"helhet" English translation

SV

"helhet" in English

volume_up
helhet {comm. gen.}

SV helhet
volume_up
{common gender}

helhet
volume_up
whole {noun}
Inom makroekonomi studeras hur ekonomin som helhet fungerar och utvecklas.
In macroeconomics we study how the economy works as a whole and how it develops.
Som helhet skapar vi klarhet för passagerarna och stärker konkurrensen.
On the whole, we are creating clarity for passengers and strengthening competition.
. - Vi svenska socialdemokrater stödjer detta betänkande som helhet.
. - (SV) We Swedish Social Democrats support this report as a whole.
helhet
volume_up
all {noun}
Som sådant kan det i sin helhet betraktas som en bra budget.
As such, it could be regarded as a good budget all in all.
Som helhet är sluttexten en tillfredsställande och balanserad kompromiss.
All in all, I find the final text a satisfactory and balanced compromise.
Som helhet vill jag tacka föredraganden och alla som medverkat.
All in all, I would like to thank the rapporteur and everyone involved.
helhet
Avslutningsvis kan kommissionen godta 36 ändringsförslag i dess helhet.
To conclude, the Commission can accept 36 amendments in their entirety.
För att möjliggöra detta måste rådets riktlinjer om mainstreaming tillämpas i sin helhet.
To achieve that, the Council's guidelines must be implemented in their entirety.
Jag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.
I can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
volume_up
unity {noun}
Föredraganden själv har på ett mycket lyckat sätt definierat den europeiska situationen som en helhet av mångfald.
The rapporteur himself, in a cogent phrase, defined the situation in Europe as the unity of diversities.
Därför är detta ett viktigt kapitel inte bara för rättvisan i EU utan även för utvecklingen av den europeiska enigheten som helhet.
This is therefore not only an important charter for European justice; it is an important charter for the development of European unity as a whole.
Samtidigt vill vi vara säkra på att budgeten som helhet skyddas och att finanspolitiken inte tas bort från EU-budgeten.
At the same time, we want to know that the unity of the budget is protected and that budgetary policy is not to be taken away from the community budget.
helhet

Synonyms (Swedish) for "helhet":

helhet

Context sentences for "helhet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är dags att sammanföra de olika direktiven, att omstrukturera dem som en helhet.
It is time that the various directives were combined, and restructured together.
SwedishKommissionen kan godta ändringsförslag 2, 3, 4 och 8 i sin helhet.
(ES) Mr President, the Commission can fully accept Amendments Nos 2, 3, 4 and 8.
SwedishKoppla även detta till den öppna samordningsmetoden och vi får en helhet i politiken.
Link this to the open coordination method and we will achieve a coherent policy.
SwedishJag anser därför att vi bör ställa oss positiva till betänkandet som helhet.
I therefore believe that we must take a generally positive view of this report.
SwedishDet är emellertid nu så att vi måste uttala oss om kommissionen i sin helhet.
But now of course, we have to give our opinion of the Commission as a College.
SwedishVid beräkningen av utgifterna bör kommissionen titta på finansieringen i sin helhet.
The Commission, in estimating spending, should look at funding in its totality.
SwedishJag röstade mot punkt 13 och betänkandet i dess helhet om 2005 års konkurrenspolitik.
I voted against paragraph 13 and the overall report on Competition Policy 2005.
SwedishDen reform som man enats om i Berlin, innebär i sin helhet ett viktigt steg framåt.
Overall, the reform that was agreed in Berlin represents an important step forward.
SwedishJag såg att parlamentet i sin helhet var överens, det fanns inga invändningar.
I saw that the entire Chamber was in agreement and there was not a single objection.
SwedishDet påverkar marknadsläget i sin helhet och tillgängligheten till råvaror.
This affects the overall market situation, and the availability of raw materials.
SwedishKommissionen godkänner därför i sin helhet parlamentets ändringsförslag, herr talman.
The Commission therefore fully approves Parliament’s amendments, Mr President.
SwedishNi har sammanfogat enskilda sättstycken, men ni har inte skapat någon helhet.
You have tacked a few components together but you have no overall structure.
SwedishSammanfattningsvis har jag en kommentar till det femte ramprogrammet i sin helhet.
In conclusion, I have one comment on the overall fifth framework programme.
SwedishJag frågar därför: Har kommissionen i sin helhet diskuterat den fråga som vi ställde?
I ask therefore: has the Commission fully discussed the issue which we raised?
SwedishSidan som helhet är inte krypterad, men vissa av filerna den innehåller är krypterade.
This page was not encrypted, but some of the files it contains were encrypted.
SwedishI ändringsförslag 20, 21 och 41 kan den första meningen godtas i sin helhet.
In Amendments Nos 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
SwedishVad gäller de ekonomiska kriterierna har tillfredsställande framsteg gjorts som helhet.
With regard to the economic criteria, satisfactory progress has been made overall.
SwedishI varje fall hoppas jag att budgeten för tredje lände kommer att användas i sin helhet.
In any case, I hope that the budget for third countries will be spent in full.
SwedishEtt tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
Therefore, what sustainable development project is the Commission implementing for Niger?
SwedishVi godkänner alltihop som en helhet, men är emot att man plockar russinen ur kakan.
Seven out of ten citizens in Slovakia know very little about the EU and its structure.