"hus" English translation

SV

"hus" in English

volume_up
hus {o.sg.}
EN

SV hus
volume_up
{neuter}

1. general

hus (also: byggnad, lag, firma, handelshus)
volume_up
house {noun}
Om ni bygger ert hus på en sådan grund, Martin Schulz, kommer det att bli ett hus av halm.
If you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Detta hus talar alltid mycket om en europeisk sysselsättningspolitik.
This House is constantly talking about a European policy on employment.
Men är det separatism om ett hus brinner och jag försöker fly från det?
However, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?
hus (also: hem, villa, hemland, hemort)
volume_up
home {noun}
Allt överskott kan användas till bidrag för isolering av hus.
Any surplus revenue could be used to provide grants for insulating homes.
Medlemsstaterna är tyvärr inte längre herrar i sina egna hus.
Mr President, Member States are unfortunately no longer the masters in their own homes.
Vi vill bland annat främja energisparande och en bättre byggnadsteknik i våra hus.
We want to promote energy saving, for example, and better construction technology for homes and buildings.
Enligt ändringsförslaget berättigar utgifter för att renovera och ersätta befintliga bostäder med nybyggda hus till bidrag.
Under the proposed amendment, both the renovation of existing housing and the construction of new houses are eligible.
Vad som behövs omgående är bistånd av praktisk art, så som monteringsfärdiga hus, generatorer, specialfordon och specialutrustning.
The immediate need is for practical material assistance such as prefabricated housing, generators and specialist vehicles and equipment.
En parlamentsledamot som är närvarande här i dag påpekade till exempel häromdagen att 30 procent av renoverade hus i Leipzig fortsätter att vara obebodda.
One Member of this House, who is here today, pointed out to us the other day, for example, that, in Leipzig, 30% of refurbished housing remains unoccupied.
Produktionschef (Ansvarsområde hus A, hus Ett, hus C, hus Ett och Kårallen.)
Eva Boman Production Manager (Areas of responsibility: Buildings A, C, "hus Ett" and Kårallen).
I hus Terra finns lärosalar och delar av Universitetsförvaltningen.
The Terra building houses classrooms and parts of University Services.
Du hittar oss på campus Norrköping i Täppan och campus Valla i hus A. 
We can be found in Täppan, Campus Norrköping and in building A, Campus Valla.
I ett fall hade ett hypoteksföretag som verkade på Irland redan återtagit 30 hus sedan 2005.
In one case a mortgage company operating in Ireland since 2005 has already repossessed 30 homes.
De av oss från Europaparlamentet som besökte Darfur under 2004 såg med egna ögon hus som jämnats med marken blandat med tomma skal av hus.
Those of us from Parliament who visited Darfur in 2004 saw with our own eyes razed houses scattered with empty shell cases.
Vi bygger med denna förordning på det europeiska huset, nämligen i virtuell form.
With this regulation, we are helping to construct the European home, in this case in a virtual form.
hus (also: uppehåll, säte)
hus
volume_up
casa {noun} (house)

2. colloquial

volume_up
place {noun}
De vill alla inta sin plats, sin rättmätiga plats i detta gemensamma hus.
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
Under de senaste dagarna har vi haft öppet hus här i Bryssel.
(IT) Mr President, Open Days have been taking place here in Brussels over the last few days.
Jag vill att du ser efter mina föräldrars hus.
I need you to look after my parents ' place.

Synonyms (Swedish) for "hus":

hus

Context sentences for "hus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör egen del tror jag att fransmännen gör som de brukar och ser om sitt eget hus.
For my part I think the French will do as they always do and look after themselves.
SwedishDet är illegalt att bygga bosättningar på de ockuperade områdena och att riva hus.
It is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
SwedishEnkelt uttryckt är den fria rörligheten för EU vad grunden är för ett hus.
To put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
SwedishEuropaparlamentet måste ta tillfället i akt och städa upp i sitt eget hus.
The European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
SwedishRenoveringar - i synnerhet av kulturmärkta hus - kan däremot bli mycket kostsamma.
In contrast, renovations - particularly of listed buildings - could be very expensive.
SwedishEtt stort antal byar översvämmades och flera hus lades helt under vatten.
Numerous villages were flooded and many houses were totally immersed under water.
SwedishEU kan och får inte vara en grupp länder som bara ser om sitt eget hus.
The EU cannot and must not be a group of countries dedicated to looking inwards.
SwedishMonteringsfärdiga hus är det största stadsförnyelseproblemet i de nya EU-medlemsstaterna.
Prefab houses are the main urban renovation problem in the new EU Member States.
SwedishSaken blir ännu allvarligare eftersom Öppet Hus-dagen arrangeras den 9 maj.
The matter becomes even more serious with the Open Day arrangement on 9 May.
SwedishDetta område hotas emellertid av stadsplanerare som hoppas på att få bygga hus där.
However, this area is threatened by city planners looking to build houses.
SwedishDet översvämmade 645 städer och byar, och mer än 2 000 hus är nu oanvändbara.
It flooded 645 towns and villages, and over 2 000 houses are now no longer fit for use.
SwedishJag skulle vilja ställa en fråga fritt efter Loriot: Var håller de hus?
Mr President, I would like to ask a question, tongue-in-cheek, in the style of Loriot.
SwedishPolis och militär har förstört tio hus tillhörande katoliker i provinsen Quang Ngai.
Police and the military have destroyed ten houses of Catholics in Quang Ngai Province.
SwedishJag säger detta eftersom han kanske borde se om sitt eget hus lite bättre.
I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard.
SwedishInte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
Mr President, I too should first of all like to congratulate Commissioner Ferrero-Waldner.
SwedishTvå schysta killar i en röd cabriolet... stenade, packade, höga som hus.
Two good old boys in a fire-apple red convertible... stoned, ripped, twisted.
SwedishDe andra medlemsstaterna är självcentrerade och vill se om sitt eget hus.
It is a self-centred opinion for those other Member States, looking after themselves.
SwedishHundratals hus har stuckits i brand och inte ens kyrkor har skonats.
Hundreds of houses have been set on fire and even churches have not been spared.
SwedishLinköpings universitet Personalavdelningen (PA) Hus Origo 581 83 Linköping
Linköpings universitet Personalavdelningen (PA) Hus Origo 581 83 Linköping
SwedishDet skoningslösa vattnet tog inte bara broar, vägar och hus utan även människoliv.
The tempestuous water carried off not only bridges, roads and houses, but also human lives.