"ihållande" English translation

SV

"ihållande" in English

SV ihållande
volume_up
{adjective}

ihållande (also: ständig, oavbruten, kontinuerlig)
Åkrar kunde inte besås under hösten på grund av ett ihållande regn som gjorde marken otillgänglig.
Seed could not be sown in autumn due to the continual rain that prevented access to the land.
Det skulle visa att EU är villigt att strunta i stora, ständigt återkommande och ihållande brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell rätt.
It would show that the EU was willing to ignore major, continual and persistent violations of human rights and of international law.
ihållande (also: ständig, envis, ihärdig, orubblig)
Massarbetslöshet och ihållande fattigdom har huvudsakligen politiska orsaker.
Mass unemployment and persistent poverty are caused primarily by political factors.
Men detta har varit ett långvarigt och ihållande problem för utvecklingsländerna.
However, this has been a long-standing and persistent problem for the developing world.
Två ord har ansetts som otillåtliga, nämligen ”allvarliga” och ”ihållande”.
Here there are two words that have been deemed inadmissible: the words ‘serious’ and ‘persistent’.
ihållande (also: bestämd, fast, avgjord, stadig)
Kvinnor över hela världen förändras mycket med denna ihållande och tröttsamma kamp och inte bara kvinnorna, utan hela samhällets utveckling.
Women throughout the world have made a great many changes though their unrelenting and unstinting struggles, not only for women but for the progress of society as a whole.
ihållande (also: skötsam, jämn, lugn, stadig)
volume_up
steady {adj.}
Och vi ser en ihållande ökning bland män.
And we're seeing a steady increase among males.
Det är angeläget att Europeiska unionens förbindelser och inflytande i Mellanöstern också i fortsättningen förblir ihållande och intensivt.
It is important that the Union's relations with the Middle East and its influence in that region remain steady and strong.
Ärlig är den som säger att Turkiet, om nu landet över huvud taget närmar sig EU, endast gör detta i små, ihållande steg.
The honest thing is to say that rapprochement between Turkey and the European Union can only come about in small, steady steps, if at all.

Context sentences for "ihållande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish(Parlamentet hälsade omröstningsresultatet med livliga och ihållande applåder.)
(Parliament welcomed the result of the vote with loud and sustained applause)
Swedish(Livliga, ihållande applåder från mitten och höger, protester från vänster)
(Loud, sustained applause from the centre and from the right, protests from the left)
SwedishNi vet ju att det i detta hänseende finns ihållande problem med pashtunerna.
You are well aware that there are on-going difficulties with the Pashtuns.
SwedishDet är enda sättet att åstadkomma en ihållande ekonomisk uppgång i Europa.
These are the only way of effecting a lasting economic upturn in Europe.
SwedishI Nordirland, som jag kommer från, har vi lidit av ihållande terrorism.
In Northern Ireland where I come from we have suffered sustained terrorism.
SwedishDen Europeiska unionen har misslyckats med att ta itu med det ihållande sysselsättningsproblemet.
The European Union has failed to tackle the continuing problem of unemployment.
SwedishDen trängande nödvändigheten av en ekologisk och social ihållande utveckling har felbedömts.
The urgent need for ecologically and socially sustainable development has been disregarded.
SwedishMen på detta område kan vi som européer inte leva med amerikanernas ihållande vägran.
However, in this area, we Europeans cannot live with the fact that the Americans keep holding back.
SwedishDet är få ledamöter av kommissionen som har mottagit så ihållande och livliga applåder som ni.
Few Commissioners have received such long and loud applause as you.
SwedishHändelsen föregicks av en ihållande torka som minskat jordens kapacitet att ta upp regnet.
It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
SwedishJag är djupt medveten om parlamentets ihållande stöd i en rad frågor på vår dagordning.
I am deeply conscious of the consistent support of Parliament across a range of issues on our agenda.
SwedishStorbritannien upplevde ihållande terroristattacker från det irländska fastlandet under årtionden.
For decades, Britain experienced sustained terrorist attacks launched from the Irish mainland.
SwedishTvå ord har ansetts som otillåtliga, nämligen ” allvarliga ” och ” ihållande ”.
I would like to ask you, Mr President, to point out what is written in the voting list concerning paragraph 44.
Swedish(Parlamentets ledamöter står upp och applåderar ihållande.)
(The Members of the House stand up and there is prolonged applause)
Swedish(Livliga och ihållande applåder från vänster och från vänster mitt)
(Loud and sustained applause from the left and centre left)
SwedishEnligt Zimbabwes valråd omöjliggör det ihållande våldet fria och rättvisa val.
According to the Zimbabwean election monitors, the incessant violence renders free and fair elections impossible.
SwedishDen ihållande negativa publiciteten om ledamöternas resekostnader skadar vårt parlaments anseende.
The continuing negative publicity about members' travel expenses damages Parliament's reputation.
SwedishDen ihållande negativa publiciteten om ledamöternas resekostnader skadar vårt parlaments anseende.
The continuing negative publicity about members ' travel expenses damages Parliament's reputation.
SwedishTack vare tidigare ordförandeskaps ihållande arbete har partiella allmänna strategier antagits.
Thanks to the sustained efforts of the preceding Presidencies, partial general approaches have been adopted.
Swedish(Högljudda och ihållande applåder från Verts/ALE-gruppen)
(Loud and sustained applause from the Verts/ALE Group)