"händelser" English translation

SV

"händelser" in English

SV händelser
volume_up
{plural}

händelser
Förteckningarna över exempel med rapporteringsbara händelser kanske måste tas upp.
The lists of examples of reportable occurrences may need to be addressed.
Ändå förefaller det som om regeringen i övrigt ställer sig likgiltig till dessa händelser.
Yet it still appears indifferent to such occurrences.
stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser,
aid to make good the damage caused by natural disasters or exceptional occurrences;

Context sentences for "händelser" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
I hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
SwedishI alla händelser bör vi fortsätta arbetet med en sådan strategi efter översynen.
At all events, we should continue to work on such a strategy following the review.
SwedishDjur som dör på gårdar undantas i alla händelser från livsmedels- och foderkedjan.
Animals which die on farm are in any case excluded from the food and feed chain.
SwedishRådet lade dock märke till vissa positiva händelser i val- och massmediefrågor.
It noted, however, certain positive moves with regard to elections and the media.
SwedishI ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
SwedishUnder tiden vet vi också från händelser i Belgien vem som egentligen ligger bakom.
In the meantime we also know from incidents in Belgium who is really behind this.
SwedishVad ni har pratat om har med händelser som går tillbaka till juli i fjol att göra.
What you have just discussed relates to events which go back as far as last July.
SwedishUr parlamentets synvinkel kommer det i alla händelser att bli en budget för 2008.
Either way, from the point of view of this Parliament, there will be a 2008 budget.
SwedishVi måste dock akta oss för att betrakta dessa händelser ur bara en synvinkel.
We have to be careful, though, not to consider these things from one angle alone.
SwedishEnbart denna händelse kan dock inte förklara de extrema händelser som följde.
However, this incident alone cannot explain the extreme events which followed.
SwedishSommarens händelser har givit mig ytterligare skäl för ett svenskt eurointräde.
The events of the summer have given me further reason for Swedish entry to the euro.
SwedishDen senaste tidens händelser bekräftar att EU:s krisrespons måste förbättras.
Recent events confirm the need to improve the European Union's response to crises.
SwedishDetta är en omfattande revolution och våra åtgärder bör motsvara dessa händelser.
This is a major revolution, and our actions should be equal to these events.
SwedishVi ska dock inte stå storögda och naiva medan vi ser dessa händelser utveckla sig.
Nevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
SwedishDen senaste veckan har det inträffat händelser i Vitryssland som bör fördömas.
Incidents took place in Belarus last week that are deserving of condemnation.
SwedishJag tror inte att dessa händelser är skilda från politiken i denna institution.
I do not believe these events are unconnected with the politics of this institution.
SwedishInför dessa händelser kan inte vi i parlamentet förbli döva, stumma och blinda.
Faced with these events, our Parliament cannot remain deaf, dumb and blind.
SwedishDe händelser som ledde till att den föregående kommissionen avgick får inte upprepas.
The events that led the previous Commission to step down must never happen again.
SwedishDet handlar om verkliga händelser som vi varje dag läser om i tidningarna.
We all know this - these are the facts that we read every day in the newspapers.
SwedishHar åtgärder vidtagits för att sådana beklagansvärda händelser inte skall upprepas?
So, have measures been taken to ensure that such regrettable events do not reoccur?