"händelsen" English translation

SV

"händelsen" in English

volume_up
händelsen {comm. gen.}

SV händelsen
volume_up
{common gender}

händelsen (also: händelse, förekomst, tilldragelse)
Den senaste händelsen var en tragisk olycka den 11 augusti som jag skulle vilja beteckna som kriminell.
The most recent occurrence was a tragic accident on 11 August that I would describe as criminal.
medför att alla förekomster av den anropade händelsen registreras som om de vore en sidvisning för webbadressen /homepage/link1.
will cause each occurrence of the calling event to be logged as though it were a pageview for the URL /homepage/link1 .
registreras alla förekomster av den anropade Flash-händelsen som om de vore en sidvisning under namnet /purchase_funnel/page1.html.
will cause each occurrence of the the calling Flash event to be logged as though it were a pageview under the name /purchase_funnel/page1.html.

Context sentences for "händelsen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInte en enda atom som finns i din kropp idag var där när den händelsen ägde rum.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
SwedishHändelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
SwedishDetta oangenäma intryck avspeglades senare i mediernas kommentarer till händelsen.
This unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
Swedish100-årsdagen av den händelsen infaller under just det år som vi talar om - 2014.
The 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.
SwedishDen händelsen ställer oss emellertid inför ett problem som berör alla européer.
However, this event brings us face to face with a problem which concerns all Europeans.
SwedishDen nyligen inträffade händelsen i Östturkestan är här tyvärr ett tydligt exempel på det.
The recent history of Eastern Turkestan is sadly a very typical example of this.
SwedishDen andra centrala händelsen är jordbävningarna både i Turkiet och i Grekland.
The other major event has been the earthquakes in both Turkey and Greece.
SwedishHändelsen kan exempelvis vara länkad till ett makro som kontrollerar inmatningen.
This event may, for example, be linked to a macro for checking entries.
SwedishMakrot eller händelseproceduren sätts då igång så snart händelsen inträffar.
This macro or this event procedure will be then initiated as soon as the event occurs.
SwedishDen här händelsen inträffar när text i ett inmatningsfält skrivs in eller ändras.
This event takes place if you enter or modify a text in an input field.
SwedishVåra insatser måste dock inte enbart koncentrera sig på att erbjuda hjälp efter händelsen.
Our efforts, however, must not concentrate only on giving help after the event.
SwedishÄntligen reagerar de, men de reagerar efter händelsen och inte i förväg.
At last they are reacting, but they are reacting after the event and not in advance.
SwedishSlutligen delar jag fullständigt upprördheten över händelsen med sänkningen av Cheonan.
Finally, I share completely the outrage on the incident of the sinking of the Cheonan.
SwedishDen här händelsen inträffar när muspekaren befinner sig utanför kontrollfältet.
This event takes place, when the mouse is outside the control field.
SwedishDen här händelsen inträffar när ett fel inträffar vid åtkomst till datakällan.
This event occurs if an error occurs when accessing the data source.
SwedishDen viktigaste händelsen som kommer att nämnas är Lissabonfördragets ikraftträdande.
The most important event that will be mentioned is the Treaty of Lisbon's entry into force.
SwedishDen här händelsen inträffar när musen flyttas medan en tangent hålls ner.
This event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed.
SwedishJag applåderar hans entusiasm för toppmötet i Cardiff som följer efter den här händelsen.
I applaud his enthusiasm for the Cardiff summit, which follows that event.
SwedishDet är därför år 2014 valts - hundra år efter den historiska händelsen.
That is the reason for the date of 2014 - one hundred years after that historic event.
SwedishDess fall mitt under ordförandeskapsperioden var den första händelsen i sitt slag.
Its fall in the middle of its presidential term was unprecedented.