"ha överseende med" English translation

SV

"ha överseende med" in English

SV

ha överseende med {verb}

volume_up
De bland oss som företräder flamländarna kan inte utan vidare ha överseende med det.
Those of us who represent the Flemish people cannot just overlook this.
Jag kan ha överseende med om den föregående talaren talade litet för länge om detta ämne.
Mr President, I can overlook the fact that the previous speaker spoke a little too long on this subject.
Det finns de som skulle vilja ha överseende med dessa och många andra brister i Turkiet, inte minst genom att kalla dem ”trafikolyckor”.
There are those who would overlook these and many other shortcomings on Turkey's part, not least by saying that they are 'road accidents'.

Similar translations for "ha överseende med" in English

ha verb
överseende noun
överseende adjective
överseende adverb
med noun
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. noun
English
interjection
English

Context sentences for "ha överseende med" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNi får ha överseende med att jag inte är Virgin, men jag presenterar betänkandet i hans namn.
I apologise that I am not Mr Virgin, but I am presenting the report in his name.
SwedishJag vill be de polska ledamöterna och övriga ledamöter att ha överseende med detta.
I would ask the indulgence of the Polish and other Members.
SwedishJag ber parlamentet att ha överseende med att vi har gjort vissa ändringar i talarlistan för min grupp.
I ask for the indulgence of the House for the rearrangement of my group's speaking list.
SwedishSådant slarv från kommissionens sida kommer parlamentet inte längre att ha överseende med i framtiden.
Such negligence on the part of the Commission will not be tolerated by Parliament in future.
SwedishDet är skamligt att kommissionen verkar ha överseende med detta.
It is a shame that the Commission seems to be condoning this.
SwedishJag vill be de polska ledamöterna och övriga ledamöter att ha överseende med detta.
This morning, the House’ s services were informed that a number of flags that had been in this Chamber were no longer there.
SwedishTyvärr är denna byggnad inte fri från barnsjukdomar, som både vi och media måste ha överseende med.
Alas, this building is not without its teething troubles, towards which we and the media must show indulgence.
SwedishFörst ber jag er att ha överseende med min röst, eftersom jag har snuva.
Mr President, ladies and gentlemen, I will start by asking you to excuse my voice, which is affected by a cold.
SwedishDärför kommer jag alltså att använda mig av mina befogenheter och ber er ha överseende med det.
So I am going to use the authority granted me by the Rules of Procedure in that way, and I hope you will understand.
SwedishJag ber alla ledamöter att ha överseende med de felaktigheter som uppstår för närvarande eftersom tavlan inte fungerar.
I would ask all Members for their forbearance with regard to the current discrepancies, as the display is not working.
SwedishJag ber parlamentet att ha överseende med detta.
SwedishDu får ha överseende med inslagningen.
SwedishJag ber er ha överseende med att vi genomför den nödvändiga ändringen och säga " med beaktande av resolutionen av den 2 april 1998, dok.
I would ask for Parliament's indulgence to amend as necessary to 'having regard to its resolution of 2 April 1998, doc.
SwedishHa överseende med oss.
SwedishMin kollega, van Velzen ber om ursäkt för att han inte kan närvara och jag talar nu utifrån hans anteckningar, så ha överseende med min holländsk-engelska.
My colleague Mr van Velzen apologizes for not being here and I speak to his notes, so please make allowances for my Dutch-English.
SwedishKommissionen betraktar uppenbarligen förfalskning av avtal, påhittade rapporter och försvunna dokument som lindriga brott som man skall ha överseende med.
Falsified contracts, imaginary reports and disappearing documents are apparently regarded by the Commission as high-spirited pranks.
SwedishVi kan inte längre unna oss lyxen att vänta på dem som fortfarande behöver övertygas, eller fortsätta att ha överseende med dem som helt enkelt inte bryr sig.
We no longer have the luxury of waiting for those who still need convincing, or continuing to tolerate those who simply do not care.
SwedishAllt detta skulle man kunna ha överseende med, eftersom återhållsamhet, och kanske också en viss dogmatism, är ett inneboende drag i en centralbankstjänstemans karaktär.
We could even forgive it all that, because conservatism and perhaps even a little dogmatism go with the job of central banking.
SwedishÄven om det inte hänvisades direkt till abortfrämjande i resolutionen vill jag förtydliga att vi inte stöder vissa klausuler som kan ha överseende med abort.
Although there was no direct reference to the promotion of abortion in the resolution, I want to make it clear that we do not support certain clauses which may condone abortion.
SwedishJag ber om ursäkt för att jag tar upp allas tid och försenar lunchen men jag gör det endast en gång vart tionde år så kanske ni kan ha överseende med det.
rapporteur. - Madam President, I apologise for taking up everyone's time and delaying lunch but I do it only once in 10 years so maybe you will not mind.