SV granska
volume_up
[granskade|har granskat] {verb}

Kommer ni att åter granska den kontinuerliga krympningspolitiken för jordbruket?
Will you re-examine the continuing policy of shrinkage imposed on agriculture?
Vi kommer att uppmana de behöriga enheterna att granska samtliga översättningar.
We will ask the services responsible to examine all the translations.
Intäkter är ett mycket viktigt område, och dessa punkter bör vi granska i detalj.
Revenue is a very important area and we should examine these issues in detail.
granska (also: revidera)
Myndigheterna bör dessutom inte få tillåtelse att granska sig själva.
Furthermore, authorities should not be allowed to audit themselves.
För varje åtgärd som vi vidtar här, antas vi granska effekterna på sysselsättningen.
For every measure we take here, we are supposed to have an employment audit.
Kommissionen har underlåtit att granska bokföringen i tio år.
For ten years the Commission did not conduct a single cash audit.
granska (also: syna)
Vi måste också alltid kritiskt granska frågan om våra eventuella nya egna medel.
We must always examine the question of our potential new own resources with a critical eye, too.
Vi måste dock kritiskt granska inom vilka områden informationen ska samlas in och utvärderas.
However, we must take a critical eye to the proposed areas of information to be collected and evaluated.
Till kommissionen vill jag säga: Granska medlemsländerna hårt, för vi vet att de kommer att vilja smita undan.
To the Commission, I would say: keep a close eye on the Member States, because we know that they will want to avoid implementing this.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
Hittills har kommissionen kunnat granska dessa medel två år efter avslutandet av räkenskaperna.
So far, the Commission has been able to inspect these funds two years following closure of the accounts.
För att göra detta måste parlamentet givetvis ha möjlighet att granska de olika budgetposterna.
This naturally requires parliament to have the opportunity to inspect the different budget items.
Efter två månader fick han ett svar som innebar att han inte får tillstånd att granska sina uppgifter, eftersom det skulle röja den amerikanska strategin.
After two months, he received a reply, stating that he is not allowed to peruse his details, because that would expose the US strategy.
Min kollega Sörensen har efter att ha rest till Förenta staterna bett om att få granska sina uppgifter för att vid behov kunna ändra dem.
My colleague, Mr Sörensen, has asked, after having travelled to the United States, to peruse his details with a view to changing them if need be.
Efter två månader fick han ett svar som innebar att han inte får tillstånd att granska sina uppgifter, eftersom det skulle röja den amerikanska strategin.
My colleague, Mr Sörensen, has asked, after having travelled to the United States, to peruse his details with a view to changing them if need be.
granska (also: avskärma, isolera, filma, sikta)
Vi fortsätter också att granska, och i en del fall dra tillbaka, förslag.
We are also continuing to screen, and in a number of cases withdraw, pending proposals.
Kommissionen skall granska all gemenskapslagstiftning för att se om vi har tillräckliga möjligheter för att ta itu med de hormonförstörande ämnena.
The Commission must screen all EU legislation to see whether we have sufficient resources to intervene on endocrine-disrupting substances.
Medlemsstaterna har förväntats granska sin lagstiftning för att hitta de diskriminerande inslag som jag nämnde.
Member States have been required to go through the screening process of their legislation to look, as I say, for those discriminatory elements.
Detta nätverk tjänar till att granska och utreda utbrotten.
This Network serves to survey and investigate the outbreaks.
Detta är ett utmärkt försök av Brok att granska världens alla kontroverser och problemområden.
   President, this is an excellent attempt by Mr Brok to survey all the controversies and trouble spots of the world.
Kommissionen kommer naturligtvis noggrant att granska resultaten av denna undersökning, som kommer att offentliggöras kapitel för kapitel under årets lopp.
The Commission will, of course, carefully study the results of the Minorities and Discrimination Survey, which will be published chapter by chapter through the year.
I dialogrutan kan du granska och ändra det valda fältkommandot.
