"i fråga" English translation

SV

"i fråga" in English

SV i fråga
volume_up
{adverb}

i fråga (also: ifråga)
Det är därför vi undertecknar stabiliserings- och associeringsavtalet i fråga.
That is why we are signing the Stabilisation and Association Agreement in question.
Frågan om huruvida pengarna i fråga verkligen blir tillgängliga ställs aldrig.
The question of whether the money in question actually becomes available is not raised.
Det är inte fallet för de associerade Medelhavsländerna i fråga.
This is not the case with the associated Mediterranean countries in question.

Similar translations for "i fråga" in English

I noun
English
i preposition
fråga noun
fråga verb

Context sentences for "i fråga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen ni är säkert medveten om att vi knappt gör några framsteg alls i denna fråga.
However, you will be aware that we are making hardly any progress on this issue.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishEn annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.
Another major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
SwedishNär parlamentet röstade om denna fråga i februari i år, var resultatet 85 mot 3.
When the House voted on this issue in February this year, the vote was 85 to 3.
SwedishDetta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishLynne borde ha lyssnat på oss i fråga om detta, men tyvärr gjorde hon inte det.
Mrs Lynne should have listened to us here, but unfortunately she did not do so.
SwedishEU borde spela en mycket viktigare roll i denna fråga än vad den hittills gjort.
The EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
SwedishVi kan fortsätta vårt önsketänkande i fråga om Lissabonstrategin gång på gång.
We can therefore continue wishful thinking about the Lisbon Strategy repeatedly.
SwedishJag är tacksam för att de i denna invecklade fråga har intagit rätt ståndpunkt.
I am grateful that on this tricky matter, they have adopted the right position.
SwedishI fråga om Bulgarien är vi bekymrade över främst två aspekter av budgetprognosen.
On Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
SwedishVi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
We must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
SwedishVar vänlig och säg oss om ni i denna avgörande fråga stöder Brüner eller inte.
Please tell us whether you do or do not support Mr Brüner on this crucial issue.
SwedishDet var värt att klargöra denna fråga i detta skede, för den har nämnts tidigare.
It was worth making the point at this stage, because it has been raised before.
SwedishProinsias De Rossa har sagt mycket i denna fråga som jag helhjärtat instämmer i.
Mr De Rossa has said a great deal on this issue with which I agree wholeheartedly.
SwedishOch i fråga om rättslig överensstämmelse klargör de inte någon artikel i texten.
And, as a matter of legal conformity, they do not explain any article of the text.
SwedishJag accepterar, som ni sade, att medlemsstaternas roll i denna fråga är avgörande.
I accept, as you said, that the role of Member States in this matter is crucial.
SwedishJag vill tacka Cushnahan för att han har tagit upp denna fråga i kammaren i dag.
I should like to thank Mr Cushnahan for raising this issue in the House today.
SwedishVi hänvisar er till konventet, som ännu en gång måste fatta beslut i denna fråga.
We would refer you to the Convention, which once again must rule on this point.
SwedishJag är lite mer optimistisk i fråga om detta än vissa talare i den här debatten.
I am a little more optimistic about this than some of the speakers in this debate.