisheries agreements.
Ur parlamentets synvinkel skulle jag vilja säga att detta parlament troligen kommer att godkänna professor Prodi med högt betyg.
As far as Parliament is concerned, I am sure Mr Prodi will pass with distinction.

3. "efter granskning"

godkänna (also: godkännas)
volume_up
to pass [passed|passed] {vb} (after examination)
Jag uppmanar rådet att godkänna detta direktiv så att det går igenom vid första behandlingen.
I urge the Council to approve this directive this month so that it will pass at first reading.
Herr ordförande, vi skall bland annat godkänna betänkandet om de internationella fiskeavtalen.
Mr President, one of the reports we are going to pass is the report on the international fisheries agreements.
Ur parlamentets synvinkel skulle jag vilja säga att detta parlament troligen kommer att godkänna professor Prodi med högt betyg.
As far as Parliament is concerned, I am sure Mr Prodi will pass with distinction.

Context sentences for "godkänna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEfter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
After very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
SwedishVi måste erkänna att både parlament och befolkning måste godkänna anslutningen.
We have to recognise that both Parliament and peoples will need to ratify entry.
SwedishAtt godkänna en budgetökning på 2,9 procent är redan en mycket bred kompromiss.
The acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
SwedishJag välkomnar den tjeckiska senatens beslut i dag att godkänna Lissabonfördraget.
I welcome today's decision of the Czech Senate approving the Treaty of Lisbon.
SwedishJust nu har kommissionen bestämt satt sig emot att godkänna detta ändringsförslag.
At this moment, the Commission has set its face against accepting this amendment.
SwedishAnslutningsprocessen sker i tre steg (som alla nuvarande EU-länder måste godkänna):
The process has 3 stages (all subject to approval by all existing EU countries):
SwedishYtterligare viktiga biltillverkare kommer med tiden att godkänna överenskommelsen.
Other major vehicle manufacturers will accede to the agreement sooner or later.
SwedishJag hoppas att vi kommer att godkänna ett antal av förslagen i Marimonbetänkandet.
I hope we will take on board a number of the suggestions in the Marimon report.
SwedishDe bör inte skrämmas till att godkänna denna uppgörelse. De bör förkasta den.
They should not be bullied into accepting this deal; the deal should be rejected.
SwedishOm rådet vill att parlamentet ska godkänna avtalet måste det uppfylla våra krav.
So, if the Council wants the consent of this House, it will have to meet our demands.
SwedishDärigenom undvek vi att framför allt att godkänna de förslag som tryckte på:
We thereby prevented the adoption specifically of the proposals that insisted on:
SwedishVi har vägrat att godkänna resultaten från Europeiska rådet i Thessaloniki.
We have refused to validate the results of the European Council in Thessaloniki.
SwedishJag stöder föredragandens rekommendationer om att godkänna dessa riktlinjer.
I voted in favour of the rapporteur's recommendations approving these guidelines.
SwedishDetta skulle därför innebära att det skulle gå snabbare att godkänna detta.
Therefore that would mean that the process of adoption of this would be faster.
SwedishVi kan dock godkänna ändringsförslag 21, som har samma syfte, men som är klarare.
However, Amendment No 21, which has the same objective but is clearer, is acceptable.
SwedishMen vi vägrar att godkänna det stora antalet restriktioner den innehåller.
But we refuse to give our backing to the numerous restrictions that it contains.
SwedishGenom att godkänna paketet skickar EU en positiv signal till vårt landsbygdssamhälle.
By accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
Swedish—vägrar att systematiskt godkänna tekniska fel som ”extraordinära omständigheter”.
—refuses to regard technical defects systematically as ‘extraordinary circumstances’.
SwedishJag är absolut däremot, och jag ber mina kolleger att inte godkänna detta förslag.
I am emphatically against it and I ask my colleagues to reject this motion.
SwedishVi uppmanar också det irakiska parlamentet att godkänna FN:s konvention mot tortyr.
We also urge the Iraqi Parliament to ratify the Convention against Torture.