SV grundläggande
volume_up
{neuter}

grundläggande (also: verk, anläggning, arbetsplats, företag)
Det är därför jag välkomnar Kinga Gáls betänkande och upprättandet av byrån för de grundläggande rättigheterna.
That is why I welcome Mrs Gál’s report and the establishment of the fundamental rights agency.
Samtidigt är det motiverat med grundläggande EU-principer för en nationell reglering av avfallshanteringen.
However, the establishment of basic EU principles related to national waste management regulations is justified.
Parlamentet försvarar upprättandet av en permanent budget, som är grundläggande om det ska bli möjligt att uppfylla målen.
It defends the establishment of a permanent budget, which is essential if it is going to be able to meet its targets.

Synonyms (Swedish) for "grundläggande":

grundläggande

Context sentences for "grundläggande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi investerar i personal till grundläggande undervisning i ett stort antal länder.
We are investing in people in primary education in a large number of countries.
SwedishDet var Robert Schumans grundläggande anda som blåste genom toppmötet i Bryssel.
It was the founding spirit of Robert Schuman that blew through the Brussels Summit.
SwedishDen yttre dimensionen är kort sagt en grundläggande del av vår inremarknadspolitik.
In short, the external dimension is a vital part of our internal market policy.
SwedishNär det gäller jämställdhet är det grundläggande att dessa direktiv genomförs.
Where equality is concerned, it is vital that these directives be implemented.
SwedishJag föreslår att vi håller en debatt i parlamentet om den här grundläggande frågan.
Mr President, I propose that a debate should be held in Parliament on this matter.
SwedishRättssäkerheten, som Cushnahan sade, är grundläggande för Hongkongs framtid.
The rule of law, as Mr Cushnahan has said, is crucial to the future of Hong Kong.
SwedishAndra återigen anser att en grundläggande ändring av systemet är oundgänglig.
Others, however, believe that radical changes to the system are indispensable.
SwedishJag föreslår att vi håller en debatt i parlamentet om den här grundläggande frågan.
Mr President, I propose that a debate should be held in Parliament on this matter.
SwedishI verkligheten innebär detta ofta att de får en olämplig grundläggande utbildning.
In reality this often means they receive an inappropriate primary education.
SwedishEn av EU:s grundläggande värderingar är att undanröja alla former av diskriminering.
One of the European Union's key values is to eliminate any form of discrimination.
SwedishLagring och utplåning av sådana uppgifter är grundläggande inslag i detta skydd.
The storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
SwedishDet tredje grundläggande inslaget i vår strategi bör vara skyddet av kreativiteten.
The third vital component of our strategy should be the protection of creativeness.
SwedishDe hör ihop på ett grundläggande sätt, som skatt och budget eller lag och rättvisa.
They fundamentally belong together, like taxation and the budget or law and justice.
SwedishDet är därför grundläggande att angripa de olika hindren för deras rörlighet.
That is why it is crucial to combat the various obstacles to their mobility.
SwedishAntagandet av begreppet " produktionsled" verkar därför vara grundläggande.
The adoption of a 'production chain' approach seems to be central to that purpose.
Swedish– Hälsa är en grundläggande social rättighet och en hörnsten i EU: s sociala modell.
That is absolutely true, and the more we can learn the better for each of us.
SwedishBroar, vatten, elektricitet - grundläggande behov för människornas liv - förstörs.
Bridges, water, electricity, the basics of human life, are being destroyed.
SwedishAntagandet av begreppet " produktionsled " verkar därför vara grundläggande.
The adoption of a 'production chain ' approach seems to be central to that purpose.
SwedishDe grundläggande behoven är därför investering, forskning och innovation.
This will not come about spontaneously; favourable conditions need to be created.
SwedishAv grundläggande betydelse är frågan om fördragen om immateriella rättigheter.
The issue of agreements on intellectual property rights is very important.