"gott och väl" English translation

SV

"gott och väl" in English

EN
SV

gott och väl {adverb}

volume_up
gott och väl (also: väl, mycket, bra, noggrant)
Det är gott och väl att ta upp den inre marknaden och finansiella tjänster.
It is all well and good to refer to the internal market and financial services.
Detta är gott och väl, men här föreligger ett missförstånd.
That is all well and good, but there is a misunderstanding here.
Näringslivet vill utbilda människor och det har man rätt att göra, det är gott och väl.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.

Similar translations for "gott och väl" in English

gott adjective
gott adverb
English
och conjunction
English
och preposition
English
väl adjective
English
väl adverb
English
val noun
val- adjective
English

Context sentences for "gott och väl" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är gott och väl att ta upp den inre marknaden och finansiella tjänster.
Proclaiming and restating these good intentions year after year is not enough.
SwedishEU har gott och väl gått de andra till mötes i de multilaterala handelsförhandlingarna.
Europe has gone the extra mile, even two, in the multilateral trade negotiations.
SwedishOm min oro, och deras som stöder den, är obefogad är allt gott och väl.
If my fears and those of its supporters are ill-founded there is no problem.
SwedishSom Andrew Duff påpekade räcker det gott och väl med Polen och Storbritannien.
As Mr Duff pointed out, it is quite enough that Poland and the United Kingdom have opt-outs.
SwedishJag vet gott och väl att vi inte lever i en tid av solidaritet och samarbete.
We all know that the time is not one for solidarity and cooperation.
SwedishSom föredraganden förklarade har vi diskuterat det här i gott och väl tio år nu.
Our rapporteur has clearly explained that we have been discussing all this for at least 10 years.
SwedishGenom att omvandla biomassa kan vi skapa vinster som gott och väl uppväger förlusterna från socker.
By transforming biomass, we can achieve earnings that far outweigh the losses on sugar.
SwedishFörenta staterna ligger gott och väl tio år före EU när det gäller lagstiftning på det här området.
The United States is a good 10 years ahead of the EU with regard to legislation in this sector.
SwedishAllt gott och väl men gång på gång kringgår man en viktig fråga.
Time and again, an important question is overlooked, however.
SwedishSå långt är allt gott och väl, bortsett från vissa inflationsdrivande avrundningar uppåt.
So far so good, with little inflationary rounding-up.
SwedishOm ni byter plats varje månad är det gott och väl för min del.
If you switch round every month, that will be fine by me.
SwedishJag tror att vi gott och väl skulle kunna fylla ett helt sammanträde enbart med till exempel Eurostatfrågan.
I think that we could easily fill a whole sitting with the Eurostat issue alone, for example.
SwedishDen kommer, det är ett faktum, och det är också gott och väl.
It is coming, that is a fact, and it is good that it is.
SwedishVår uppfattning är att redan vidtagna åtgärder gott och väl räcker till och att det inte behövs något tillägg.
In our view, the measures already taken more than suffice and no further measures are required.
SwedishDet är gott och väl, men när vi föreslår verkliga strategier för arbetsfördelning för dem får vi inget svar.
This is fair enough, but when we suggest real labour-sharing strategies to them, we get no response.
SwedishSå långt är allt gott och väl, men detta är inte hela bilden.
So far so good, but that is not the full picture.
SwedishMen de tre år som ligger framför oss när det gäller tillämpningen av denna färdplan räcker gott och väl.
However, the three years before us, within the framework of this road map for application, are time enough.
SwedishDessa hinder, om jag så får säga, räcker gott och väl.
These safeguards, I would say, are quite adequate.
SwedishDet är gott och väl att ha god vilja, men det råder fortfarande bristande jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.
There are those whose amendments are aimed at removing all of the directive’ s substance.
SwedishGenom denna tjänst är det berättigat gott och väl att familjen åtnjuter speciella fördelar som bara den är förbehållen.
That service is a very good reason for granting the family special advantages, reserved to it alone.