"grund" English translation

SV

"grund" in English

EN
volume_up
grund {comm. gen.}
EN

SV grund
volume_up
{neuter}

grund (also: förråd, bank, vall, lutning)
volume_up
bank {noun}
Men bankerna lånar inte ut, och bankaktierna har kollapsat på grund av derivaten.
The banks are not lending, however, and the bank shares have collapsed because of derivatives.
I grund och botten är det mycket viktigt att ingenting förändras mellan Världsbanken och IMF.
Basically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.
Världsbanken har nu stoppat finansiering på grund av försenade skuldbetalningar och Zimbabwe är som land i konkurs.
The World Bank has now cut funding because of debt arrears and Zimbabwe, as a country, is in liquidation.

Synonyms (Swedish) for "grund":

grund

Context sentences for "grund" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedishgrund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
SwedishKor håller på att bli en bristvara i norra Kenya på grund av klimatförändringen.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
SwedishDenna typ av teknik användas försiktigt på grund av den enorma inverkan den har.
This type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
SwedishBonino beklagar att hon inte kan närvara här idag på grund av rådets sammanträde.
Mrs Bonino regrets that she cannot be here today because of the Council meeting.
SwedishEn förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
SwedishKommissionen lade inte fram detta förslag på grund av dogmatism eller envishet.
In making that proposal, the Commission was not driven by dogmatism or obstinacy.
Swedishgrund av dessa problem kontaktade kommissionen de grekiska myndigheterna 2004.
Because of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
SwedishDet är det, och det behöver det vara på grund av detta särskilda ämnes betydelse.
It is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
SwedishJag kan försäkra er om att det inte är på grund av bristande vilja i min grupp.
I can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
SwedishSpindelsilke har också stor potential på grund av dess antiballistiska egenskaper.
Spider silks also have a lot of potential for their anti-ballistic capabilities.
SwedishDet lär till och med har skett avrättningar på grund av vägran att odla potatis.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
SwedishFrågan är extremt kontroversiell, främst på grund av dess egna förutsättningar.
This is an extremely controversial issue, primarily due to its own assumptions.
SwedishDetta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
This has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Swedishgrund av den förseningen antog rådet förordningen utan att invänta vår åsikt.
Because of that delay the Council then adopted the regulation without our opinion.
SwedishSpanien har förändrat mycket, delvis på grund av de senaste 30 årens demokrati.
Spain has changed a great deal, in part due to democracy in the last 30 years.
Swedishgrund av det besöket kan jag säga att betänkandet inte alls är rent teoretiskt.
Because of this visit I can say that the report is not at all purely theoretical.
Swedishgrund av bristen på tekniska resurser har de inte alltid blivit färdiga i tid.
These have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
SwedishVidare låg det till grund för ett meddelande från kommissionen den 14 juli 1999.
Further, it was the subject of a communication from the Commission on 14 July 1999.
SwedishHästen har helt enkelt en extra näsborre som utvecklades på grund av en ridolycka.
The horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.
SwedishVi var oense om Irakfrågan på grund av att vi saknade tillräcklig politisk vilja.
We had disagreements over Iraq because of a lack of sufficient political will.