"handlande" English translation

SV

"handlande" in English

SV handlande
volume_up
{neuter}

handlande (also: varor, shopping)
Det är ingen -lista som är användbar för selektivt politiskt handlande, utan en välbalanserad meny.
It is not an list, available for selective political shopping, but one balanced menu.
handlande (also: åtgärd, handling, verksamhet, verk)
volume_up
action {noun}
Genom president Kibakis obetänksamma handlande har det nu blivit lagstiftning.
Through the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Detta mycket snabba handlande har på vissa håll kritiserats som en panikreaktion.
This very prompt action has been criticised in some quarters as a panic reaction.
I den här situationen är ekonomiskt handlande en illusion!
It is an illusion to believe that economic action is possible in the current situation!
handlande (also: knarklangare, -handlare)
volume_up
dealer {noun}
handlande (also: typ, affärsman, köpman, grossist)

Synonyms (Swedish) for "handlande":

handlande
Swedish

Context sentences for "handlande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFörslaget för den icke-handlande sektorn är alldeles för svagt i dessa avseenden.
The proposal for the non-trading sectors is far too weak in these respects.
SwedishHär ser man motsägelsen när näringspolitiskt handlande reduceras till fiskalpolitik.
This illustrates the absurdity of reducing economic policy measures to fiscal policy.
SwedishDärav följer sedan det handlande som är nödvändigt för penningpolitiken.
That means that there has to be an operational framework for monetary policy.
SwedishDetta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
SwedishEuropa måste spela sin roll i detta framgångsrika internationella handlande.
Europe must play its part in this successful international approach.
SwedishHans åsikter och tidigare handlande bevisade att hans ställning helt enkelt var ohållbar.
His attitudes and his previous actions were proof that his position was simply untenable.
SwedishFamiljen måste åter stå i centrum för våra ansträngningar och vårt handlande.
The family must be at the centre of our concerns and our actions.
SwedishDetta skulle påskynda vårt handlande och hjälpa oss med unionen som utgångspunkt.
That would speed up our reaction and help us on a Union basis.
SwedishDen kunde helt enkelt inte åstadkomma ett förnuftigt handlande i hela denna katastrofala utveckling.
It has proved incapable of behaving reasonably throughout this disastrous affair.
SwedishTill följd av oaktsamt handlande har ett flertal människor avlidit i Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.
Carelessness has led to the deaths of a number of people from Creutzfeldt-Jakob disease.
SwedishEtt sådant handlande skulle vara en tydlig överträdelse av subsidiaritetsprincipen.
Such an act would be a clear infringement of subsidiarity.
SwedishLåt oss övergå från politisk poesi till ett ansvarsfullt handlande!
Let us move on at last from political poetry to responsible actions!
SwedishPremiärminister Vajpayees ord måste följas av fortsatt handlande.
The words of Prime Minister Vajpayee need to be acted upon further.
SwedishHär har vi att göra med området för nationella underrättelse- och säkerhetstjänsters handlande.
We are dealing here with the area of activity of national intelligence and security services.
SwedishDet är bara genom ett gemensamt handlande som vi kan nå vårt mål.
Only through a joint approach will we be able to reach our goal.
SwedishJag anser att Prodis och Sarkozys handlande i den här frågan var helt befogat.
I find what Mr Prodi and Mr Sarkozy did in relation to this debate to be absolutely and completely legitimate.
SwedishJag vill motivera mitt handlande i omröstningen om Bairbre de Brúns betänkande.
(PL) Madam President, I would like to give reasons for the way I voted on Mrs de Brún's report.
SwedishDe bara tar emot pengar, deras handlande är varken ekonomiskt sunt eller socialt ansvarsfullt.
They just collect the money, and their actions are not economically sound or socially responsible.
SwedishSammanfattningen av Europeiska unionens handlande är i dag mycket tydlig.
Today the record of the European Union is quite clear.
SwedishI vårt eget handlande lever vi emellertid sällan upp till våra löften.
However, our own actions rarely live up to our promises.