"hålla kvar" English translation

SV

"hålla kvar" in English

SV hålla kvar
volume_up
{verb}

hålla kvar (also: ha, spara, uppehålla, behålla)
De nya utsikterna för handel och ekonomiskt liv kan hålla kvar folket i regionerna.
The new prospects for commerce and economic life may keep people in the peripheral regions.
EU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
The aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
Det har faktiskt gått att hålla kvar människor i arbete längre.
In fact, it has been possible to keep people in work for longer.
Bullmann-betänkandet strävar efter att hålla kvar syntes- och kompromisspolitiken.
The Bullmann report is aimed at retaining a policy of synthesis and compromise.
Denna metod används för att hålla kvar en stor mängd vatten, upp till 40 procent eller till och med så mycket som upp till 50 procent.
The process is used to retain a large quantity of water, up to 40% or indeed, even as high as 50%.
Jag menar att vi, om vi lyssnar på varandra, kommer att kunna hålla kvar europeisk vinproduktion på världsarenan.
I think that if we listen to each other we will be able to retain European wine production on the world stage.

Synonyms (Swedish) for "hålla kvar":

hålla kvar
Swedish

Similar translations for "hålla kvar" in English

hålla verb
kvar adjective
English
kvar adverb
English
hallå noun
hallå interjection
hälla verb

Context sentences for "hålla kvar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
Mr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
SwedishTillåt mig, mina herrar och damer ledamöter, att hålla mig kvar vid Grekland.
Ladies and gentlemen, I would like to dwell in particular on the case of Greece.
SwedishBullmann-betänkandet strävar efter att hålla kvar syntes- och kompromisspolitiken.
The Bullmann report is aimed at retaining a policy of synthesis and compromise.
SwedishPresident Mugabe kämpar med alla tillgängliga medel för att hålla sig kvar vid makten.
President Mugabe is battling to hold on to power using all means at his disposal.
SwedishDessutom kan inte tjänsteleverantören hålla kvar konsumenten längre än 24 månader.
In addition, service providers cannot hold on to customers for longer than 24 months.
SwedishJag vill ännu ett ögonblick hålla kvar er uppmärksamhet.
Ladies and gentlemen, I would just like to have your attention again briefly.
SwedishJag tror att om vi är på rätt spår så borde vi hålla oss kvar på det.
Mr Mulder stated we are on the right track, but wondered how long this would last.
SwedishDetta är viktigt om EU vill hålla sig kvar på den högsta nivån i den globala ekonomin.
This is essential if Europe wants to remain at the highest level of the global economy.
SwedishOm omständigheterna inte är sådana, då kommer man naturligtvis att hålla kvar valutareserverna.
If the conditions are otherwise, then they will naturally hold on to those assets.
SwedishDet finns lämpliga befogenheter för att hålla kvar och deportera personer om säkerheten hotas.
There are adequate powers to detain and deport if security is threatened.
SwedishHur har vi lyckats hålla oss kvar under det här taket trots vårt ambitiösa program?
How has it been possible for us, in spite of this ambitious agenda, to remain below the said ceiling?
SwedishJag tror att om vi är på rätt spår så borde vi hålla oss kvar på det.
In my view, if we are on the right track we should stay on it.
SwedishVi måste kunna hålla kvar våra bästa forskare och uppfinnare.
We need to be able to hold on to our best researchers and innovators.
SwedishVi måste i så hög grad som möjligt hålla oss kvar på en integrerad nivå.
It is essential that we remain as integrated as possible.
SwedishPå så sätt kommer EU att kunna hålla sig kvar i händelsernas centrum, där vi har lyckats placera oss.
That is how Europe can stay at the heart of the action, where it has managed to position itself.
SwedishVi kommer att vilja hålla det kvar i lagstiftningsförfarandena.
We will want to hold it back in the legislative procedures.
SwedishJag försöker hålla oss kvar, men den här satans saken vill inte...
I'm trying to maintain, but the fucking thing won't --
SwedishDen som vill hålla sig kvar i marginalen är fri att göra detta.
He who wishes to remain on the margin is free to do so.
SwedishDessutom har vissa grupper särskilda svårigheter att få arbete och hålla sig kvar på arbetsmarknaden.
What is more, some groups have special difficulty in accessing jobs and staying in the labour market.
SwedishHur länge ska de hålla kvar vid denna inriktning?
How long are they going to insist on going down this route?