"ifrågavarande" English translation

SV

"ifrågavarande" in English

EN

SV ifrågavarande
volume_up
{adjective}

ifrågavarande (also: aktuell, närvarande, nuvarande, innevarande)
I sådant fall skulle det inte vara kommunens uppgift att skaffa bostad och försörja ifrågavarande personer, som fallet är i dag.
In that case, it would not be the local authorities ' task to support and find homes for the people concerned, as it is at present.
I sådant fall skulle det inte vara kommunens uppgift att skaffa bostad och försörja ifrågavarande personer, som fallet är i dag.
In that case, it would not be the local authorities' task to support and find homes for the people concerned, as it is at present.
Den ifrågavarande begäran om upphävande av immunitet rör därför inte frågan om huruvida åtalen kan fortlöpa enligt fransk lagstiftning.
The present request for waiver of immunity, therefore, does not concern the issue whether these prosecutions may or should continue in accordance with French law.

Synonyms (Swedish) for "ifrågavarande":

ifrågavarande
Swedish

Context sentences for "ifrågavarande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
Swedish1.Har Grekland hittills lämnat in en preliminär bedömning enligt ifrågavarande direktiv?
1.Has Greece yet submitted the preliminary assessment provided for in the directive?
SwedishMan har haft mer än tolv timmar på sig att rätta till det ifrågavarande ändringsförslaget.
They have had more than 12 hours in which to correct the amendments concerned.
SwedishLåt oss föreställa oss att dockan är ifrågavarande öppenhetsförordning.
Let us imagine that this doll is the Regulation on transparency in question.
SwedishDe ifrågavarande finansreglerande föreskrifterna behöver inte ändras.
The provisions of the financial regulation on this point do not need to be revised.
SwedishPå samma vis måste det naturligtvis också göras minskningar av ifrågavarande budgetpost.
Correspondingly, of course, cuts must be made in the relevant Budget line.
SwedishDenna forskning skulle därför inte räknas in under ifrågavarande budgetrubrik.
Therefore, it would not count as part of the relevant budget item.
SwedishMänniskorna i ifrågavarande områden och miljön kommer att tacka oss.
The environment, and the people who live in the affected areas, will thank us for it.
SwedishJag vill upprepa det andra talare sagt: för oss är den ifrågavarande tidsperioden nio år.
I would repeat what other speakers have said: for us the period in question is nine years.
SwedishVi har granskat ifrågavarande ändringsförslag mycket ingående.
Yes, Mr Fayot, we have examined these amendments very carefully.
SwedishDärför kräver vi att ifrågavarande information regelbundet görs tillgänglig offentligt.
We therefore demand that information on them be made accessible to the public on a regular basis.
SwedishDen måste också se till att ifrågavarande föreskrifter iakttas.
It must also make it its business to see that the relevant regulations are complied with.
SwedishVi kommer att be er att ge oss ifrågavarande uppgifter, och sedan kommer vi naturligtvis att reagera.
We will ask you to supply us with the relevant facts and then we will, of course, react.
SwedishDessa granskningar får göras innan räkenskaperna avslutas för det ifrågavarande budgetåret.
These audits may be carried out before the closure of accounts for the financial year in question.
SwedishDärför röstar parlamentsledamöterna från det grekiska kommunistpartiet emot ifrågavarande texter.
That is why the MEPs of the Communist Party of Greece are voting against the relevant texts.
SwedishDessutom baserar sig valet av ifrågavarande organisationer ytterst sällan på objektiva kriterier.
In addition, the way the organisations are selected is very rarely based on objective criteria.
SwedishDet innebär en chans att minska miljöbelastningen för ifrågavarande region och dess befolkning.
Moreover, this project will have a positive impact on the competitiveness of the Union as a whole.
SwedishDet är fullkomligt rätt av föredraganden att hon på nytt har framlagt de ifrågavarande ändringsförslagen.
The rapporteur is quite right in retabling the amendments in question.
SwedishDet innebär en chans att minska miljöbelastningen för ifrågavarande region och dess befolkning.
This is an opportunity to reduce the environmental burden on the region concerned and its population.
SwedishDe ifrågavarande ledamöterna i min grupp skulle i framtiden gärna vilja se förändringar i det avseendet.
These members of my Group would like to see a few changes in future.