"i förekommande fall" English translation

SV

"i förekommande fall" in English

SV i förekommande fall
volume_up
{adverb}

i förekommande fall
Men vi behöver faktiskt också en kontrollmekanism för att kunna ingripa i förekommande fall.
But we do still need a control mechanism so that we can intervene if necessary.
Här kan du snedställa ett ritobjekt som är markerat och i förekommande fall ändra hörnradien.
Here you can slant a selected draw object and, if necessary, modify the corner radius.
Efter sex år skall båda dessa rättsliga instrument prövas och i förekommande fall förbättras.
After six years, these two legal instruments should be tested and, if necessary, improved.
i förekommande fall
i förekommande fall
Uppgifterna om gödningsförfarandet och i förekommande fall den antibiotika som getts eller andra stimulantia, så som krävs i ändringsförslag 48, har därför inget på etiketten att göra.
Information on the fattening process and, where applicable, on antibiotics or other stimulants administered, as demanded in proposed Amendment No 48, have absolutely no business to be on the label.

Similar translations for "i förekommande fall" in English

I noun
English
i preposition
förekommande noun
förekommande adjective
förekommande verb
fall noun
falla verb
fåll noun
English
fäll noun
fälla noun
fälla verb

Context sentences for "i förekommande fall" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHar kommissionen för avsikt att i förekommande fall inleda ett överträdelseförfarande?
If appropriate, does the Commission intend to bring infringement proceedings?
SwedishÅr 2003 måste förordningens effekter ses över och i förekommande fall anpassas.
By 2003 we will need to review the effects of the regulation and adjust things if need be.
SwedishKontrollfältets namn överförs alltid, likaså i förekommande fall det tillhörande värdet.
The name of the control and the corresponding value, if available, are transmitted.
SwedishKommissionen är skyldig att se till att reglerna efterföljs i förekommande fall.
The Commission has a duty to enforce the rules wherever appropriate.
Swedish—Vad ska Thalys, i förekommande fall, göra för att återfå de förlorade resenärerna?
—What does Thalys intend to do to persuade lost passengers — if there are any — to return?
SwedishVi krävde att kommissionen i förekommande fall lägger fram ett ändringsförslag.
We wanted the Commission to draft an amendment proposal, if need be.
SwedishDet är kommissionens plikt att se till att de reglerna efterföljs i förekommande fall.
It has the duty to enforce these rules accordingly wherever appropriate.
SwedishFörklaringen är den att det i förekommande fall är nödvändigt att gå snabbt fram.
In this case this is due to the need to move this forward rapidly.
Swedishval av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisors-suppleant,
Election of Directors and, if applicable, Auditor and Deputy Auditor,
SwedishHär kan du i förekommande fall ange hur bildtexten ska placeras.
Define the position of the caption from the available options in this list box.
SwedishI förekommande fall bör biståndet ges av enskilda medlemsstater eller genom FN:s organ.
In relevant cases, aid should be provided by individual Member States or through UN bodies.
SwedishI förekommande fall bör biståndet ges av enskilda medlemsstater eller genom FN: s organ.
In relevant cases, aid should be provided by individual Member States or through UN bodies.
Swedish Ska nederländska staten, i förekommande fall, på samma sätt stå garant i framtiden?
 May the Netherlands Government stand as guarantor in the same way in cases occurring in future?
SwedishJa, gemenskapens fordringar har i förekommande fall företräde framför nationella fordringar.
Community claims, indeed, may even take priority over national claims.
SwedishMan kan kanske fastställa ett visst samband för att i förekommande fall kunna grunda sin misstanke.
It may be possible to establish a link, which would become the basis of a suspicion.
SwedishHar kommissionen för avsikt att i förekommande fall inleda ett överträdelseförfarande?
In a recent report on Europol, all sides in this House felt that transparency was totally lacking.
SwedishRapporten ska, i förekommande fall, ange eventuella ändringar av finansieringssystemet.
The report shall indicate, where appropriate, possible amendments to be made to the funding system.
SwedishAlla former av handel med människor måste också förhindras och i förekommande fall bestraffas.
All forms of trafficking in human beings must also be prevented, and punished where they do occur.
SwedishMen i förekommande fall har ändringsförslag 32 förkastats och problemet är löst om jag så får säga.
However, in this case, Amendment No 32 has been rejected, and that settles the issue, I believe.
SwedishBeviljat bidrag kan i förekommande fall kompletteras med fakultetsmedel.
SAINT grants can be complemented with Faculty grants.