"hem" English translation

SV

"hem" in English

volume_up
hem {adv.}
EN

"to hem" in Swedish

SV hem
volume_up
{neuter}

hem (also: hus, villa, hemland, hemort)
volume_up
home {noun}
Vi bär alla ansvar för att se till att vårt europeiska hem också är ett barnvänligt hem.
We all bear responsibility for ensuring that our European home is also a child-friendly home.
Vi välkomnar er varmt till ert hem, Europaparlamentet.
Mr Komorowski, we warmly welcome you to this your home, the European Parliament.
Vi har byggt oss ett hem, ett gemensamt europeiskt hem.
We have built ourselves a home, our common European home.
En går, en annan tar platsen; det är ett ”rastställe”, inte ett tryggt hem.
One goes, another takes its place; this is a ‘halfway house’, not a safe home.
Tre av fyra förlossningar skedde i kvinnans hem.
Three out of every four births took place in the woman’s home.
Det här är en berättelse om en plats som jag nu kallar för mitt hem.
So this is a story of a place that I now call home.
hem (also: bostad, boning)

Synonyms (Swedish) for "hem":

hem

Context sentences for "hem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe flesta tidskrifter ägs idag av stora förlag som kammar hem goda vinster.
Most journals today are owned by big publishing houses who rake in tidy profits.
SwedishNaturligtvis är detta är ett tufft budskap som inte kommer att gå hem hos väljarna.
Obviously, this is a tough message and will not go down well with the voters.
SwedishOrdförande, de ansvariga för sådana misstag skickas i varje normal demokrati hem.
In any normal democracy, those responsible for blunders like this would be dismissed.
SwedishVi pumpar in en explosiv gas som metan in i våra egna hem, där vi tänder eld på den.
We pump an explosive gas like methane into our own homes, where we set light to it.
SwedishMen kanske kan våra makedonska vänner åtminstone ta med sig en lärdom hem från Bukarest.
But perhaps our Macedonian friends can learn at least one lesson from Bucharest.
SwedishEnbart under den senaste månaden har 50 000 människor drivits bort från sina hem.
In the last month alone, 50 000 people have been driven from their homes.
SwedishDussintals personer har mördats och tusentals människor har drivits från sina hem.
Dozens of people have been murdered and thousands driven from their homes.
SwedishMen hustrun bodde delvis kvar i Linköping, och längtan hem blev allt större.
But his wife still lived part-time in Linköping, and he grew more and more homesick.
SwedishDe skickar studenter som skall lära sig det vi gör, de åker hem och förbättrar det.
They send students to learn from what we are doing, go back and improve it.
SwedishDe har ingen utbildning, ingen tillgång till sjukvård, inga arbeten och inget eget hem.
They have no education, no access to health care, no employment and no shelter.
SwedishEnbart under den senaste månaden har 50 000 människor drivits bort från sina hem.
In the last month alone, 50 000 people have been driven from their homes.
SwedishFlera familjer har varit tvungna att överge sina hem, och skolorna har hållits stängda.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
SwedishD-huset är bland annat hem för det humanistiska/samhällsvetenskapliga biblioteket.
Building D contains, among other things, the library of social sciences and humanities.
SwedishOm skrivaren går sönder inom sex månader efter att du fick hem den, kontakta säljaren.
If your printer broke down within six months of delivery, contact the seller.
SwedishSamtidigt är det nödvändigt att det utvidgade EU ställer ordning i sitt eget hem.
At the same time, it is necessary for the enlarged Europe to put its own house in order.
SwedishFlyktingarna tvingades fly från krigsområdet och de kan inte återvända till sina hem.
The refugees have had to flee the war zones and are unable to return to their homes.
SwedishÄven när människor behöver vård, vill de flesta stanna i sina egna hem.
Even when they are in need of care, most people want to stay in their own homes.
SwedishMånga av dem som förflyttades har fortfarande inte återvänt till sina riktiga hem.
Many of those displaced have yet to be returned to their original homes.
SwedishJa, det finns många familjer som är villiga att ge kärleksfulla hem till barnen.
Yes, there are many families willing to give loving homes to children.
SwedishDen som sänker välfärdsnivåerna mest, den som tillåter lägst löner tar hem segern.
Whoever lowers welfare standards furthest, whoever allows the lowest wages, wins the day.