"högsta tillåtna" English translation

SV

"högsta tillåtna" in English

EN

SV högsta tillåtna
volume_up
{adjective}

högsta tillåtna (also: maximal, högsta, högsta möjliga)
Direktivet om högsta tillåtna antibiotikarester i kött måste också tillämpas.
It is also necessary to enforce the directive on maximum residue limits in meat.
Jag har själv varit föredragande av ärendet om högsta tillåtna restid för slaktdjur.
I myself was rapporteur on the subject of a maximum journey time for stock for slaughter.
Största tillåtna dimensioner och högsta tillåtna vikter i internationell trafik
Maximum authorised dimensions and weights in international traffic

Similar translations for "högsta tillåtna" in English

högsta adjective
högst adjective
högst adverb
tillåtna verb
English

Context sentences for "högsta tillåtna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet medger att RDA beaktas vid mängder nära den högsta tillåtna mängden.
It allows the RDA to be taken into account when it is close to the upper safety limit.
SwedishDessa uppskattningar måste dock användas för att fastställa de högsta tillåtna fångstmängderna.
Nevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
SwedishMånga beror på att förarna har blodalkoholhalter som är under de högsta tillåtna promillegränserna.
Many are attributed to alcohol levels in drivers' blood which are below the existing legal limits.
SwedishFör närvarande är den högsta tillåtna åldern för att få flyga kommersiellt som trafikflygare 65 år.
The current age limit for commercial airline pilots is 65.
SwedishEnligt den nuvarande förordningen om högsta tillåtna restmängder behöver inte MRL-värden fastställas för enskilda djurarter.
The current MRL Regulation does not require MRLs to be set for individual species.
SwedishI Förenade kungariket ligger till exempel gränsen för högsta tillåtna alkoholhalt i blodet för närvarande på 0,8 mg jämfört med 0,2 mg i Sverige.
For example, the UK currently has blood alcohol limits of 0.8mg compared to 0.2mg in Sweden.
SwedishDet skulle gå emot kommissionens policy om att uppmuntra och stimulera ansökningar om fastställande av nya högsta tillåtna restmängder.
This would be contrary to the Commission's policy to encourage and stimulate applications for fixations of new MRLs.
SwedishVi tror att de högsta tillåtna mängderna är tillräckliga för att göra skillnaden mellan livsmedel och mediciner till och med ännu tydligare.
We believe that the upper safe levels are sufficient to make the difference between foods and medicines even clearer.
SwedishDe samhällsekonomiska konsekvenserna av ändringar av de högsta tillåtna totalfångsterna beaktas inte när förslag diskuteras i rådet.
The socioeconomic effects of variation in total allowable catches are not considered when proposals are discussed in Council.
SwedishDet är ett oomstritt faktum att sälarna i Nordsjön äter mera fisk än den högsta tillåtna totalfångsten av Europeiska gemenskapen.
It is a reliable fact that the seals in the North Sea are eating more white fish than the total allowable catch by the European Community.
Swedish1990 års förordning om gränsvärden för högsta tillåtna restmängder trädde i kraft 1992, och innehöll ett undantag för många länder till och med den 1 januari 2000.
The MRL regulation of 1990 came into force in 1992, and there was a derogation for many countries until 1 January 2000.
SwedishRådet understryker därför att dessa slutsatser inte specifikt föranleder införandet av högsta tillåtna alkoholkoncentration på 0,2 promille för yrkesförare.
We also encouraged them to conclude the negotiations between the Government of Sudan and the SPLMA before the end of the year.
SwedishJag kan inte förstå den prioritet som det har getts, men jag godtar att det finns ett allmänt behov av en harmonisering i fråga om högsta tillåtna mängder.
I cannot understand the priority it has been given, but I accept that there is a general need to have harmonisation at upper safe levels.
SwedishFrågan nådde sin kritiska punkt vid slutet av 1999 i och med utgången av övergångsperioden för fastställande av högsta tillåtna restmängder för etablerade läkemedel.
The issue was brought to a head at the end of 1999 with the expiry of a transitional period for fixing MRLs for established drugs.
SwedishDe högsta tillåtna fångsterna och kvoterna fyller denna funktion, och vi måste ytterligare förbättra deras effektivitet genom att förbättra resursbedömningarna.
This is the purpose of TACs and quotas, the effectiveness of which we must further enhance by improving the estimates of available resources.
SwedishDe flesta medlemsstater anser att den matematiska regel som används för att fastställa den högsta tillåtna fångstmängden bör beslutas av rådet, snarare än genom medbeslutandeförfarandet.
Most feel that the mathematical rule that sets the TAC should be decided by the Council, rather than by codecision.
SwedishUppfattningen om livsmedelstillsatserna har försämrats hos konsumenterna, med hänsyn till bedömningen av riskerna och begreppet högsta tillåtna dagsranson.
The image of food additives among consumers has deteriorated, even taking account of risk assessments and the concept of the acceptable daily intake.
SwedishI Marrakechavtalet för denna sektor fastställs tillämpningen av ett system med högsta tillåtna importpriser som kopplar ingångspriset till interventionspriset.
The price of husked cargo rice would therefore not be above 180 or 188% of the intervention price, depending on whether the rice is Indian or Japonica.
SwedishI Marrakechavtalet för denna sektor fastställs tillämpningen av ett system med högsta tillåtna importpriser som kopplar ingångspriset till interventionspriset.
The price of husked cargo rice would therefore not be above 180 or 188 % of the intervention price, depending on whether the rice is Indian or Japonica.
SwedishDen som på en flygplats själv har införskaffat sin högsta tillåtna mängd sprit eller cigaretter får på flygplanet utan svårighet återigen en ny laddning.
Individuals who have bought their quantity of duty-free alcohol or cigarettes in the airport have no difficulty in obtaining another lot on board the aeroplane.