"historia" English translation

SV

"historia" in English

volume_up
historia {comm. gen.}

SV historia
volume_up
{common gender}

Som er kollega skulle säga: centrala och östra Europas historia är vår historia.
As your colleague would say, the history of central and eastern Europe is our history.
Dess historia är oskiljaktigt sammanflätad med Europas historia.
Its history is intertwined inseparably with European history.
Som Ojala konstaterade, har den en lång historia inom utskottet, och därtill en intressant historia.
As Mrs Ojala said, it had a long history in the committee, an interesting history as well.
volume_up
story {noun}
Varje vecka hör vi inom EU historia efter historia om denna fråga.
Every week we hear across the EU story after story about this issue.
Alla föräldrar och alla barn har sin egen historia – en historia om desperation och fruktan.
Each set of parents and every child have their own story to tell – a story of despair and fear.
Kommissionären har berättat en skandalös historia för oss.
   – Mr President, the Commissioner has recounted a scandalous story to us.
historia (also: angelägenhet, händelse, sak, affär)
volume_up
affair {noun}
Det finns bara ett svart hål i denna historia, nämligen rådets tystnad.
There is only one black hole in this affair: the silence of the Council.
Det värsta med hela denna historia är att regionens framtid offras för ett vals skull.
The worst aspect of this affair is that the future of this region is being sacrificed for an election.
Skulden till hela denna historia bär när allt kommer omkring han själv.
It is really he who is responsible for this whole affair.
historia (also: försök, utställning, företag, show)
volume_up
show {noun}
Detta betänkandes historia, till att börja med, visar att initiativet inte är lägligt.
The history of this report, in the first place, shows that this initiative is untimely.
Det gångna århundradets hela ekonomiska historia bevisar motsatsen.
The whole of this century's economic history shows the contrary.
I Europas historia finns det tillfällen då det gick fel.
Europe's past shows instances where we went wrong.
volume_up
tale {noun}
Vi känner alla till detta, och det hela var en mycket tråkig historia.
That is a matter of record and was not the happiest episode in this tale.
Detta är en ledsam historia som inte längre kan tolereras.
It is a sorry tale and can no longer be tolerated.
SIS II är en historia om försök, misslyckanden och nya försök som har pågått i flera år.
Madam President, SIS II is a tale of attempts, failures and new attempts that has gone on for years.

Synonyms (Swedish) for "historia":

historia

Context sentences for "historia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAldrig tidigare i den mänskliga politikens historia har så många duperats av så få.
Never before in the field of human politics have so many been conned by so few.
SwedishDet är en dyrbar historia att ersätta de tjänster som dessa växter och djur utför.
Replacing the services provided by these plants and animals is an expensive business.
SwedishDen europeiska idén har gett oss en lång historia när det gäller symbolers innebörd.
European thought has left us with a long record on the meaning of symbols.
SwedishDet är en skamlig händelse, både i parlamentets historia och för dem som röstade så.
It is a shameful occurrence, on the record of this House, for those people who did it.
SwedishDet är en lång historia, som vi här har framför oss, och det handlar om en viktig punkt.
This has been a long, drawn-out business, and it concerns an important issue.
SwedishMen våra förbindelser handlar inte bara om ekonomi, kultur och historia.
We have also used our various high-level contacts to get this message across.
SwedishVid skönhetstävlingar favoriseras ofta innehavare med en fastställd historia.
Beauty contests often favour incumbents with established track records.
SwedishDetta hänsynstagande är ett resultat av både Europas och USA:s historia.
This consideration is a result of the histories of both Europe and the United States.
SwedishDe som inte känner till sin historia är dömda att återuppleva den, säger filosofen.
Peoples who do not know their histories are condemned to relive them, says the philosopher.
SwedishDet är viktigt att vi förstår dessa länders ömma punkter och deras historia.
It is important that we understand the sensitivities and the histories of those countries.
SwedishVid skönhetstävlingar favoriseras ofta innehavare med en fastställd historia.
Auctions are fairer than picking winners, which can be more subjective and less transparent.
SwedishOch nu har vi en historia som har varat i flera år snarare än månader.
And yet we have had a saga that has continued for years rather than months.
SwedishBakom oss har vi det kanske mest kaotiska toppmötet I EU: s historia.
We have recently had perhaps the most confused Summit the EU has ever seen.
SwedishEfterlevandet av bestämmelserna är en annan historia.
To tighten up the rules is one thing, but to comply with them quite another.
SwedishUnder sin 20-åriga historia har kulturhuvudstadsprojektet visat sig bli en framgång.
Mr President, ladies and gentlemen, I am grateful for the excellent work that has been done.
SwedishAv två skäl finner jag hela denna historia otrolig.
Mr President, I find this whole business quite incredible, for two reasons.
SwedishJag är därför rädd för att dagens debatt bara är första akten i en lång historia.
I fear that today's debate is only the first act in a long play.
SwedishBakom oss har vi det kanske mest kaotiska toppmötet I EU:s historia.
We have recently had perhaps the most confused Summit the EU has ever seen.
SwedishEU måste inte bara spela en roll i denna historia utan måste vara huvudaktören.
Europe must not only play a part in it, but be the major actor.
SwedishGenom att göra det hedrar vi också den dramatiska historia som vi med sorg minns i dag.
In doing so, we also honour the dramatic experience that we commemorate with sadness today.