SV huvudsakligen
volume_up
{adverb}

huvudsakligen (also: först och främst, framför allt)
Tidigare betonades dessa frågor huvudsakligen av socialistiska eller liberala grupper.
Previously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.
Liberalerna var huvudsakligen inriktade på individens rättigheter och rätten till företagande.
Liberals were chiefly concerned with individual freedoms and the right of entrepreneurship.
Bestämmelserna påverkar huvudsakligen kvinnor och bör ändras så fort som möjligt.
The effects of these regulations chiefly impinge on women, and they should be changed as soon as possible.
huvudsakligen (also: i huvudsak, övervägande, överlag)
volume_up
mainly {adv.}
I betänkandet förordas huvudsakligen förändringar av utstationeringsdirektivet.
The report mainly recommends changes to the Posting of Workers Directive.
Revisionsrättens kritik gällde huvudsakligen överdrivet komplicerade förfaranden.
The Court of Auditors' criticism mainly concerned overly complicated procedures.
Skillnaden mellan Rumänien och Bulgarien gäller huvudsakligen genomförandet.
The difference between Romania and Bulgaria has mainly to do with implementation.
huvudsakligen (also: först och främst, i huvudsak, primärt)
Ansvaret därför ligger huvudsakligen hos den kubanska regeringen.
The responsibility for that has to lie primarily with the Cuban Government.
Det är huvudsakligen de enskilda medlemsstaternas ansvar.
That is primarily the responsibility of the individual Member States.
Massarbetslöshet och ihållande fattigdom har huvudsakligen politiska orsaker.
Mass unemployment and persistent poverty are caused primarily by political factors.
huvudsakligen
Ramarna är huvudsakligen önskvärda av hänsyn till den inre marknaden.
The framework is principally desirable in terms of the internal market.
Detta beror huvudsakligen på problemen med Vitrysslands deltagande.
This is principally because of the problems relating to Belarus' participation.
Huvudsakligen handlar det om satellitapplikationer.
Principally we are concerned with satellite applications.
huvudsakligen
I detta betänkande nöjer man sig huvudsakligen med allmänna beaktanden, men man föreslår inga konkreta beslut.
For the most part, this report confines itself to general considerations without putting forward any practical decisions.
(FR) I detta betänkande nöjer man sig huvudsakligen med allmänna beaktanden, men man föreslår inga konkreta beslut.
For the most part, this report confines itself to general considerations without putting forward any practical decisions.
De är inte med, huvudsakligen av den anledningen att västliga länder producerar high-tech -minor och inte ville inkludera stridsvagnsminor.
For the most part they are not signatories because western countries manufacture high-tech mines, and thus do not want anti-tank mines to be included.
Vi talar inte bara om kostnaderna för dessa förfaranden, utan huvudsakligen om kostnaden för att inte ha ett gemensamt asylsystem.
We are not only talking about the cost of these procedures but, more importantly and essentially, about the cost of not having a common asylum system.
Jag håller inte med om att det finns ett särskilt problem här, för vi och framför allt den medlemsstat som det huvudsakligen gällde avböjde det anbud som lämnades.
I do not share the view that there should be any special problem here, because our side and, more importantly, the main Member State affected, rejected what was on offer.
Kultur i en organisation som består av människor är huvudsakligen inte en produkt av etniskt, nationellt eller regionalt ursprung eller språk.
Culture in an organisation of human beings is substantially a product not of ethnic or national origin or regional origin or language.
De senaste årens sjunkande fiskpriser beror direkt och huvudsakligen på konkurrensen från importerad fisk, såväl vildfångad som odlad.
The decline in fish prices in recent years is directly and substantially caused by competition from imports of both wild and farmed fish.
Huvudsakligen innebär det att EU kan importera vin som spätts ut med 7 procent vatten eller smaksatts med träspån, metoder som naturligtvis är helt förbjudna för våra tillverkare.
Substantially, what that means is that the EU can import wine diluted with 7 % of added water or flavoured with wood chips, practices that our producers, of course, are absolutely forbidden to use.

Synonyms (Swedish) for "huvudsakligen":

huvudsakligen
huvudsaklig

Context sentences for "huvudsakligen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVårt projekt grundar sig huvudsakligen i, eller bör grundas på en värdegemenskap.
Our project is based, or should be based, fundamentally on a community of values.
SwedishDet beror helt enkelt på att medlemsstater huvudsakligen är emot detta förslag.
It is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.
SwedishDet gällde endast en fråga, och det var huvudsakligen en förfarandemässig fråga.
That related to only one issue, and that was essentially a procedural issue.
SwedishJag vill sluta med dessa ord: huvudsakligen, utbildning av våra mänskliga resurser.
I will end by saying that, basically, we need training for our human resources.
SwedishDärför är det huvudsakligen i samband med efterfrågan som EU kan och bör ingripa.
It is therefore essentially on the demand side that the EU can and should intervene.
SwedishDetta är ett internationellt problem, men det har en huvudsakligen inhemsk lösning.
This is an international problem, but it has an essentially domestic solution.
SwedishDe är verkligen deprimerande, och de är huvudsakligen vad Storbritannien ville.
They really are a downer and predominantly what the United Kingdom wanted.
SwedishHandlingsprogrammen mot minor består huvudsakligen av program för minröjning.
These mine action programmes mostly comprise weapons-removal programmes.
SwedishDen nyliga tillväxten av elektronisk handel har huvudsakligen drivits av Internet.
The recent growth of electronic commerce has essentially been driven by the Internet.
SwedishJag skulle huvudsakligen vilja lämna två kommentarer om föredragandens totala strategi.
I would simply like to make two comments on the rapporteur' s overall strategy.
SwedishDenna riktlinje är huvudsakligen skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen.
That is clearly of concern to all of us, but it is only a starting point.
SwedishJag skulle huvudsakligen vilja lämna två kommentarer om föredragandens totala strategi.
I would simply like to make two comments on the rapporteur's overall strategy.
SwedishHuvudsakligen på grund av de positiva effekter som skatteåtgärderna kan få i Tyskland.
Basically, because of the positive impact that the tax measures may have in Germany.
SwedishDet är huvudsakligen detta som utskottet för sysselsättning och socialfrågor påpekar.
This is the point the Committee on Employment and Social Affairs is making.
SwedishUnder senare år har förmånerna huvudsakligen riktats mot kandidatländerna.
The Euratom loan scheme has served us Western Europeans for very many years.
SwedishFörnybar energi handlar huvudsakligen om att producera elektricitet.
Mr President, renewable energy is essentially about producing electricity.
SwedishJag vill tillägga att detta beteende huvudsakligen gäller den privata sektorn.
I would add that such conduct essentially occurs in the private sector.
SwedishProblemet får inte vältras över på huvudsakligen Grekland, Italien och Spanien.
The problem cannot be shouldered basically by Greece, Italy and Spain.
SwedishArbetstagarna, som huvudsakligen är kvinnor, bör få ökad tillgång till utbildning.
The workers, mostly women, should be provided with access to training.
SwedishFramgången för den amerikanska marknaden beror huvudsakligen på "kung dollar".
The success of the American market is basically due to 'king dollar' .