"hitta svar" English translation

SV

"hitta svar" in English

See the example sentences for the use of "hitta svar" in context.

Context sentences for "hitta svar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag tror därför att det är där ni kan hitta ett svar på de frågor ni har.
I therefore believe that this is where you will find an answer to your questions.
SwedishHur skall man hitta ett klokt svar på det verkliga hotet från denna tyranniska solkung?
How do we find a sensible answer to the real threat from this tyrannical Sun King?
SwedishFör det andra, att hitta nya svar på problemet med de fattiga ländernas skuldsättning.
Secondly, we need to provide new answers to the problem of the debts of poor countries.
SwedishSamtidigt måste medlemsstaterna hitta ett effektivt svar på globaliseringen.
At the same time, the Member States must in that way provide an efficient answer to globalisation.
SwedishVi har alla ett ansvar för att hitta nya svar på dessa utmaningar.
We all have a responsibility for finding new answers to the challenges.
SwedishVi behöver hitta tydliga och konkreta svar på dessa budskap.
Clear and specific answers need to be given to these messages.
SwedishSök eller bläddra i produktens hjälpcenter för att hitta svar eller kontakta lämpligt supportteam.
Search or browse the product's Help Center to find answers or to contact the appropriate support team.
SwedishHär kan du hitta en del svar på frågor samt vilka rättigheter och skyldigheter du som student har.
Here you can find answers to your questions and also what rights and obligations you as a student have.
SwedishDet är klart, jag skulle kunna hitta på ett svar och ni skulle inte ha en aning, så jag har förberett mig lite.
Of course, I could just make up an answer and you wouldn't know, so I come prepared for that.
SwedishBåda utskotten gjorde sitt bästa för att hitta lämpliga svar.
Both committees did their best to find proper answers.
SwedishDu kommer att hitta svar på många av dina frågor här.
You will find answers to many of your questions in here.
SwedishDu kan inte hitta rätt svar med fel frågor.
You can't find the right answer if you ask the wrong questions
SwedishÄven detta måste vi hitta europeiska svar på.
We have to find a European answer to this challenge.
SwedishSamtidigt som det var nödvändigt att hitta ett nytt svar på en ny utmaning var det otänkbart att inte ge något svar.
Whilst it was necessary to map out the new response to a new challenge, it was unthinkable not to provide a response.
Swedish. - (PT) Klimatförändringarna är ett faktum som blir intressant att diskutera när det handlar om att hitta svar.
in writing. - (PT) Climate change is a fact which becomes interesting to discuss when it comes to finding answers.
SwedishLåt oss nu ta detta tillfälle i akt för att hitta svar på medborgarnas frågor, som till exempel: vad är Europeiska unionens roll i världen?
The Union thus missed out on a unique opportunity to convey an image of strong, unified leadership.
SwedishDetta innebär en stor utmaning när det gäller att hitta svar på den nuvarande situationen för att skapa långsiktiga möjligheter.
This sets the great challenge of finding responses to the current situation, with a view to long-term prospects.
SwedishDe är redo att arbeta med oss så snart som möjligt men också de är också redo att vara kreativa och hitta svar på våra frågor.
They are ready to work with us as quickly as possible but also to be creative and to find answers to our questions.
SwedishLåt oss nu ta detta tillfälle i akt för att hitta svar på medborgarnas frågor, som till exempel: vad är Europeiska unionens roll i världen?
Let us now take this opportunity to look for answers to the citizens’ questions, such as: What is Europe’s role in the world?
SwedishDet var svårt att hitta pragmatiska svar som är giltiga för alla 27 medlemsstaterna och deras olika styrelsesätt och partnerskapssystem.
It was difficult to find pragmatic answers valid for all 27 Member States and their different governance and partnership systems.

Other dictionary words

Swedish
  • hitta svar

Have a look at the English-Polish dictionary by bab.la.