"händelse" English translation

SV

"händelse" in English

volume_up
händelse {comm. gen.}

SV händelse
volume_up
{common gender}

händelse (also: gren, fall, tävling, tilldragelse)
volume_up
event {noun}
I listrutan Händelse väljer du ut den programhändelse som ska tilldelas ett makro.
In the Event list box, select the program event to which you want to assign a macro.
Tråkigt nog var detta, som ordförandeskapet konstaterade, ingen isolerad händelse.
Sadly, this event, as the presidency noted, was not isolated.
Denna händelse står som symbol för hela världssamfundets misslyckanden.
This event epitomises the failings of the entire international community.
I händelse av en olycka har de en benägenhet att välta.
Large buses are quite different: in the event of an accident they tend to overturn.
Kompensation och assistans i händelse av olycka.
3. compensation and assistance in case of an accident.
Detta gäller för övrigt också i händelse av en nödvändig räddningsaktion respektive assistans efter en olycka.
This also applies when help is needed after an accident.
händelse (also: angelägenhet, sak, affär, historia)
volume_up
affair {noun}
Denna händelse kan leda till otrevliga konsekvenser om sex månader när valet till Europaparlamentet hålls.
This affair may bring unpleasant consequences in six months time in the elections to the European Parliament.
Men denna händelse skulle kunna vara den utlösande faktorn för att komma till rätta med de dåliga förbindelserna mellan granländerna.
Yet that affair could be something that breaks the bad habits of a bad relationship between neighbours.
Vi upptäcker nu att det som har brustit i denna dramatiska händelse är framför allt staten, politiken.
We now know that the bulk of the blame for this tragic affair lies with the State, with the world of politics.
händelse (also: avsnitt, del, episod, bihandling)
Detta är en skamlig händelse, och de franska myndigheternas tystnad är skandalös.
This is a shameful episode, and the silence of the French authorities is scandalous.
Denna senaste händelse är inte till hjälp.
This latest episode does not help.
Detta har varit en skrämmande händelse.
This has been an appalling episode.
händelse (also: äventyr, vana, erfarenhet, kunskap)
Vet vi vad som krävs för att undvika en upprepning av en sådan demoraliserande händelse som en mul- och klövsjukeepidemi som man förlorat kontrollen över?
Will we know what to do to avoid a repetition of the demoralising experience of a foot-and-mouth epidemic out of control?
På grund av två traumatiska händelser som har inträffat helt nyligen är svaret snarast negativt.
Two very recent traumatic experiences probably provide a negative answer.
Mina damer och herrar, vissa historiska händelser har tagits upp, och jag anser att erfarenheterna från förr är mycket viktiga.
Ladies and gentlemen, some historical events have been mentioned, and I feel that the experience of history is of vital importance.
händelse (also: tilldragelse)
I förra veckan pratade jag med president Jusjtjenko om hur vi ska försöka undvika en liknande händelse.
Last week I spoke to President Yushchenko concerning how we can try to avoid a similar thing happening again.
Vi kommer alltså att översända våra protester till alla dem som var ansvariga för denna händelse, för att detta inte skall upprepas.
We shall therefore pass on your complaint to all those responsible for this incident to prevent it from happening again.
Eslövs kommuns behov handlade om att förebygga händelser och möjliggöra snabbt ingripande.
The need of the Municipality of Eslöv was to prevent such incidents happening and to make fast intervention possible.
Detta är en unik händelse i den politiska demokratin, som vi inte kan finna oss i.
This is a unique occurrence in democratic politics that is unacceptable.
Det är en skamlig händelse, både i parlamentets historia och för dem som röstade så.
It is a shameful occurrence, on the record of this House, for those people who did it.
Denna tragiska händelse måste ges en plats i Balkans gemensamma minne.
That tragic occurrence must occupy a place in the collective memory of the Balkans.
händelse (also: fråga, portfölj, ärende, tillstånd)
volume_up
case {noun}
Denna händelse har för övrigt inte tagits upp i Europeiska unionens råd.
This case has not, in any case, been brought up in the Council of the European Union.
Marie Trintignants tragiska fall är ingen enstaka händelse.
The tragic case of Marie Trintignant is no isolated incident.
Schweiz skall dessutom beviljas en skyddsklausul i händelse av en nedgång i järnvägens godstransporter.
Moreover, in case train use declined, Switzerland was to be granted a protective clause.
Att dessa två händelser sammanfaller är naturligtvis ingen tillfällighet, utan det visar, vilket vi även påpekade förra gången, på en tydlig avsikt att använda rymden för militära ändamål.
This is no random coincidence; as we pointed out on that previous occasion, it demonstrates a clear intention to use space for military purposes.
De var av en händelse gäster från den franska vänorten Chateau d'Ain som hade kommit för ett möte i staden Kroměříž, som jag företräder, i östra Tjeckien.
They were, by coincidence, guests from the French twin town of Chateau d'Ain, who had come for a meeting in Kroměříž in the east of the Czech Republic, which is the town I represent.
En sådan händelse hade kunnat leda till en upplösning av Europeiska unionen.
This sort of incident could have resulted in the break up of the European Union.
År 1987 startade den första intifadan på grund av en mindre allvarlig händelse.
In 1987, the first intifada was started by a less serious incident.
Fru Garcia Arias, vi läste i dag i tidningarna om denna sorgliga händelse.
Mrs Garcia Arias, we read about this distressing incident in the newspapers today.

