"hittat" English translation


Did you mean: hitta
SV

"hittat" in English

EN

SV hittat
volume_up
{past participle}

hittat (also: finnes)
Åter andra bundsförvanter har vi hittat på andra sidan Atlanten.
As for other allies, it was on the other side of the Atlantic that we found them.
Jag har hittat många skatter i mitt liv, men de bästa jag har hittat är du och Jack.
I've unearthed many treasures in my lifetime, but the best ones I found are you and Jack.
När det gäller tidsplanen anser jag att vi har hittat en godtagbar kompromiss.
As far as the timetable is concerned, I think we have found an acceptable compromise.

Context sentences for "hittat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKlicka med den vänstra musknappen när du har hittat färgen som skall ersättas.
Click the left mouse button when you find the color you want to have replaced.
SwedishJag tror att just det som är bra i det här betänkandet är att man hittat en lösning.
So it is particularly pleasing, in my view, that this report offers a solution.
SwedishKommissionen menar att man i de nya bestämmelser som föreslås hittat en bra balans.
The Commission thinks that the new rules currently proposed strike a good balance.
SwedishHar kommissionen hittat de bästa metoderna för innovativa offentliga upphandlingar?
Has it identified best practices for innovative public procurement contracts?
SwedishVi är dock också på det klara med att vi har hittat lösningar därför att vi ingår i EU.
We also, however, know that we have been able to find answers as the European Union.
SwedishJag tycker ändå att man hittat hyggliga kompromisslösningar för alla ändringsförslag.
I think that decent compromises have been reached for all the amendments.
SwedishLyssna på mig nu, din lilla skit...... du går ingenstans innan vi har hittat häftapparaten.
Listen to me you little punk... you're not going anywhere until we find the stapler.
SwedishDe har hittat på någon slags titel eller rubrik i dagstidningarna som är helt felaktig.
They have made up some kind of title or headline in the newspapers that is totally wrong.
SwedishNu gnuggar cynikerna händerna i glädje över att ha hittat en oövervinnelig krigslist.
Now the cynics are rubbing their hands with glee at having come up with a no-lose stratagem.
SwedishVi har hittat fram till den nödvändiga kompromissen, en bra kompromiss.
We were able to agree on the necessary compromise - a good compromise.
SwedishVi har hittat de här längs antika farleder- -där de inte borde finnas.
We've been discovering these along ancient trade routes, where they're not supposed to be.
SwedishJag är övertygad om att man i Kauppi-betänkandet har hittat rätt balans.
I am satisfied that the Kauppi report strikes the correct balance.
SwedishI vissa fall har man också hittat insekter och så i maten.
In some cases, there have been incidents of food containing insects and such like.
SwedishJag tror att Europa här har hittat en ordentlig uppgift, och vi måste även förbättra mycket med mynten.
I believe Europe has an important task here, and we must improve the coins a lot.
SwedishVi har fram till nu hittat den mest fria strukturen, regeringssamarbetet och konsensus.
So far we have chosen the least restrictive structures, intergovernmental decisions and consensus.
SwedishNi har hittat på en ny pålaga för medborgarna som tvingar dem att finansiera era byråkratier.
You have invented a new tax for the citizens, which forces them to finance your bureaucracies.
SwedishRacks kompromiss är den riktiga, och för att han har hittat fram till den förtjänar han vår tacksamhet.
Mr Rack’s compromise is the right one, and for finding it he deserves our gratitude.
SwedishVi har hittat en lösning som inte överbelastar arbetsgivare och som omfattar skydd för arbetstagare.
Workers naturally have a responsibility for their own health and safety.
SwedishHittills har man bara hittat fördelar för producenterna med genetiskt modifierade livsmedel.
Until now, GM foodstuffs have only had advantages for producers.
SwedishHela familjen Gates ska få äran för att ha hittat skatten med hjälp av mr Riley Poole.
I want the credit for the find to go to the entire Gates family, with the assistance of Mr Riley Poole.