"granskning" English translation

SV

"granskning" in English

volume_up
granskning {comm. gen.}

SV granskning
volume_up
{common gender}

1. general

Detta kan nu bli föremål för granskning i den internationella brottmålsdomstolen.
This can now be a matter for examination in the International Criminal Court.
Sedan fick vi veta att en sådan granskning inte var liktydig med en utredning.
Then we learned that such an examination did not amount to an investigation.
En detaljerad granskning av hur marknaden för kreditswappar fungerar behövs.
A detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.
Vi vill dessutom ha en granskning av förvaltningsutgifterna.
In addition, we want there to be a review of the administrative expenditure.
Vi måste titta på detta som en del av den granskning som man uppmanar till här.
We need to look at that as part of the review that is called for here.
Detta gav två år senare upphov till en förnyad granskning av förordningen.
At the time it provided for a review of the regulation two years later.
granskning
Och i detta fall innebär denna princip oundvikligen granskning, granskning och granskning.
And here this principle inevitably means scrutiny, scrutiny and scrutiny.
Medlemsstaternas utgifter står under kontinuerlig demokratisk granskning.
The Member States' expenditure is subject to continuous democratic scrutiny.
Detta rör delegerade rättsakter och Europaparlamentets rätt till granskning.
This concerns delegated acts and the European Parliament's right to scrutiny.
granskning (also: bedömning, anmärkning, kritik, klander)
EG-domstolen kommer att vara fri från all granskning.
The European Court of Justice will be free from any criticism.
Att framföra kritik i tryck utan att vara villig att låta den genomgå formell granskning är knappast ett hjältemodigt beteende.
Producing criticism in print without being willing to subject it to formal scrutiny is hardly heroic conduct.
Även om kritiken ökade under nio år av hennes ämbetstid tillät inte FN:s organisationsstruktur såsom den hade utvecklats någon intern granskning av Unicef.
Although criticism was building over nine years of her tenure, the UN structures as they have evolved did not allow any internal investigation of UNICEF.
Hot om granskning från unionens sida gör att säkerhetsrutinerna upprätthålls.
If there is a constant threat of an EU inspection, standards tend to be kept up.
Det är dags att fatta tydliga beslut om granskning och beskattning av kapital.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Vid en flyktig blick ser den väl snygg ut men vid en närmare granskning håller den inte.
He may seem unremarkable at first glance, but fails the test upon further inspection.
Den kommer att medföra en stor granskning av berörda parter och omfatta många olika frågor, däribland systemets inverkan på europeiska företags konkurrenskraft utanför gemenskapen.
It will be a major stakeholder survey and will cover a broad range of issues, including the effect of the scheme on the extra-Community competitiveness of European companies.

2. business

granskning (also: revision)
volume_up
audit {noun}
Revisionsrättens granskning år 1998 påvisar brister i den övervakande funktionen.
The Court's audit in 1998 reveals shortcomings in supervisory activity.
Granskning av åtgärder i samband med återföreningen av Tyskland
Audit of certain aspects of German reunification measures (Court of Auditors report)
Efter en granskning av parlamentet har vi fått en Emas-logotyp.
As a result of an audit in Parliament, we have received an EMAS logo.
granskning (also: genomgång)
volume_up
review {noun}
Vi vill dessutom ha en granskning av förvaltningsutgifterna.
In addition, we want there to be a review of the administrative expenditure.
Vi måste titta på detta som en del av den granskning som man uppmanar till här.
We need to look at that as part of the review that is called for here.
Detta gav två år senare upphov till en förnyad granskning av förordningen.
At the time it provided for a review of the regulation two years later.
granskning
Jag kan inte acceptera ett avtal där tusentals eller miljontals bankuppgifter överförs till en amerikansk polisman för granskning utan krav på fullmakt från en domstol.
I cannot accept an agreement whereby thousands or millions of bank details are transferred to an American police officer for perusal without requiring the permission of a court.

Context sentences for "granskning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (
Follow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
SwedishNi frågade också efter en granskning av direktivet om europeiska företagsråd.
You then asked if the directive on European works councils was to be revised.
SwedishMaastricht II ska utöva en institutionell granskning. Så står det i artikel 130.
Maastricht II is supposed to introduce institutional reviews, as Article 130 tells us.
SwedishEn förnyad granskning av ärendet kan emellertid hjälpa oss att göra framsteg i Europa.
However, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
SwedishMen vid en närmare granskning skulle man säga att vi har en större tragedi.
However, if he looked into it further, he would say that we have a greater tragedy.
SwedishVi är för en granskning av momssystemet och särskilda konsumtionsskatter.
We are in favour of a revision of the system of VAT and special consumption taxes.
SwedishEn granskning som måste ske med ögon utifrån en oundviklig utvidgning av unionen.
This revision must be carried out with a view to the essential enlargement of the Union.
SwedishVår minister har i dag tyvärr uteslutit all slags oberoende granskning av detta.
Unfortunately our minister has today ruled out any kind of independent inquiry into this.
SwedishDet skulle göra det möjligt för oss att bedöma förbättringar i kommissionens granskning.
This will enable us to assess improvements in the Commission's control procedures.
SwedishFrågan kommer därmed att återförvisas till det ansvariga utskottet för granskning.
The matter is accordingly referred back for reconsideration to the committee responsible.
SwedishTill följd av dessa specifika åtgärder är nu ett antal kategorier under granskning.
As a result of this particular action, a number of categories are now being investigated.
SwedishKommissionens granskning av detta har ännu inte gett några slutsatser.
The Commission's investigations on this have not yet reached their conclusion.
SwedishDen amerikanska handelsministern Carlos Gutierrez har lovat en snabb och rättvis granskning.
The US Commerce Secretary Carlos Gutierrez has promised a swift and fair inquiry.
SwedishJag anser att begäran om en granskning av budgetplanen är berättigad.
I believe that the call for the financial perspective to be adjusted is justified.
SwedishVad har lett till att kommissionen ser ett ökat behov av granskning?
Why does the Commission believe that it needs more time to consider this takeover?
SwedishVid granskning av närvarolistan ser jag att mitt namn inte har kommit med.
Going over the attendance register, I noticed that my name is not on it.
SwedishJärnvägstrafiken måste tåla en ärlig granskning som väger nytta och kostnader.
Rail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
SwedishDen aspekt som gäller stöd till politiska kampanjer måste fortfarande tas upp till granskning.
For example, the aspect of support for political campaigns should be addressed.
SwedishJag tror att vi skulle behöva en granskning just med tanke på den inre marknaden.
I believe that we need to investigate this area specifically with the internal market in mind.
SwedishI själva verket sker en stor del av vår granskning av kommissionen genom frågestunden.
Indeed, much of our work of scrutinising of the Commission is done through Question Time.