"helst" English translation

SV

"helst" in English

SV

helst {adverb}

volume_up
helst (also: mest, bäst)
Trojas främsta soldater besegrar Grekland när som helst!
I would match the best of Troy against the best of Greece any day.
Och i bästa fall är det i vilket fall som helst fullständigt obegriplig.
At best, it would certainly be completely incomprehensible.
I vilket fall som helst är det bästa receptet att inte tappa fattningen i tider av turbulens..
In times of distress, the best advice is always to avoid knee-jerk reactions.
Medlemsstaterna uppmanas att ge ett säkerhetstonnage, helst till mindre fartyg.
Member States are urged to give safety tonnage, preferably to smaller vessels.
Ni bör omedelbart upphäva denna tillämpningsförordning, helst redan i dag.
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
Vi vill att man övervakar och helst minskar användningen av ftalater.
We want the use of phthalates to be monitored and preferably reduced.

Context sentences for "helst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
SwedishFör utan det får vi ingen som helst demokratisk kontroll över de här processerna.
Without it, we will have absolutely no democratic control over these procedures.
SwedishRedan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.
Even a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.
SwedishFör gemenskapen var det hur som helst intressant att sammanföra de två systemen.
In any event it would be in the Community's interests to link the two systems.
SwedishVi i Finland har inte haft något som helst problem med gastillgången på 40 år.
We in Finland have not had the slightest problem with the gas supply in 40 years.
SwedishI vilket fall som helst handlar det om fartyg där ägarna har fått skrotningsbidrag.
In any case, these are vessels the owners of which are paid a scrapping premium.
SwedishEU:s medborgare har och bör ha rätt att söka arbete i vilken medlemsstat som helst.
EU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
SwedishDet var inte vilka invandrare som helst: det var somalier, herr rådsordförande!
These were not just any immigrants: they were Somalis, Mr President-in-Office!
SwedishInnan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
Before my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
SwedishJag skulle helst vilja sikta på att använda flexibilitetsinstrumentet för det här.
My preference would be to aim for the use of the flexibility instrument for this.
SwedishVi gjorde detta eftersom vi vet att en humanitär kris kan utbryta när som helst.
We did this because we know that a humanitarian crisis can erupt at any time.
SwedishVi skulle helst vilja undvika att hamna i en diskussion om rättsliga detaljer.
We would, however, very much like to avoid becoming entrapped in legal matters.
SwedishDu kan när som helst ersätta justeringsobjektet med ett annat justeringsobjekt.
You can replace this alignment object at any time by another alignment object.
SwedishHur som helst avskaffade Polen dödsstraffet 1988, för nästan tjugo år sedan.
Anyway, Poland abolished the death penalty in 1988, nearly twenty years ago now.
SwedishDen avviker på flera punkter från den linje som jag själv helst skulle välja.
It deviates in several respects from the line I myself would ideally have chosen.
SwedishVi måste veta att dessa barn hur som helst är märkta för livet, om de överlever.
When these children survive, it must be said, they are in any case scarred for life.
SwedishJag röstade därför emot betänkandet utan någon som helst osäkerhet eller tvekan.
I therefore voted against this report without any uncertainty or hesitation.
SwedishAtt kommissionen skulle avgå var hur som helst oundvikligt efter den här rapporten.
But anyway, after the report it was inevitable that the Commission should resign.
SwedishOm vi inte kan använda smarta biomaterial, vill vi helst använda dina egna celler.
If we cannot use smart biomaterials, then we'd rather use your very own cells.
SwedishEU: s medborgare har och bör ha rätt att söka arbete i vilken medlemsstat som helst.
EU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.