"hålla kontakt" English translation

SV

"hålla kontakt" in English

SV hålla kontakt
volume_up
{verb}

hålla kontakt
Inför framtiden kommer vi att gå djupare in på diskussionen och hålla kontakt med alla som kan ha kommentarer att framföra.
For the future we will go deeper into the discussion and keep in contact with everybody who might have remarks to make.
Om de inte får det, och sökanden överförs, kommer han eller hon inte att kunna följa proceduren eller hålla kontakt med sin advokat, vilket är orättvist.
If they do not, and the claimant is transferred, they will not be able to keep in contact with the procedure or their lawyer, which is unfair.
hålla kontakt

Similar translations for "hålla kontakt" in English

hålla verb
kontakt noun
hallå noun
hallå interjection
hälla verb

Context sentences for "hålla kontakt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionen är därför tvungen att hålla ständig kontakt med de olika medlemsstaterna.
The Commission is therefore bound to be in constant contact with the various Member States.
SwedishVi behandlar just nu frivilligorganisationernas önskemål och kommer att hålla nära kontakt med dem.
We are now examining these requests from the NGOs and will stay in close contact with them.
SwedishDet är viktigt att man fortsätter att hålla kontakt med de övriga parterna - i synnerhet med USA.
It is important that we maintain communications with the other parties - in particular, the United States.
SwedishMedlemsstaternas polismyndigheter misslyckas däremot med att hålla kontakt med varandra och saknar ömsesidigt förtroende.
On the other hand, the police authorities in the Member States fail to maintain contact with each other and lack mutual trust.
SwedishDet är nödvändigt att hålla kontakt med delar av den afghanska befolkningen, även för att mildra nöden bland de behövande.
Contact with certain sections of the Afghan population is necessary, particularly in the interests of providing relief to those in need.
SwedishJag vet att mina kolleger gärna kommer att hålla kontakt med den ärade ledamoten för att förse honom med de nya uppgifter de kan få.
I know that my colleagues will be happy to respond to the honourable Member in order to keep him informed with any information they are able to obtain.
SwedishVi måste hålla kontakt med G77-gruppen när det gäller skogsbruk, kombinationen av tekniköverföring och kampen mot fattigdomen och klimatförändringen.
We have to engage with the G77 Group on forestry, the combination of technology transfer and the fight against poverty and climate change.
SwedishJag ska be samordnaren för kampen mot människohandel att hålla nära kontakt med Europaparlamentet och att hålla er informerade om utvecklingen på detta område.
I will ask the Anti-Trafficking Coordinator to liaise closely with the European Parliament and to keep you informed on these developments.
SwedishParlamentet måste göra detta klart för sig och UCLAF måste alltså få en större budget så att organisationen kan hålla en mer direkt kontakt med befolkningen.
Parliament must appreciate this and consequently UCLAF must be given a bigger budget so that it can be more directly in touch with the general public.
SwedishOrdförandeskapet har fortsatt hålla en nära kontakt med Sydafrika hela tiden, och har även samarbetat nära tillsammans med kommissionen och andra medlemsstater.
The presidency has remained in close touch with the South Africans throughout as well as working closely with the Commission and other Member States.
SwedishSlutligen, när det gäller Europaparlamentets öppenhet i Hongkong så kommer vi att hålla nära kontakt med de parlamentsledamöter som är där.
In conclusion, as far as our transparency with the European Parliament in Hong Kong is concerned, we will keep in close touch with the European Parliament Members who are there.
SwedishDet danska ordförandeskapet - den danska miljöministern - lade mycket stor vikt vid att hålla en nära kontakt med deltagarna från Europaparlamentet.
The Danish Presidency - the Danish Minister for the Environment - attached great importance to remaining in close contact with participants from the European Parliament.
SwedishVi kommer att noga titta på utvecklingen under de närmaste dagarna och jag ska personligen hålla kontakt med de politiska ledarna i regionens alla länder.
We shall be keeping a close watch on developments over the days ahead, and I shall personally remain in touch with the political leaders of all countries in the region.
SwedishJag vill uppmana kommande ordförandeländer till att hålla mycket tät kontakt med ansökarländerna och att hjälpa till och röja hinder ur vägen i tid.
I would call upon the next countries to hold the presidency to maintain very close contact with the candidate countries and to help by removing obstacles from the path in time.
SwedishSambandsmännens huvudfunktion är att etablera och hålla kontakt med värdländernas myndigheter i syfte att hindra och bekämpa irreguljär migration.
The core function of ILOs - the liaison officers - is to establish and maintain contact with the host countries' authorities with a view to preventing and combating irregular migration.
SwedishFyra är verksamma i jordbävningsområdet nära Concepción medan två för närvarande är baserade i Santiago för att hålla kontakt med myndigheter och samordna EU-medlemsstaternas insatser.
Four are working in the earthquake zone near Concepción, while two are currently based in Santiago to liaise with authorities and coordinate the response of European Union Member States.
SwedishLåt oss då också följa detta noggrant och hålla kontakt härom, inte bara med den mexikanska regeringen, utan också med sociala organisationer som konfronteras med den dagliga verkligheten.
Let us follow this closely and maintain contact on these issues, not only with the Mexican government, but also with social organizations which have to face reality on a daily basis.
SwedishJag tackar även för de påpekanden som lades fram; själv försökte jag i varje fall inleda diskussioner i ett så tidigt skede som möjligt och under arbetets gång hålla kontakt med olika grupper.
I would also like to thank you for your observations; I personally aim to start discussions at as early a stage as possible and maintain contact with the various bodies during the work.
SwedishKommissionens avdelningar kommer att hålla en nära kontakt med Internationella atomenergiorganet för utbyte av information och analyser och vid behov tillhandahålla stöd för uppföljningsaktiviteter.
The Commission services will remain in close contact with the International Atomic Energy Agency to exchange information and analysis and, if necessary, provide support for follow-up activities.