"hända" English translation

SV

"hända" in English

SV hända
volume_up
[hände|har hänt] {verb}

Detta parlament beslutade då att en sådan olycka aldrig mer skall få hända igen.
This Parliament resolved then that such an incident must never happen again.
Olyckor har inträffat och olyckor kommer, naturligtvis, att hända även i framtiden.
Accidents have happened and accidents, of course, will continue to happen.
Om detta sker i ett kommunfullmäktige kan det hända i hela Europeiska unionen.
If that happens just in one council, it can happen throughout the European Union.
Det kommer inte att hända i någon annan del av världen.
This will not occur in any other area or region of the world.
Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...
I therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Vårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
Our resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
Vad som kommer att hända med van Buitenen har tagits upp flera gånger här i parlamentet och flera gånger har man yrkat för att han skall få upprättelse.
Madam President, Mr Van Buitenen' s fate has repeatedly come up for discussion in this Parliament and there have been repeated calls for his rehabilitation.
hända (also: råka göra)
Men vad skulle hända om alla dessa uppgifter fördes vidare endast till tredjeländer?
However, what would happen if all this data was passed on only to third countries?
Det som kom att hända i Elfenbenskusten med avfallet från fartyget Probo Koala är skrämmande och skulle aldrig ha fått hända.
What came to pass in Ivory Coast with the waste from the ship Proba Koala is appalling and should never have happened.
Samtidigt som ni beklagar sorgen, påtala då också för kommissionen vår oro för vad som håller på att hända.
When you pass on our condolences, could you please also tell the European Commission how worried we are about what is happening.
Inte heller vet vi vad som faktiskt kommer att hända, trots att tidsfristen nu är rätt nära.
Nor do we know what will actually transpire, even though the deadline is now quite close.

Synonyms (Swedish) for "hända":

hända

Context sentences for "hända" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen fråga som ganska många ställer sig är: vad kommer att hända med denna rapport?
The question on quite a few people' s lips is: what is to become of this report?
SwedishDen fråga som ganska många ställer sig är: vad kommer att hända med denna rapport?
The question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
SwedishJag är säkert på att detta är något vi alla känner igen, och vi ser detta hända.
And I'm sure that it's something that we all recognize, and we see that it happens.
SwedishRedan i dag diskuterar vi vad som skall hända med regionalpolitiken efter 2006.
Today we are already discussing how regional policy will actually work after 2006.
SwedishJag tycker att han verkar rimligt optimistisk - han menar att det börjar hända saker.
He seems to me to be reasonably optimistic - he believes that things are moving.
SwedishSkärmarna skulle kanske kunna ge oss bättre information om vad som kommer att hända?
Perhaps the screens could have given us better information about what was coming?
SwedishI Tchad hotar samma sak att hända i liten skala som hände i stor skala i Nigeria.
After Nigeria, history threatens to repeat itself on a lesser scale in Chad.
SwedishNu kan vi svara att det kommer att hända någonting den 15 januari, dvs. i nästa månad.
Now we can answer: something will come of it on 15 January, that is, next month.
SwedishVi tänkte - vad skulle hända om vi gjorde så att bakterierna inte kan tala eller höra?
We thought, what if we made these bacteria so they can't talk or they can't hear?
SwedishJag stöder resolutionsförslaget, men det talar inte om vad som ska hända sedan.
I agree with the motion for a resolution, but it says nothing about what is to follow.
SwedishVad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?
What is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?
SwedishSyrien spelar dock en väsentlig roll, och där måste det således börja hända mycket mer.
As, however, Syria plays a crucial role, a great deal more needs to be done there.
SwedishDet är det vi önskar för framtiden, och det är det vi vill se hända i Tunisien.
That is our desire for the future and that is what we want for Tunisia.
SwedishVad kommer att hända med stödet avseende de europeiska flygbolagens försäkringspremier?
What is to be done about covering the European airlines ' insurance premiums?
SwedishUnder fliken Felmeddelande väljer du vad som ska hända vid en felaktig inmatning.
On the Error Alert tab page, select the action to be carried out in the event of an error.
SwedishVad kommer att hända med stödet avseende de europeiska flygbolagens försäkringspremier?
What is to be done about covering the European airlines' insurance premiums?
SwedishDet är en sådan skillnad att det verkligen måste hända något.
This is such a big difference, Mr President, that something simply must be done about it.
SwedishDet är just detta som kommissionen borde göra, men det kommer självklart inte att hända.
That is the one thing the Commission should do, but of course they will not.
SwedishRådet måste dock besluta enhälligt och jag hoppas att det kan hända något där.
However, the Council must decide unanimously, and I hope that something can be done there.
SwedishJag tror inte att det kommer hända, men det intressanta är att han hade en enkel lösning.
I don't go along with all that, but it's interesting that he had a simple solution.