In the dialog you can view and alter the selected field.
Går till standardadressen för publicering när du vill granska din webbplats
Go to your default publishing location to view your web site
Granska texten i webbläsarfönstret om du vill se texten med radbrytningar.
To see wrapped text, view page in Navigator window.
granska
volume_up
to criticise [criticised|criticised] {vb} [Brit.] (make disparaging remarks)
granska (also: skumma, avsöka, svepa, scanna)
Vetenskapliga foderkommittén fick i uppdrag av kommissionen att granska Nifursols ofarlighet.
The Scientific Committee for Animal Nutrition (SCAN) was asked by the Commission to make a risk assessment of Nifursol.
granska (also: sila, noga undersöka, sålla, sovra)
Det läggs ned en hel del arbete på att noggrant granska revisionsrättens rapporter.
A great deal of work takes place in terms of sifting through the Court of Auditors' reports.

Context sentences for "granska" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishParlamentet måste utöva sina rättigheter att granska EEAS och utforma dess budget.
Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.
SwedishRådet är berett att välvilligt granska förslaget om Allmänna preferenssystemet+.
The Council is prepared to give favourable consideration to the GSP+ proposal.
SwedishDärför har kommissionen upprepade gånger uppmanat Kina att granska dessa domar.
The Commission has therefore repeatedly urged China to review these sentences.
SwedishDess ansvar sträcker sig inte till att granska eller se över rådets verksamhet.
Its responsibility does not extend to the scrutiny or review of Council activities.
SwedishVi behöver därför skyndsamt granska avsaknaden av en utrikespolitik för kultur.
We therefore urgently need to review the lack of a foreign policy on culture.
SwedishNu tycks det också finnas behov av att granska föregående IPCC:s uppskattningar.
Now too there appears to be a need to review the previous IPCC's estimates.
SwedishRådet håller nu på att granska åtgärdspaketet för att stärka räddningstjänsten.
The Council is now examining the package of measures to strengthen civil protection.
SwedishNaturligtvis måste ni granska lagstiftningen, vad finns det för alternativ?
Naturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
SwedishEtt av de bästa sätten att ta itu med frågan, är att granska reklambranschen.
One of the best ways of addressing this is by looking at the advertising industry.
SwedishAtt granska vårt sociala område: vilka hinder står i vägen för ett mer enat EU?
To review our social sphere: what are the obstacles to a more united Europe?
SwedishDetta är något som vi ska granska. Det kan bli en politisk fråga i framtiden.
This is something we shall see; it could become a political question in the future.
SwedishEn ny revisionskommitté skall granska revisorernas förhållningssätt till bedrägerier.
A new committee on auditing is going to check the auditors ' approach to fraud.
SwedishVårt arbete är att granska era kommissionärer och ge dem ett förtroendevotum.
You were chosen by the Council, and your Commissioners by the national governments.
SwedishSom ministern sa kommer vi att granska denna fråga igen under hälsokontrollen.
As the Minister said, we will look again at this issue in the health check.
SwedishDen innebär ökade möjligheter för medborgarna att granska beslutsfattarna.
It provides greater opportunities for citizens to scrutinise the decision-makers.
SwedishJag kommer noggrant att granska om de vackra orden faktiskt blir verklighet.
I will be watching closely to see if these fine words are actually put into effect.
SwedishEn ny revisionskommitté skall granska revisorernas förhållningssätt till bedrägerier.
A new committee on auditing is going to check the auditors' approach to fraud.
SwedishVåra experter kommer sedan att granska förbudet och besluta om det måste kvarstå.
Our experts will then review it and decide if it needs to remain in place.
SwedishKommissionen har redan gjort ett åtagande att granska direktivet nästa år.
The Commission has already made a commitment to review the Directive next year.
SwedishDet finns två tillfällen för Europaparlamentet att granska processen rörande EMU.
There are two opportunities for the European Parliament to look at the process of EMU.