"gräns" English translation

SV

"gräns" in English

volume_up
gräns {comm. gen.}
SV

gräns {common gender}

volume_up
gräns (also: begränsning, limit)
Om treprocentsgränsen får överskridas, betyder det att en ny gräns kommer att införas?
If the 3% limit can be exceeded, does that mean that a new limit will be introduced?
Av det skälet var inte alla särskilt lyckliga men det finns en gräns för den bedrövelsen.
For that reason not everyone was happy, but there is a limit to the unhappiness.
Den gräns som kommissionen föreslagit är entydigt alltför lågt satt.
There is no doubt that the limit proposed by the Commission is set too low.
. – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
Att utforska vid vetenskapens yttre gräns, vid gränslinjen för mänsklig förståelse, är helt fantastiskt.
Exploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing.
Finland har en nästan 1 300 kilometer lång gräns mot Ryssland.
Finland has just under 1300 kilometres of shared frontier with Russia.
gräns (also: bana, bransch, fil, tråd)
Det går en mycket fin gräns mellan yttrandefrihet och lagbrott.
There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
I fördraget dras ingen tydlig gräns mellan de enskilda rättsakterna.
The Treaty does not draw a clear line between the individual acts.
Det är bra att parlamentet och rådet har dragit en tydlig gräns.
It is good that Parliament and the Council have drawn a clear line.
gräns (also: vägren, kant, bryn, brant)
Jag står på gränsen till att göra otaliga... vetenskapliga genombrott.
I'm on the verge of numerous... countless... scientific breakthroughs.
Detta låter inte som om det vore en art på gränsen att utarmas.
That does not sound like a species on the verge of collapse.
Det här är en spelare som är på gränsen till en storvinst.
This is a gamer on the verge of an epic win.
En elektronisk gräns är nästan klar mellan Zimbabwe och Botswana.
Finally, we must make the distinction between the principle of the security barrier and the line it takes.
Den andra dolda avsikten med detta dokument är uppenbarligen att skapa en glasbarriär, en ny gräns för länderna i öst.
The second hidden intention in this document is clearly to create a glass barrier, a new border for the countries of the East.
Om soldaterna satt bredvid varandra med fem meters mellanrum skulle de bilda en obruten barriär längs gränsen.
If one soldier were to sit next to another at five-metre intervals, they would form an unbroken barrier at the border.
Vi välkomnar detta eftersom en betydande del av Polens östra gräns också är en EU-gräns.
We welcome this, as a considerable proportion of Poland's eastern border is also an EU border.
EU: s nordöstra gräns är av minst lika avgörande betydelse som dess gräns i södra Medelhavet.
The EU’ s northeastern border is at least as crucially important as its border in the southern Mediterranean.
Denna gräns måste motsvara de nuvarande EU-medborgarnas säkerhetsbehov.
That border will have to meet the security needs of today's EU citizens.
Om unionen vill avskaffa någon gräns måste den först veta var gränsen löper.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
Tanken att EU: s gräns också utgör en naturlig kulturgräns saknar helt enkelt grund.
There is no basis for the belief that the EU boundary also forms a natural cultural boundary.
En sådan klar gräns är betydligt bättre.
Such a clear boundary is considerably better.
Enskild näringsverksamhet är en företagsform där det inte finns någon klar gräns mellan dig som ägare och företaget.
A sole trading company is a type of company in which there is no clear division between you as an owner and the company itself.
Jag är väl medveten om att parlamentet vill undvika missbruk genom ett kringgående av gränsen på 3,5 ton, och jag förstår den oron.
One obvious example is the amendment designed to permit a division of the daily rest period into four distinct parts.
Kommer det att göras lättnader vid gränsen eller kommer gränsen i själva verket att leda till en delning därför att den delar etniska grupper åt och drar en gräns mellan nuvarande förbindelser?
Will the border arrangements be eased, or will the borders lead to a real and tangible division by separating ethnic groups and severing existing relations?
gräns (also: område, inhängnad)
Det låg verkligen utanför anständighetens gräns.
That was really beyond the pale.
Jag känner starkt att vi måste uppmuntra länder och deras ledare som inte befinner sig helt utanför anständighetens gräns att röra sig i rätt riktning och belöna dem för detta.
I feel strongly that we must encourage countries and their leaders who are not totally beyond the pale to move in the right direction and reward them for it.

Synonyms (Swedish) for "gräns":

gräns

Context sentences for "gräns" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör det andra är Korea den sista nation i världen som fortfarande delas av en gräns.
Secondly, Korea is the last nation in the world that is still divided by a wall.
SwedishVi menar att vi har passerat en ny och oåterkallelig gräns vid denna process.
We believe we have crossed a new and irreversible threshold in that process.
SwedishEU: s lånegarantier har en övre gräns, vilken utgörs av en särskild garantifond.
There is a ceiling for EU loan guarantees, which is formed by a special Guarantee Fund.
SwedishOm vi drar det resonemanget till sin gräns skulle någon kunna föreslå importförbud.
Taking this argument to the extreme, one could suggest banning the import of tobacco.
SwedishEU:s lånegarantier har en övre gräns, vilken utgörs av en särskild garantifond.
There is a ceiling for EU loan guarantees, which is formed by a special Guarantee Fund.
SwedishDet finns ingen övre gräns för skadeståndsansvar i medlemsländerna, förutom i tre länder.
There is no ceiling on liability in any of the Member States apart from three.
SwedishDessa regler kommer tyvärr bara att gynna konsumenterna till en viss gräns.
Unfortunately these regulations will only superficially benefit consumers.
SwedishEr invändning har alltid varit att man inte kan sätta någon klar gräns i detta sammanhang.
Your objection had always been that those boundaries cannot be clearly marked.
SwedishFinns det någonstans en gräns för denna okränkbarhet vad gäller ordförandens beslut?
Are there no limits to the inviolability of the President's decisions?
SwedishSåsom redan har antytts i tillämpningsbestämmelse 11 bör man inte göra halt vid Europas gräns.
As already indicated in operative provision 11, this should not stop at Europe.
SwedishELDR-gruppen menar att vi idag inte bör sätta någon gräns för hur stort EU skall bli.
The ELDR Group can never accept the argument that the EU is exclusively a Christian union.
SwedishI och med denna gräns tillåts slarv och likgiltighet hos leverantörer och producenter.
It opens the way to carelessness and indifference on the part of suppliers and producers.
SwedishDet är av dessa skäl som jag inte stöder en övre gräns för stödet till stora jordbruk.
On that basis, I do not support the capping of payments to large farms.
SwedishDe konservativa ville gärna att EU skulle anta en procentuell gräns vid första behandlingen.
Conservatives were keen for the EU to adopt a percentage threshold at first reading.
SwedishDet är därför bra att man från europeiskt håll sätter en gräns för detta.
It is therefore to be welcomed that Europe is curtailing this practice.
Swedish– Vi har vetat i åratal vad denna diktator har sysslat med på andra sidan av vår östra gräns.
We have known for years what this dictator has been doing beyond our Eastern borders.
SwedishVi diskuterar vårt största grannland, som har en gräns på 700 km mot Europeiska unionen.
It is very difficult to say anything original before this House today.
SwedishDe skall inte kännas vid någon gräns eller nationalitet eller art.
They must not recognise any boundaries, whether of nationality or of gender.
SwedishDärför anser jag att det är mycket viktigt med en övre gräns för energiintensiva företag.
That is also why I think having a ceiling for energy-intensive companies is very important.
SwedishMot bakgrund av att Grekland är Europeiska unionens södra gräns frågar vi:
Given that Greece forms part of the European Union's southern borders, will the Commission say: