"hyra" English translation

SV

"hyra" in English

volume_up
hyra {comm. gen.}
SV

hyra {common gender}

volume_up
1. nautical science
hyra
Dessutom måste den kroatiska partnern till den österrikiska leverantören betala hyra för detta tullager.
The Croatian partner of the Austrian supplier is also obliged to pay rent for this customs warehouse.
Vi betalar fortfarande hyra för byggnaderna Ardenne och Ravenstein.
We are still paying rent for the Ardenne and Ravenstein buildings.
Parlamentet betalade dock hyra till staden Strasbourg.
Parliament, however, paid rent to the city of Strasbourg.
2. other
Hur som helst, man kan till och med hyra institutioner för att göra det.
You can even hire institutions for it, anyway.
Olyckligtvis gick deras buss sönder och de var tvungna att hyra en lokal fransk buss, som inte hade bälten.
Unfortunately their bus broke down and they were forced to hire a local French bus which did not have seat-belts.
Uh, Mitt namn är Tom Baker och jag skulle vilja hyra en hemhjälp.
Uh, my name is Tom Baker, and I'm interested in hiring a domestic helper.
Den anställdes vägran att hyra ut grundade sig enbart på en intern regel som uthyrningsfirman hade fastställt.
The employee's refusal was merely based on an internal rule of the given car rental office.
I just wanted to check on my rental.
Utgifterna för köp och hyra av fastigheter utgör en av de största administrativa utgiftsposterna för institutionerna.
Expenses for the purchase and rental of buildings form one of the main administrative expense items of the institutions.
3. "avtal om uthyrning av mark"
Vi betalar fortfarande hyra för byggnaderna Ardenne och Ravenstein.
We are still paying rent for the Ardenne and Ravenstein buildings.
Dessutom krävs det pengar för hyra, databehandling och telekommunikation.
In addition, there is a requirement for rent and for data processing and telecommunications.
För det andra skulle jag gärna vilja veta hur mycket hyra som betalas för denna byggnad.
Secondly, I would like to know how much is paid in rent for this building.

Synonyms (Swedish) for "hyra":

hyra

Context sentences for "hyra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan erbjöd mig... ett fett kontrakt, hyra, och flytt-utgifterna.
He offered me... a fat five-year contract, housing allowance, moving expenses.
SwedishUh, Mitt namn är Tom Baker och jag skulle vilja hyra en hemhjälp.
Uh, my name is Tom Baker, and I'm interested in hiring a domestic helper.
SwedishI framtiden vill vi att alla aspekter av köp, hyra och renovering ska uppmärksammas närmare.
In the future we want closer attention to be paid to all aspects of purchasing, leasing and renovation.
SwedishHan skulle kunna hyra in sig i Kreml och stanna kvar där i all evighet; det skulle också vara en möjlighet.
He could take a room in the Kremlin and remain there indefinitely; that would also be a possibility.
SwedishFrontex skulle också kunna öka Crates potential genom att förvärva eller hyra sin egen tekniska utrustning.
The agency could also increase the potential of CRATE by acquiring or leasing its own technical equipment.
SwedishDet finns ingen lagstadgad minimiålder för att få hyra bil inom EU och den varierar som regel mellan 20 och 23 år.
Minimum age limits for hiring a car are not fixed at EU level and generally vary between 20 and 23.
SwedishAtt utnyttja undertextning i stället för att hyra in skådespelare innebär också en möjlighet att drastiskt skära ned kostnaderna.
Also, using subtitles instead of hiring actors offers a real opportunity to cut costs.
SwedishUnder väntetiden kan det bli aktuellt att hyra in sig i Kunskapsgallerian, före detta Birgittaskolan.
During the wait interest has been expressed in finding space at the Kunskapsgallerian (the former Birgittaskolan).
SwedishAtt utnyttja undertextning i stället för att hyra in skådespelare innebär också en möjlighet att drastiskt skära ned kostnaderna.
For small producers, it is important that digitisation should significantly reduce distribution costs.
SwedishUtgifter i samband med köp och hyra av fastigheter är en av de största administrativa utgiftsposterna för EU:s institutioner.
Expenditure on purchasing and renting buildings is one of the main administrative cost items of EU institutions.
SwedishNär vi – vilket är oundvikligt – får personalbrist i vården löser vi problemet genom att hyra in personal från andra länder.
When we – as we inevitably do – experience shortfalls in services, we solve the problem by hiring people from other countries.
SwedishJag köper en bostad att hyra ut.
SwedishJag vill här framhålla fördelen med att hyra byggnader i stället för att själv driva sådana gigantiska byggnadsprojekt.
I want to take this opportunity to emphasise the advantages of renting buildings instead of engaging in such huge building projects ourselves.
SwedishVi måste särskilt uppmärksamma två nyheter som vi föreslår: bidrag till kostnader för att hyra utrustning och för att hyra transportresurser.
We must highlight two innovations which we are proposing: funding for the cost of hiring equipment and of hiring transport means.
SwedishDet skulle till exempel vara fallet om jag skulle gifta mig och hyra min bröllopsklänning i ett grannland, och sedan lämna tillbaka den där.
Finally, we can welcome the way in which the Commission’ s text takes account of the SLIM programme in lessening the burden on firms.
SwedishLåt mig som svar på frågan om att hyra lokaler säga att vi samarbetar med parlamentet genom att tillsammans hyra en byggnad i London.
In response to the question about renting premises, let me say that we are working together with Parliament, renting a house in London together.
SwedishIdag har vi i Europaparlamentet röstat om ett betänkande som beskriver behovet av bostäder åt alla med rimlig kvalitet och rimlig hyra.
(SV) We in the European Parliament have today voted on a report describing the need for decent housing to be available to everyone in return for reasonable rents.
SwedishFör det andra måste vi slå fast och reglera verksamhetsutövarnas ansvar, och till att börja med utesluta möjligheten att hyra ut anläggningar till tredje part.
Secondly, we must identify and regulate operator liability, beginning with excluding the possibility of leasing installations to third parties.
SwedishOm man inte gör detta uppmuntrar man fiskarna att i svåra tider ta hyra på piratfiskefartyg som för bekvämlighetsflagg, och det måste vi undvika.
Unless this happens, we will be encouraging fishermen, at difficult times, to sign on with illegal fishing boats sailing under flags of convenience, which we must prevent.
SwedishNu för tiden sätter konsumenter allt oftare själva samman sina semestrar genom att köpa flygbiljetter, boka hotell och hyra bil separat på Internet.
Nowadays, consumers are increasingly putting together their own holidays – buying their own airline tickets, booking their own hotels and renting their cars separately online.