"handel" English translation

SV

"handel" in English

volume_up
handel {comm. gen.}

SV handel
volume_up
{common gender}

handel (also: yrke, bransch, affärer, hantverk)
volume_up
trade {noun}
Unionens handel med Indien uppgår till mindre än 20 procent av dess handel med Kina.
The Union’ s trade with India amounts to less than 20 % of its trade with China.
I framtiden behöver vi rättvis handel, inte bara handel som principiellt är fri.
In future, we need fair trade, not merely trade that is, in principle, free.
Låt mig klart och tydligt säga att fri handel inte är detsamma som rättvis handel.
Let me say very clearly that free trade is not the same as fair trade.
handel (also: köpenskap)
Han sa: att bedriva handel med Uzbekistan går mycket bra, att bedriva handel i det landet är mycket svårt.
He said: trading with Uzbekistan is very smooth, trading in the country is very difficult.
Eventuellt pågår handel med utsläppsrättigheter på den europeiska kontinenten.
It may be that emissions trading takes place within the continent of Europe.
De enorma kostnaderna för gränsöverskridande handel utgör ett stort hinder.
The immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
handel (also: uppförande)
Det är denna typ av orättvisa som rörelsen för rättvis handel försöker bekämpa.
This is the kind of injustice which the Fair Trade movement is dealing with.
Det är ett klassiskt instrument som behandlar transporttillstånd för att reglera extern handel.
It is a classic instrument dealing with shipment authorizations to regulate external trade.
What we have been dealing with is free trade.
Vi önskar en friare handel av bananer på världsmarknaden.
We would like to see a more open market for bananas on the world market.
    Den inre marknaden skall även omfatta jordbruk och handel med jordbruksprodukter.2.
The internal market shall extend to agriculture and trade in agricultural products.2.
Den grundläggande orsaken till handel med mänskliga organ verkar vara marknadsvärdet.
It appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
handel
Handel och centralism gynnas i Europeiska unionens nuvarande politik.
Commerce and centralism are the backbone of the European Union's current policy.
(NL) Handel och centralism gynnas i Europeiska unionens nuvarande politik.
Commerce and centralism are the backbone of the European Union' s current policy.
I förslaget om elektronisk handel är ursprungslandet den huvudsakliga beståndsdelen.
In the proposal on electronic commerce the country of origin is the principal component.

Synonyms (Swedish) for "handel":

handel

Context sentences for "handel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish. - (PL) I dagens debatt vill jag ta upp problemet med handel med barn.
In today's debate, I should like to touch on the problem of child trafficking.
SwedishDen knappa tillgången på viseringar orsakar en stor illegal handel vid konsulaten.
A good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
SwedishDet kommer att bedrivas handel, men samtidigt kommer vi att bekämpa avfolkningen.
Business will be done, but at the same time we will be combating depopulation.
SwedishVi vill att sammanlänkningarna ska utökas för att möjliggöra gränsöverskridande handel.
We want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.
SwedishDet enda område som fortfarande har lämnats utanför är ekonomi och handel.
In the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
SwedishLåt oss börja med ett helhjärtat och väl avgränsat samarbete inom handel och teknik.
Let us begin with wholehearted and clear-cut cooperation in business and technology.
SwedishRumänien och Bulgarien betonades i FN:s rapport om handel med människor förra veckan.
Romania and Bulgaria were highlighted in the UN human trafficking report last week.
SwedishI juni 1996 organiserade jag den europeiska konferensen i Wien om handel med kvinnor.
In June 1996 I organised the European Conference in Vienna on trafficking in women.
SwedishRumänien och Bulgarien betonades i FN: s rapport om handel med människor förra veckan.
Romania and Bulgaria were highlighted in the UN human trafficking report last week.
SwedishAntalet fall av barnarbete och handel med barn är det högsta i Nigeria.
The figures for child labour and trafficking in children are highest in Nigeria.
SwedishEtt avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan Kina och EG träder i kraft.
A Commercial and economic cooperation agreement is initialed by China and the Community.
Swedish. – Vi har röstat ja till betänkandet om handel med kvinnor och barn.
   We have voted in favour of the report on the trafficking of women and children.
SwedishAvgiften är obefogad och utgör ett hinder för både handel och människors fria rörlighet.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
SwedishOftast är den faktiskt synonym med utnyttjande och handel med människor.
It is very often synonymous with the exploitation and trafficking of human beings.
SwedishDet är hög tid för EU och dess medlemsstater att sätta stopp för denna handel.
It is high time the EU and its Member States put a stop to these deals.
SwedishJag skulle alltså ha kunnat öppna en fabrik för sådana och fritt bedrivit handel med dem.
So I could have opened a factory to make them and could have marketed them freely.
SwedishJag är positiv till handel med genmodifierade livsmedel.
Mr President, I am in favour of the marketing of genetically modified foodstuffs.
SwedishDet finns inga värre än de vi hört berättas om i dag, som rör handel med barn.
There are none worse than the ones we have heard about today involving trades in children.
SwedishDenna typ av prognos finner sin grund i fluktuationerna på marknaderna med daglig handel.
The justification for this type of prognosis is volatility in daily markets.
SwedishAtt hindra handel med människor är en av de utmaningar som EU måste klara av.
Preventing trafficking in human beings is one of the challenges that the EU must overcome.