"i framkant" English translation

SV

"i framkant" in English

SV i framkant
volume_up
{adverb}

i framkant
Vi ligger definitivt i framkant när det gäller det praktiska genomförandet.
We are definitely at the forefront when it comes to actual implementation.
EU måste även fortsättningsvis ligga i framkant i den här frågan.
The Union must remain at the forefront on this issue.
Skellefteå har alltsedan 1960-talet legat i framkant när det gäller IT-lösningar för offentlig sektor.
Skellefteå has since the 1960's been at the forefront of IT solutions for the public sector.

Similar translations for "i framkant" in English

I noun
English
i preposition
framkant noun

Context sentences for "i framkant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVåra forskare på området ligger i framkant och tillhör världens främsta.
Our researchers in this sector are not lagging behind researchers anywhere else.
SwedishAxis ligger ständigt i framkant med utveckling av nya revolutionerade produkter.
The core of the Axis product offering is its in-house-developed IP-based technology platform.
SwedishPå så sätt kan Axis ligga i framkant och är väl förberedda inför skärpta krav på marknaden.
In this way, Axis can remain at the cutting edge and be well-prepared ahead of stricter requirements on the market.
SwedishI detta fastställs att medlemsstaterna skall föreskriva vissa hastigheter för dataöverföring som ligger i teknikens framkant.
It states that the Member States should prescribe particular data transfer rates based on the latest technology.
SwedishDetta hjälper till att förhindra att klyftor och motsättningar uppstår mellan de länder som ligger i framkant och övriga länder.
This helps prevent a separation and divergence between the countries leading the way and those following behind.
SwedishStatsstöd och regleringar som sätter käppar i hjulet för nya aktörer hindrar den europeiska ekonomin från att ligga i framkant.
State subsidies and regulations hindering new entrants are preventing the European economy from being in the lead.
SwedishEuropeiska unionen ligger i framkant på många av dessa områden och vårt interna arbete kommer att komma till nytta i G20-processen.
The European Union is in the lead on many of these points and our internal work will feed into the G20 process.
SwedishPå Peab vill vi ligga i framkant.
“At PEAB, we want to be on the cutting edge.
SwedishVår bilindustri, inte minst i mitt hemland, ligger i framkant vad gäller utveckling, forskning, prestanda, miljö och säkerhet.
Our car industry, not least in my home country, is a leading contender in the fields of development, research, performance, the environment and safety.
SwedishI den efterlyses ekonomiskt stöd för att så snart som möjligt införa den ledande teknik som ligger i framkant och som kan bidra till att rädda miljön.
It calls for financial support in order to introduce as soon as possible leading-edge technologies that help to save the environment.
SwedishSyftet med FoU-arbetet är att Axis ska ligga i teknisk framkant vad gäller bildkvalitet, bildanalys och nätverkssäkerhet.
The aim of the R & D work is to ensure that Axis shall remain at the technical leading edge in relation to image quality, image analysis and network security.
SwedishSamtidigt vill vi att EU ska ligga i framkant i utvecklingen av denna teknik, och vi kan åstadkomma båda sakerna med detta förslag som grund.
At the same time, we want Europe to be a leader in developing those technologies, and we can achieve both with the foundation of this proposal.
SwedishDet är en brist på konkurrens som får oss att vända blickarna mot dem i stället för mot oss själva, för de har det självförtroende som krävs för att ligga i framkant.
It is a lack of competition that makes us look upon them, instead of us, as having the self-confidence of being in the lead.
SwedishGenom att stödja ”forskardriven forskning” fokuserar Europeiska forskningsrådet framförallt på tvärvetenskapliga projekt och forskning i framkant.
The European Research Council, by supporting 'frontier research', puts particular emphasis on interdisciplinary projects and on pioneering research.
SwedishOrdförandeskapet vill att Europeiska unionen skall ta ledningen i den här frågan, vara i utvecklingens framkant och ha en nyckelroll för att försvara vår planet.
On this point, the Presidency would like the European Union to take a lead, to be at the leading edge of progress and to have a key role in the defence of the planet.
SwedishMed en stark bas i vinterklimat bedriver CASTT vid Luleå tekniska universitet forskning och utbildning som är i framkant inom området fordonssystem för teknik och testning.
With a strong base in winter climate conditions, CASTT at Luleå University of Technology conducts research and education at the cutting edge of automotive system technologies and testing.