"in-" English translation

SV

"in-" in English

EN
EN

"in" in Swedish

SV

in- {adjective}

volume_up
in-
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till höger gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the right cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till vänster gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the left cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till den övre gitterlinjen.
Specify the distance of the cell contents to the upper cell border in this spin box.
in- (also: invändig)
volume_up
inside {adj.} (facing or at the inside)
Han kan trycka sig in inuti hjärtat, och riktigt känna hur klaffarna rör sig.
He can go inside, push inside of the heart, and really feel how the valves are moving.
Det är vansinnigt: Har jag väl kommit in däruppe, så kan jag också komma vidare.
If I have already got in at the top, I should be able to carry on inside.
Effektivt polisarbete är inte bara att haffa människor och spärra in dem.
Police efficiency is not just to do with grabbing guys and putting them inside.
Vi måste kunna sätta in lämpliga resurser för att amningsperioden skall gå att förena med arbetet.
We must be able to provide the means for breast-feeding to be compatible with work.
Jag skulle emellertid vilja gå in på en annan mycket specifik punkt, nämligen tillvaratagandet av matrester, dvs. matavfall från storkök osv.
I should also like to comment on one more very specific issue, namely swill feeding, that is, using leftovers from canteens etc.
Allt fler kastar emellertid in handduken, vilket redan har lett till ett importberoende av frukt, grönsaker och foder.
Increasing numbers are throwing in the towel, however, which has already led to a dependence on imports in the field of fruit, vegetables and feeding-stuff production.
EN

in {adjective}

volume_up
1. general
in (also: feeding, inside)
Specify the distance of the cell contents to the right cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till höger gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the left cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till vänster gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the upper cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till den övre gitterlinjen.
2. "trendy"
in
volume_up
inne {adj.} (trendig)
When I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
När jag säger, att jag styr den men mentalt är jag inne i farkosten.
The social democrats in the Committee on Budgets adhere to the same policy.
Socialdemokraterna inom budgetutskottet är inne på samma linje.
I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.
Det är inte direkt fullpackat här inne.
So, although it is fashionable to blame the European Union for holding up this round by being reticent on agriculture, in fact the opposite is the truth.
Så även om det är trendigt att anklaga Europeiska unionen för att uppehålla denna runda genom att vara förteget om jordbruket är faktiskt verkligheten den rakt motsatta.
3. sports: "within the lines"
in
volume_up
inne {adj.} (innanför linjen)
When I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
När jag säger, att jag styr den men mentalt är jag inne i farkosten.
The social democrats in the Committee on Budgets adhere to the same policy.
Socialdemokraterna inom budgetutskottet är inne på samma linje.
I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.
Det är inte direkt fullpackat här inne.

Synonyms (English) for "in":

in

Context sentences for "in-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropeiska unionen har kastats in i denna kris för att den inte vet vad den vill.
Europe has been plunged into this crisis because it does not know what it wants.
SwedishJag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
I will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
SwedishDetta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
That cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
SwedishI det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
SwedishParlamentet för in en större variation i granskningen av europeisk lagstiftning.
Parliament brings greater diversity to the examination of European legislation.
SwedishVi vill tala för kvinnor med en röst snarare än att stämma in i en kör av många.
We want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.
SwedishDet är viktigt att vi inte går in i en period utan lagstiftning på detta område.
It is essential that we do not have a period without legislation in this field.
SwedishMarkera den här rutan om du vill logga in på FTP-adressen som anonym användare.
Select this field if you wish to log in to the FTP address as an anonymous user.
SwedishDet är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
SwedishFör att detta på lämpligt sätt ska noteras lämnar jag in denna röstförklaring.
To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
SwedishResultaten är fantastiska, och de visar att EU har slagit in på en hållbar väg.
These are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
SwedishAlla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
SwedishVi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
SwedishJag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
I also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
SwedishAtt plötsligt dra in stöd efter 2013 skulle vara katastrofalt för de regionerna.
The sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
SwedishDetta leder in mig på den andra frågan: varför är interkulturell dialog viktigt?
This leads me to the second question: why is intercultural dialogue important?
SwedishOm de mörka profetiorna slår in så kommer cynikerna att säga: vad var det vi sa?
If the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
SwedishI artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
Article 18 allows interception in another Member State without its involvement.
SwedishTurkisk militär marscherade i början av april med tusen soldater in i norra Irak.
Thousands of Turkish troops marched into northern Iraq at the beginning of April.
SwedishIn this book you will find four pillars to guide product development processes.
In this book you will find four pillars to guide product development processes.