"högst" English translation

SV

"högst" in English

SV högst
volume_up
{adjective}

högst (also: full, hel, mätt, högsta)
volume_up
full {adj.}
NEJ – Om ni stannar högst tre månader behöver hon inte registrera sig hos myndigheterna, men hon kan behöva anmäla sin närvaro.
YES - When it comes to residence rights, registered partners enjoy full rights in Holland.
Det är absolut nödvändigt att vi gör en fullständig utredning av denna i högsta grad otillfredsställande situation.
It is vital that a full investigation be held into this highly unsatisfactory situation.
Att genomföra vår lagstiftning mot diskriminering fullt ut förblir därför en fråga med högsta prioritet.
Full implementation of our anti-discrimination legislation therefore remains a top priority.
högst (also: obetydlig, yttre, utvändig, ytter-)
De som studerade utomlands kunde dock få studiemedel i högst fyra år.
However, there was a four-year cap on the number of years a Danish student could receive this grant if the studies were outside Denmark.
Med anledning av detta rekommenderade myndigheten att företagen skulle utföra förhandsregistreringen utanför perioderna med högst aktivitet om det uppstod några problem.
For this reason the agency recommended performing pre-registration outside peak times in the event of difficulties.
Jag kan säga så eftersom jag representerar ett område i Förenade kungariket som har den allra högsta arbetslösheten utanför Nordirland.
I can say that because I represent the area of the UK that has the highest level of unemployment outside Northern Ireland.
högst (also: maximal, störst)
volume_up
peak {adj.}
Skulden ökade till i mitten på 90-talet och nådde som högst 110 procent av BNP år 1996.
It increased up until the middle of the 1990s, reaching a peak of over 110 % of GDP in 1996.
Skulden ökade till i mitten på 90-talet och nådde som högst 110 procent av BNP år 1996.
It increased up until the middle of the 1990s, reaching a peak of over 110% of GDP in 1996.
Och den som är värst var den där smärtan var som högst i slutet. ~~~ Det är en sorglig historia.
And the one that is worse is the one where pain was at its peak at the very end; it's a bad story.
högst (also: över-)
volume_up
supreme {adj.} (the highest level or position)
– Den 29 juni fastslog USA: s högsta domstol att militärtribunaler var olagliga.
On 29 June, the US Supreme Court ruled that military tribunals were illegal.
Dessutom är detta någonting som vi inte ens kan få prövat i EU: s högsta domstol.
Moreover, it is something that we cannot even have tested in the EU's supreme court.
Vi måste på alla sätt påverka Högsta domstolen i Nigeria.
We must do everything possible to influence Nigeria's Supreme Court.
högst (also: överst)
De övriga tio påverkas inte eftersom de redan befinner sig på högsta nivån.
The other ten are not affected because they are already at the topmost point.
Om flera element är markerade, t.ex. teckningselement eller kontrollfält, justeras alla med sina övre sidor vid den objektsida som är placerad högst upp.
When several elements are selected (e.g. drawing elements, controls), they will all be aligned with the topmost object.
Oavsett vad som kan kallas den ideologisk ståndpunkten - om huruvida vi är för eller mot kärnteknik - måste säkerheten prioriteras högst.
Regardless of what might be called the ideological stance - whether we are for or against nuclear technology - safety must be absolutely paramount.
Men i detta mitt inlägg får jag inte glömma en aspekt, en princip som jag anser vara högst betydelsefull just för våra landsmän.
However, I cannot miss this opportunity to touch on an aspect, a principle which, I feel, is of paramount importance, precisely to our fellow citizens.
För mitt eget land, Irland, är livsmedelsexporten och i synnerhet nötköttet av högsta vikt för vår ekonomi och jordbrukarnas inkomster.
For my country, Ireland, food exports and in particular beef are of paramount importance to our economy and the income of farmers.

Synonyms (Swedish) for "högst":

högst

Context sentences for "högst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTill sist måste jag nämna en högst oroande punkt, nämligen budgeten.
Lastly, Mr President, I must refer to a most worrying point, namely the budget.
SwedishMed detta svar, herr Lomas, har ni nu, med denna förklaring, högst 60 sekunder.
Mr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
SwedishDärför kommer endast högst 25 procent av hela reservdelsmarknaden att påverkas.
Therefore, at most, only 25% of the entire spare-part market will be affected.
SwedishDiskussionen om sammanhållningspolitikens framtid är högst aktuell.
Mr President, the debate on the future of the cohesion policy is a very timely one.
SwedishVid G8-toppmötet i Gleneagles i Skottland stod fattigdom högst upp på dagordningen.
At the G8 Summit at Gleneagles in Scotland, poverty was at the top of the agenda.
SwedishTrots detta är betänkandet i sig högst kritiskt mot kommissionens förvaltning.
Even so, this report itself is highly critical of the Commission's management.
SwedishParlamentets beslut befinner sig i skärningspunkten för högst olika förväntningar.
Parliament' s decision reflects a number of profoundly different expectations.
SwedishMen jordbruket på global nivå var definitivt fortfarande högst upp på agendan.
But agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
SwedishFrankrike följer här en högst självständig politik med det franska språket.
France pursues a very independent policy where the French language is concerned.
SwedishDet är ett blygsamt förslag, vilket ni nämnde, och i mina ögon högst otillräckligt.
You mentioned it yourself and it is cautious and to my mind, quite inadequate.
SwedishJag anser därför att ni har rätt i att det är högst angeläget att vidta åtgärder.
I therefore think that you are right to say that measures need to be taken urgently.
SwedishParlamentets beslut befinner sig i skärningspunkten för högst olika förväntningar.
Parliament's decision reflects a number of profoundly different expectations.
SwedishHanteringen av använt bränsle och radioaktivt avfall är en högst aktuell fråga.
The subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.
SwedishTyvärr har antalet utflyttade arbetstagare varit högst i landsbygdsområdena.
Unfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.
Swedish. - (PT) Detta betänkande innehåller några högst oförenliga synpunkter.
in writing. - (PT) This report contains some highly contradictory aspects.
SwedishDet är också välkommet att energifrågorna har kommit högst upp på dagordningen.
It is also welcome that energy matters have risen to the top of the agenda.
SwedishDärför betraktar jag på en avgörande punkt detta förslag som högst tvivelaktigt!
That is why I regard this proposal on such a vital issue as being highly questionable.
SwedishVarela begär ordet i egenskap av föredragande och han har ordet i högst en minut.
Mr Varela wishes to speak as rapporteur and he may do so for a maximum of one minute.
SwedishLåt mig slutligen säga att vi är högst medvetna om vad många av er har sagt.
Let me say finally that we are very much aware of what many of you have said.
SwedishKina är stolt över den nya järnvägen till Tibet, som är den högst belägna i världen.
China is proud of its new railway line to Tibet, which is the highest in the world.