"i full gång" English translation

SV

"i full gång" in English

SV

i full gång [example]

volume_up
i full gång
volume_up
in the middle of it [ex.] (currently doing something)

Context sentences for "i full gång" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMycket av det som finns med i handlingsplanen är projekt som redan är i full gång.
Many of the things included in the action plan are projects which are already underway.
SwedishDen konflikt som nu är i full gång i Kosovo hade man redan för två år sedan kunnat förutse.
The conflict presently raging in Kosovo could have been predicted two years ago.
SwedishFörhandlingarna om budgeten för utvidgningen är ju i full gång.
After all, the negotiations on the enlargement budget are now well under way.
SwedishIndien står inför uppgiften att fullfölja det stora utvecklingsprojekt som redan är i full gång.
India is faced with the task of completing the great development project that is already underway.
SwedishKommissionens kommande program för energi är nu i full gång.
The Commission ’ s forward programme for energy is now very busy.
SwedishKommissionens kommande program för energi är nu i full gång.
The Commission’s forward programme for energy is now very busy.
SwedishDiskussionen om reformeringen av EU: s strukturfonder för tiden efter 1999 är redan i full gång.
The debate about of the reform of the EU Structural Funds for the period after 1999 is already in full progress.
SwedishDetta arbete är i full gång inom " Forum of European Securities Commissions" (FESCO).
SwedishUnder dessa förhållanden är stimuleringen av ekonomin redan i full gång.
SwedishPå gatan förstår man inte att frågan om inspektion inte är i full gång på grund av bristande personalresurser.
The public does not understand that the inspections are not fully implemented because of staffing problems.
SwedishJag skulle emellertid redan i dag vilja säga ett par ord om denna fråga, eftersom den allmänna debatten redan är i full gång.
However, I must say a few words about it now as it has already become a matter of public debate.
SwedishDe flesta länderna har efterhand kommit i full gång med att genomföra en omfattande omstrukturering av marknaden.
Most countries are by now well under way with implementing extensive changes to the structures of their markets.
SwedishDet här skedde redan för några år sedan och frågan har inte tagits upp igen, så förmodligen är processen i full gång.
That was already a couple of years ago and this has not been raised any more, so probably this process is ongoing.
SwedishI detta fall kommer det inte att orsaka några problem och hans oro kommer när systemet är i full gång vara oberättigad.
In this case, none of those problems arise and neither of his concerns will be justified when the system is in operation.
SwedishUnder nästa runda för EU:s strukturfonder 2000-2006 kommer andra EU-initiativ såsom "Equal" och "Urban" att vara i full gång.
During the next round of EU Structural Funds 2000-2006, other EU initiatives such as "Equal" and "Urban" will be operating.
SwedishGlobaliseringen är i full gång.
Globalization is going full steam ahead.
SwedishPå grund av detta anklagades han, hans immunitet upphävdes, förfarandet är i full gång och han är på väg att hamna i fängelse.
Legal action was taken against him, his immunity was removed, the case is being heard and he will soon be on his way to prison.
SwedishDet har utan tvekan förekommit vissa förseningar men i dag är vi i full gång med arbetet, och nu måste vi beslutsamt driva frågan vidare.
You are right, there has undoubtedly been some delay, but today we are hard at work and we must now press on resolutely.
SwedishDenna kontroll är i full gång.
SwedishEuropas prioriteringar kommer dock till slut på sikt bara att kunna finansieras om det ekonomiska lokomotivet i Europa kommer i full gång.
But at the end of the day, Europe's priorities will only be financially viable in the long-term if Europe's economy goes full steam ahead.