"i förskott" English translation

SV

"i förskott" in English

SV

i förskott {adverb}

volume_up
i förskott (also: i förväg)
Någon prestation i förskott kommer därför inte att äga rum från Europeiska unionens sida.
There will therefore be no advance concession from the European Union.
Vår motpart i förhandlingarna har än en gång fått betalt i förskott.
Our adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Jag vet att ni alla har dragit nytta av detta under de senaste 30 åren, men jag ber om ursäkt i förskott.
I know that all of you have benefited for the last 30 years, but I apologise in advance.

Similar translations for "i förskott" in English

I noun
English
i preposition
förskott noun

Context sentences for "i förskott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen vi får inte ta ut segern i förskott, det handlar enbart om ett första steg.
Nevertheless, we must not celebrate too soon: it is only a first step.
SwedishAtt nu uttala förtroende i förskott kommer att vara svårt för många.
Many people will find it very difficult to give a vote of confidence at this juncture.
SwedishDen andra regeln i vapenbranschen är att alltid se till att man får betalt...... helst i förskott.
The second rule of gun-running is always ensure you have a foolproof way to get paid.
SwedishTill dem som sitter vid makten i Moskva vill jag säga följande: ta inte ut glädjen i förskott.
I would say to those in power in Moscow: do not rejoice prematurely.
SwedishDetta innefattar en stort förtroende i förskott som medlemsstaterna nu har blivit villiga att ge.
This involves a large credit of trust that the Member States have now become willing to give.
SwedishOm det bara handlar om hur vi betalade våra medel i förskott, så är det uppenbarligen ett mindre problem.
If it is simply a case of how we upfronted our money, then that clearly is less of a problem.
SwedishJag vill dock påminna om att inte ta ut någonting i förskott.
However, I would just warn that this is not good news yet.
SwedishEller var det en lydnad i förskott gentemot rådet?
Or was it a predisposed obedience towards the Council?
SwedishFör det första: ge oss en julklapp i förskott, ordförande Barroso - konkreta förslag om en ny och bättre lagstiftning.
First: give us a pre-Christmas gift, President Barroso - concrete proposals on new and better regulations.
SwedishNär man väl hade betalat var det omöjligt att få tillbaka de 1 000 eller 1 500 euro som man hade betalat i förskott.
Once you had paid up, it was impossible to get back this EUR 1 000 or EUR 1 500 which you had paid in front.
SwedishSlutligen vill jag passa på att i förskott gratulera Evelyne Gebhardt som fyller år nästa vecka.
Furthermore, I am confident that the valuable efforts made by the European Parliament will provide a good basis for further constructive discussions.
SwedishDet är lagrar som vi delar ut i förskott, och ni kan vara säkra på att vi i framtiden kommer att försöka kontrollera det strängt.
We are being up front with our praise and you may be sure that we shall seek to exercise strict control in the future.
SwedishVad händer med de stormarknader och affärsidkare som i förskott, innan kvoterna upphör att gälla, har gjort stora beställningar i Kina?
What about the supermarkets and traders who, in anticipation of the quotas expiring, have placed big orders in China?
SwedishDet vill säga att man har betalat ut mycket i förskott men förskott behöver inte betyda att man genomför de åtgärder som man har för avsikt att genomföra.
This means that many advances were paid, and advances do not mean that the intended measures were put into effect.
SwedishI dag talar vi om krispaketet som en följd av BSE, som varken ersätter mid-term review från Agenda 2000 eller tar ut den i förskott.
Today we are discussing the emergency package as a result of BSE and this neither anticipates nor replaces the mid-term review of Agenda 2000.
SwedishDet är svårt för dem att få tag på utsäde och gödsel och att investera i bevattningsanläggningar om de inte kan betala i förskott.
It is difficult for them to get hold of good sowing seed and manure, and to be able to invest in irrigation if they are unable to pay the money up front.
Swedishbetalning i förskott
SwedishDet kommer inte längre att vara tillåtet att betala den totala avgiften för medlemskap i förskott, utan denna måste i stället delas upp i årliga delbetalningsperioder.
The total payment for membership will no longer be allowed up front but must instead be divided into yearly instalments.
SwedishMen jag medger öppet att det inte sker utifrån vår fulla övertygelse, utan på grund av era tidigare insatser och som ett förtroende i förskott.
But I will say quite openly that this is not out of total conviction but on the basis of your achievements to date and as an initial vote of confidence.
SwedishGenom lagstiftningen tvingas dessutom konsumenterna att betala skatt i förskott, medan den skada som sker – dvs. föroreningen – genereras i framtiden.
Furthermore, the legislation forces the consumer to pay tax upfront while the damage done, that is, the pollution, will be generated in the future.