"handlingssätt" English translation

SV

"handlingssätt" in English

SV

handlingssätt {neuter}

volume_up
handlingssätt (also: bana, bransch, fil, tråd)
Sådana budgetansträngningar är i linje med det handlingssätt som kommissionen och rådet rekommenderar, vilket rådet slog fast den 16 mars.
Such fiscal effort is in line with the course of action recommended by the Commission and the Council, as acknowledged by the Council on 16 March.
Även den kommissionsakt som utarbetats inför toppmötet i Lissabon innehåller ett sådant vittomfattande handlingssätt inom flera områden.
I think that in adopting this wide socio-economic approach, the European Union is taking exactly the right line, not least because that is the economic entity on the basis of which policy is drafted.
Vi söker nu efter ett alternativ, inte som blåkopia, men som tanke- och handlingssätt för att ge uttryck åt våra ideal om social rättvisa och trygghet för alla.
We are now looking for an alternative, not as a blueprint, but as a line of thought and action, in order to give shape to our ideals of social justice and security for everyone.
handlingssätt
Ledamöter från olika EP-grupper framför berättigad kritik mot detta handlingssätt utan insyn som väljarna inte kan påverka.
Members of various EP groups are right to criticise this intransparent course of affairs in which the electorate has no say.

Context sentences for "handlingssätt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI första hand mina komplimanger för kommissionens handlingssätt.
Mr President, firstly I would like to compliment the Commission on its approach.
SwedishVad beträffar det här konkreta avtalet har vi använt ett balanserat handlingssätt.
As far as this concrete agreement is concerned, we have adopted a balanced approach.
SwedishUtskottet för kvinnors rättigheter sluter helt upp bakom detta nya handlingssätt.
The Committee on Women's Rights is completely behind these new approaches.
SwedishEtt handlingssätt som endast vilar på behållandet av avlägsna exportmarknader.
An approach based solely on the preservation of distant export markets.
SwedishDet är i dag för tidigt att spekulera i hur de kommer att reagera på vårt handlingssätt.
It is premature to speculate today on how they will react to our approach.
SwedishMin partigrupp hade föredragit ett förslag som innehöll ett allomfattande handlingssätt.
My group would rather the proposal had taken an all-encompassing approach.
SwedishJag anser att detta handlingssätt är en förolämpning mot vårt utskott.
Mr President, this course of action is, I think, insulting to our Committee.
SwedishDärför behövs det ett integrerat handlingssätt och det har flera kolleger redan betonat.
This requires an integral approach, as has already been underlined by many fellow MEPs.
SwedishDet kan leda till ett friskt handlingssätt som fastställs i tydliga utgångspunkter.
This can lead to a refreshing approach which can be incorporated in clear guiding principles.
SwedishDetta handlingssätt bör vara norm, den brukliga normen i denna kammare.
This should be the normal approach - this House's standard method.
SwedishJag tror att rådets handlingssätt i hög grad strider mot andemeningen i avtalet.
I feel that the course of action taken by the Council is very much against the spirit of the agreement.
SwedishDet jag vill peka på är att typen av ljud berättigar ett differentierat handlingssätt.
What I should like to point out is that different types of noise justify a differentiated approach.
SwedishKrisen utgjorde en avvikelse från vårt europeiska handlingssätt.
The crisis marked a departure from our European way of doing business.
SwedishVarje annat handlingssätt riskerar att sluta med att solidariteten inom EU försvinner på detta område.
Any other course of action may end up by destroying European solidarity in this area.
SwedishEtt sådant handlingssätt kallar vi att hälla vatten på en gås.
We would regard an approach of this kind as fighting a losing battle.
SwedishJag påminner bara om Bundesbanks handlingssätt efter Tysklands återförening.
I would remind the House of what the Bundesbank did after the monetary union between East and West Germany.
SwedishVilket annat handlingssätt som helst vore ett slag mot demokratin och ett hån mot de europeiska medborgarna.
Any other procedure would deal a blow to democracy and an insult to the European people.
SwedishDet är ett av skälen till att anta ett europeiskt handlingssätt.
That is one of the reasons for adopting a European approach.
SwedishBristen på gemensamt handlingssätt spelar en roll inom vissa sektorer.
The lack of a Community approach affects many areas.
SwedishDet handlingssätt som kommissionen följer över hela linjen är i stora drag balanserat och realistiskt.
The approach which the Commission has adopted across the board is largely balanced and realistic.