"i förhållande till" English translation

SV

"i förhållande till" in English

EN

SV i förhållande till
volume_up
{preposition}

i förhållande till (also: vid, till, mot, för)
volume_up
on {prp.}
Hans politiska ställning i förhållande till hans religiösa tillhörighet.
His political position on the basis of his religious affiliation, in other words.
I förhållande till fusioner har jag två frågor till er, kommissionär Monti.
On the subject of mergers, I have two questions for you, Commissioner Monti.
Fokus måste därför ligga på lättnader i förhållande till arbetet.
The focus must therefore be on relief in relation to work.

Similar translations for "i förhållande till" in English

I noun
English
i preposition
förhållande noun
till adjective
English
till adverb
English
till preposition
till pronoun
English
...till pronoun
English

Context sentences for "i förhållande till" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi anser att det är lämpligt att ställa oss positiva i förhållande till Turkiet.
We do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
SwedishJag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
I just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
SwedishIdag är inte åklagarna självständiga i förhållande till den politiska makten.
At present, the prosecuting authorities have no independence from the executive.
SwedishDet garanterar rättvisare villkor för sessionsmusiker i förhållande till solister.
It guarantees fairer conditions for session musicians in relation to soloists.
SwedishHär anger Du ytandelen för ursprungsfärgen i förhållande till färggradienten.
Enter here the proportion of the area of the starting color against the gradient.
SwedishEuropa har som stor donator hittills förhållit sig passivt i förhållande till Angola.
Europe, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
SwedishAlla kolumner efter den kolumn som ändras förskjuts i förhållande till sina bredder.
The width of all the columns located behind the break is changed proportionately.
SwedishÄven om resurserna är stora är de ändå väldigt knappa i förhållande till problemen.
Although the sums are huge, they are nevertheless meagre compared to the problems.
SwedishDetta är en enorm politisk uppgift som vi har i förhållande till utvecklingsländerna.
This is an enormous political task facing us in relation to developing countries.
SwedishFrågan om ömsesidighet är dessutom en viktig aspekt i förhållande till Ryssland.
In addition, the question of reciprocity is an important aspect in relation to Russia.
SwedishSysselsättningsnivån för kvinnor minskar i förhållande till hur många barn de har.
Employment among women decreases according to the number of children that they have.
SwedishTullunionen skall också vara utgiftsneutral i förhållande till EU: s allmänna budget.
Also, the Customs Union must be cost-neutral in terms of the EU's general budget.
SwedishProgrammen 1997-1999 innebär, givetvis, en fortsättning i förhållande till 1994-1996.
The 1997-1999 programmes obviously maintain continuity with those of 1994-1996.
SwedishKommissionären har definitivt motiverat utgifterna i förhållande till Berlaymont.
The Commissioner has solidly justified the expenditure in relation to the Berlaymont.
SwedishHur står det i förhållande till EU: s ambition att själv kunna fatta beslut?
How does this relate to the EU's ambition to be able to take unilateral decisions?
SwedishSom vi tjecker vet lönar det sig knappast att vara svag i förhållande till Ryssland.
As we Czechs know, being weak in relation to Russia really does not pay off.
SwedishDet finns tyvärr fortfarande en ganska stor obalans i förhållande till vägsektorn.
Unfortunately, there is still quite a large imbalance in relation to the roads sector.
SwedishHur står det i förhållande till EU:s ambition att själv kunna fatta beslut?
How does this relate to the EU' s ambition to be able to take unilateral decisions?
SwedishStrukturfonderna bör förbli ett europeiskt mervärde i förhållande till medlemsstaterna.
The Structural Funds must remain a European capital gain for the Member States.
SwedishRådet kommer att diskutera kommissionens förslag i förhållande till målen.
That Council will discuss the Commission's proposals in relation to the objectives.