"i frågan om" English translation

SV

"i frågan om" in English

SV

i frågan om {adverb}

volume_up
i frågan om
Ryssland hoppades i synnerhet på framsteg i frågan om viseringsfrihet.
Russia was hoping, in particular, to make progress on the issue of lifting visa requirements.
Jag måste stödja min gruppordförande Richard Howitt i frågan om funktionshinder.
I need to support my intergroup chairman, Richard Howitt, on the issue of disability.
Europeiska kommissionen borde ha ingripit tidigare i frågan om polska livsmedel.
The European Commission should have intervened earlier over the issue of Polish food.

Similar translations for "i frågan om" in English

I noun
English
i preposition
fråga noun
fråga verb
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "i frågan om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi behöver hitta en lösning på detta, och i frågan om rättelse och tillgång.
We will have to find a solution to this, and as regards rectification and access.
SwedishDetta parlament har röstat i frågan om ett övergångssystem.
Mr President, this House has voted on the matter of the transitional period.
SwedishI frågan om Makedonien har det gjorts en hel del framsteg på många områden.
On the question of Macedonia, there has been a great deal of progress in many areas.
SwedishKommissionen har å sin sida påbörjat en omfattande studie i frågan om de 20 ULT.
The Commission, for its part, has also entered into extensive discussions on the 20 OCTs.
SwedishJag håller verkligen med om vad Katiforis sade i frågan om offentliga investeringar.
I agree very much with what Mr Katiforis said about the question of public investment.
SwedishNi har sett att många av ledamöterna har talat i frågan om fisket.
Commissioner, you have seen that many Members have spoken on the subject of fisheries.
SwedishAlla politiska grupper i parlamentet är splittrade i frågan om vad vi bör göra.
All political groups in this House are divided about what we should do.
SwedishJag kan inte annat än hålla med er även i frågan om valen, herr Solana.
With regard to the elections too, Mr Solana, I can only echo your sentiments.
SwedishDet andra handlar om att förklara vad Europeiska unionen gör i frågan om klimatförändringar.
Secondly, to explain what the European Union is doing to address climate change.
SwedishVi förutsätter att ni mycket allvarligt sätter er in i frågan om kurdernas ställning.
We call on you to look seriously into the question relating to the status of the Kurds.
SwedishVi vill dock framhålla vår principiella inställning i frågan om fiskeavtal av denna typ.
But we want to state our own fundamental attitude to fishery agreements of this type.
SwedishJag hoppas att vi kan nå ett liknande resultat i frågan om den framtida finansieringen.
I hope that we achieve a similar outcome in relation to future financing.
SwedishDet ska bli intressant att se vad Jacques Toubon har att säga i frågan om min immunitet.
It will be interesting to see what Mr Toubon has to say on the subject of my immunity.
SwedishJag hoppas att vi kan nå ett liknande resultat i frågan om den framtida finansieringen.
Mrs Sudre emphasised the need for agreement on future financing by the end of December.
SwedishDet ska bli intressant att se vad Jacques Toubon har att säga i frågan om min immunitet.
It will be interesting to see what Mr Toubon has to say on the subject of my immunity.
SwedishDe är splittrade i frågan om vilka resurser som ett sådant jordbruk bör förfoga över.
It is divided too on the resources such a policy should have available.
SwedishJag är till och med skoningslös i frågan om en principfast förvaltning av strukturfonderna.
I am also ruthless on this question of rigour in the management of Structural Funds.
SwedishI Polen har vi inlett en debatt i frågan om politiska prioriteringar.
In Poland, we have started a debate on the subject of priority in politics.
SwedishEn folkomröstning hålls i Irland i frågan om landet skall bli medlem i Europeiska gemenskaperna.
A referendum is held in Ireland on the country joining the European Communities.
SwedishEn folkomröstning hålls i Norge i frågan om landet skall bli medlem i Europeiska gemenskaperna.
A referendum is held in Norway on the country joining the European Communities.