"hål" English translation


Did you mean: häl, hal
SV

"hål" in English

SV

hål {neuter}

volume_up
1. sports
Vi hade aldrig väntat oss en nederländsk föredragande med hål i fickorna!
   Mr Mulder, we would never have expected a Dutch rapporteur to have a hole in his pocket!
Det är bäst att du lagar hålet i din ficka.
Better fix that hole in your pocket.
Vissa personer i rådet tror alltid att parlamentet är för generöst när det handlar om pengar och att det, så att säga, har hål i fickorna.
Some people in the Council always think that Parliament is too generous when it comes to money and has, so to speak, a hole in its pocket.
2. other
hål (also: håla, bo, lya, knipa)
Så min historia idag om svarta hål är om ett visst specifikt svart hål.
So, my story today about black holes is about one particular black hole.
Ett vanligt svart hål tros vara sluttillståndet i en riktigt massiv stjärnas livscykel.
An ordinary black hole is thought to be the end state of a really massive star's life.
Och om det finns ett supermassivt svart hål, måste vi anta att detta är ett svart hål som bantar.
And if there is a supermassive black hole, what we need to assume is that it's a black hole on a diet.
Detta öppna hål i det som utgör grundvalen för vår europeiska union, nämligen den ovillkorliga respekten för de grundläggande rättigheterna, bör inte bli ett prejudikat.
This open breach of the founding principle of our European Union, namely unconditional respect for fundamental rights, must not create a precedent.
Den tyske utrikesministern, även om han uttalade sig som privatperson, höll ett tal som gjorde hål i dammen och alla typer av kommentarer och argument rinner nu igenom.
The German Foreign Minister, albeit speaking in a personal capacity, made a speech which breached the dam and all sorts of remarks and arguments are now flooding through.
hål (also: klyfta, öppning, lucka, gap)
Det finns dock ett påtagligt hål i EU:s planer, och det rör investering.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Denna klyfta blir också till ett demokratiskt hål i Europa.
The gap is also becoming a democratic deficit in Europe.
Det är ett hål här, som påverkar alla andra berättelser.
There's a gap, and it affects all the other stories.
Vi vet att ett fiskalt svart hål håller på att öppna sig på pensionsområdet och vi kan inte bara nonchalera det.
We know that a fiscal black hole is opening up in the area of pension provision and we just cannot ignore it.
Det är fullständigt oacceptabelt att Europas lagstiftnings- och kontrollmekanismer är lika fulla av hål som en schweizerost och öppnar för bedrägerier.
It is quite unacceptable for Europe’s regulatory and control mechanisms to have as many holes as a Swiss cheese, opening the door to fraud.
När man befinner sig i ett hål måste man sluta gräva, och därför ber jag honom att lägga alla papperna på bordet.
When in a hole, one should stop digging, and I therefore ask him to give us full disclosure.
Om vi sparar på konst och kultur fyller vi inte ut hål i budgeten, vi blir bara fattigare av detta.
No holes in the Budget are stopped if we cut back on art and culture; we are just the poorer thereby.
Det kan inte finnas någon här i kammaren som inte känner till politikens viktigaste regel: när du befinner dig i ett hål, sluta gräv.
Mr President, there cannot be anyone in the House who is not aware of the most important rule in politics: when you are in a hole, stop digging.
Och de sade, "Nej det har vi ju inte, men den har hål i sin nackkam."
And they said, "Well no, but it has holes in its frill."
Vägen är välunderhållen, trots att det har funnits vissa hål i den.
The road is well-paved, despite some potholes on its way.
Jag är oroad för att vi efter utvidgningen håller på att falla ner i ett svart hål för att alla är nöjda med att utvidgningen gick så bra.
I am concerned that after enlargement we are falling into a black hole because everyone is satisfied that enlargement has turned out well.

Synonyms (Swedish) for "hål":

hål

Context sentences for "hål" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör det andra kan hål i väggar av " lättmetall" föra med sig två möjliga problem.
Secondly, cavity implementations on 'light' metal walls have two potential problems.
SwedishMina hål är så långt från varandra att ett regemente kan passera obemärkt.
My holes are far enough apart you could run a regiment through and never see it!
SwedishFör det andra kan hål i väggar av " lättmetall " föra med sig två möjliga problem.
Secondly, cavity implementations on 'light ' metal walls have two potential problems.
SwedishFör det tredje måste vi bekämpa skatteparadisen, globaliseringens svarta hål.
Thirdly, we need to combat tax havens, the black holes of globalisation.
SwedishEuropas ekonomi riskerar att bli ett bottenlöst hål, och vi vill inte falla ned i det.
Europe risks becoming a financial bottomless pit, and we do not want to fall into it.
SwedishVi måste alla därför fördöma detta rättsliga svarta hål som fångarna befinner sig i.
It is unacceptable to sentence someone before a verdict has been reached.
SwedishLåt oss sticka hål på Duhamels ballong.
This was all it was, Mr President, that Mr Duhamel got so worked up about.
SwedishJag skulle vilja att vi tittar på dessa hål innan en ny katastrof inträffar.
I should like us to look at these holes before another disaster occurs.
SwedishKommissionen och Europeiska rådet slår härigenom upp ett nytt demokratiskt hål.
The Commission and the European Council are in this way taking a further swipe at democracy.
SwedishHänsyn tas till eventuella hål i polygonerna vid sammansmältningen.
Any holes contained in the polygons will be taken into account when being merged.
Swedish15 miljarder euro motsvarar ett ekonomiskt hål motsvarande 15 procent av EU: s hela budget.
Furthermore, we need to make shareholders more responsible and more involved.
SwedishDe rumänska flaggor som vajade då hade ett hål där symbolen hade klippts ut ur mitten.
The Romanian flags being waved then had holes where the symbol was cut out in the middle.
SwedishNi ska - som min kollega Langen sa - öppna ett hål i pansar av stål.
As my colleague Mr Langen said, you have to break through the steel defences.
SwedishVarför tillåter vi i dag svarta hål inom beskattningen här i Europa?
Why do we allow black holes in the taxation system these days here in Europe?
SwedishFör att få ut den mängden gas måste många hål borras under mycket kort tid.
To obtain this amount of gas, many boreholes have to be made in a very short space of time.
SwedishRådets gemensamma ståndpunkt påminner lite om en schweizerost som är full av hål.
The common position of the Council reminds me a little of a Swiss cheese that is full of holes.
SwedishVi vill härmed slå hål på tio myter kring geoenergin som skapar problem för oss, skriver de.
We would like to dispel ten myths surrounding Geoenergy that create problems for us.
SwedishJag vill här och nu slå hål på myten att detta uppdrag kommer att domineras av Frankrike.
I would like here and now to dispel the myth that this mission will be French dominated.
SwedishDet finns stora hål i den finansiella kontrollen, både före (ex-ante) och efter (ex-post).
Financial inspection is riddled with loopholes, both ex-ante and ex-post.
SwedishVi märkte att det fanns nya hål, såsom i en Emmentalerost, som man hade utnyttjat.
We noticed that there were new holes – like those in Emmental cheese – that had been exploited.