Context sentences for "händelse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKan presidiet vänligen låta oss få ta del av deras undersökningar av denna händelse?
Could the Bureau let us know the outcome of their investigations into this please?
SwedishVi bör också skapa en europeisk snabbinsatsstyrka i händelse av sådana här kriser.
We should also create a European rapid reaction force for all these crises.
SwedishDetta är en högst allvarlig händelse som vi därför måste åtgärda snarast.
This is an extremely serious matter and must therefore be treated with urgency.
SwedishVåra tankar går till alla dem som drabbades av denna dramatiska händelse.
Our thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
SwedishDetta kan kanske betraktas som en ovidkommande händelse som vi inte borde uppröras av.
One might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
SwedishVi förlorar därför slaget när det gäller nästa stora händelse inom ekonomin.
We are therefore losing the battle when it comes to the next big thing in the economy.
SwedishDenna händelse har beskrivits av vår kollega, och jag behöver inte lämna fler detaljer.
My fellow Member has described the circumstances and I need add no further details.
SwedishKommissionen förväntar sig att den turkiska regeringen omedelbart tar upp denna händelse.
The Commission expects the Turkish Government to address this matter immediately.
SwedishHar kommissionen en beredskapsplan för den händelse att ett EU-land skulle bli insolvent?
Does the Commission have emergency plans for the bankruptcy of a eurozone country?
SwedishEn av de anställda insåg av en ren händelse vad som pågick och larmade sina arbetskamrater.
By pure chance, one of them realised what was going on and alerted her colleagues.
SwedishI listrutan Händelse listas samtliga händelser som kan kopplas till kommandoknapparna.
The Events tab contains all possible events to which a control can react.
SwedishJag betvivlar inte att denna händelse väcker många hemska minnen hos dem.
For this to happen to them as well, I have no doubt, brings back many terrible memories.
SwedishFör mig är det en stor personlig ära att få delta i en så viktig händelse.
It is, for me, a great personal honour to participate in an act of such high significance.
SwedishHar denna händelse någon inverkan på anslutningsförhandlingarna med Turkiet?
Will these actions affect the EU accession negotiations with Turkey?
SwedishDet här beslutet symboliserar den europeiska solidariteten i händelse av naturkatastrofer.
This vote symbolises European solidarity in the face of natural disasters.
SwedishFör den händelse ni ännu inte skulle ha fått detta underlag, har jag tagit med mig det från Wien.
If you still do not have the documents, I have brought them with me from Vienna.
SwedishDet hade varit en stor politisk händelse i mitt land om jag hade hållit tyst!
All I did was express my solidarity with the party of which I was President for several years.
SwedishDessutom är det en historisk händelse för oss europeiska medborgare.
However, it is also an historic moment for all of us, citizens of the European Union.
SwedishHär kan du välja ett makro som ska utföras vid en viss händelse.
Choose a macro to be executed when a graphic, frame or OLE object is selected.
SwedishPå grund av denna händelse kommer en tyst minut att hållas i morgon till minne av drottningmodern.
We shall be observing a minute's silence in memory of the Queen Mother tomorrow.