"i övrigt" English translation

SV

"i övrigt" in English

SV i övrigt
volume_up
{adverb}

i övrigt (also: annars, för övrigt, eljest, alias)
Betänkandet innehåller i övrigt både positiva och negativa skrivningar.
Otherwise, the report contains both helpful and unhelpful wordings.
I övrigt vill vi tacka alla, också kommissionen, för de här förhandlingarna!
Otherwise, many thanks - to the Commission, too - for these negotiations!
I övrigt var mötet varken särskilt historiskt eller framgångsrikt.
Otherwise, the Summit was neither especially historic nor successful.

Similar translations for "i övrigt" in English

I noun
English
i preposition
övrigt adjective
English

Context sentences for "i övrigt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe senaste valen i unionens olika stater stärker mig för övrigt i denna analys.
The recent elections in the various EU Member States also reinforce this belief.
SwedishI övrigt har jag ingenting annat att erinra mot föredragandens utmärkta betänkande.
Apart from that, I have no other objection to the rapporteur's excellent report.
SwedishVi har nu en chans att visa världen i övrigt att vi kommer att uppfylla de målen.
We now have an opportunity to show the wider world that we will meet those targets.
SwedishI övrigt har kvinnorna naturligtvis olika politiska och ideologiska uppfattningar.
What is more, women naturally have different political and ideological perceptions.
SwedishDet går för övrigt i samma riktning som direktivet från de Palacio i denna fråga.
Besides, it is along the same lines as Mrs De Palacio's directive on the same issue.
SwedishVi studerar vad som kan göras i övrigt för att hjälpa det småskaliga kustfisket.
We are studying what else can be done in order to help small-scale coastal fisheries.
SwedishDet konkretiseras för övrigt i de beslut kommissionären talade om tidigare.
This was also reflected in the decisions you referred to earlier, Commissioner.
SwedishI övrigt hänvisar jag till talet jag höll under gårdagens debatt i kammaren.
For the rest, I refer to the speech I made yesterday during the debate in the House.
SwedishI övrigt är det sex aspekter som bekymrar oss mest med den tillämpade metoden.
Furthermore, there are six basic aspects which worry us because of the method employed.
SwedishDet gjorde vi för övrigt också i New York på konferensen om Peking + 5.
We did the same thing, incidentally, in New York, at the Beijing + 5 Conference.
SwedishI övrigt kan vi givetvis inte ställa upp på det som föreslås i punkt 12 i betänkandet.
Furthermore, we definitely cannot back the proposal made in point 12 of the report.
SwedishJag vill inte upprepa andra ledamöters åsikter, som jag för övrigt instämmer i.
I have no wish to repeat the views of other members which I agree with.
SwedishI övrigt anser jag att vi borde hålla denna debatt i Bryssel och inte i Strasbourg.
Moreover, I believe that we should have this debate not in Strasbourg, but in Brussels.
SwedishOrdet " detalj " är för övrigt i sig, åtminstone på franska, inte förringande.
And the word 'detail ', in French at least, carries no such connotation.
SwedishDe återspeglas för övrigt i förslagen till resolution som överlämnats till kammaren.
They are, moreover, reflected in the motions for resolutions tabled before this House.
SwedishI övrigt minskar det inte den stora uppskattning vi hyser för det här betänkandet.
That does not, however, detract from the deep appreciation which we have for this report.
SwedishVad han i övrigt föreslår är bara plåster på de sår som detta val orsakar.
The remainder of his proposals serve to dress the wounds that this option will cause.
SwedishI övrigt är vi positiva till ändringsförslagen från den liberala gruppen.
In all other respects we favour the amendment proposals tabled by the Liberal Group.
SwedishDetta förslag till nytt hamndirektiv lämnar mycket i övrigt att önska under många år.
This proposal for a new Port Directive leaves a great deal to be desired in many areas.
SwedishOrdet " detalj" är för övrigt i sig, åtminstone på franska, inte förringande.
And the word 'detail', in French at least, carries no such connotation.