"inåt" English translation

SV

"inåt" in English

EN
EN

"at" in Swedish

SV

inåt {adverb}

volume_up
inåt (also: in)
volume_up
inside {adv.} (to or in the inside, indoors)
Slutna kedjor eller kedjor inifrån och utåt eller utifrån och inåt är inte heller tillåtna.
Closed chains or chains from the inside out or from the outside in are also not permissible.
Jag vill dock säga dig, Catherine Ashton, att vi måste se inåt lika väl som utåt.
However, I would say, Baroness Ashton, that we need to look inside as well as outside.
(Ramens kant går till hälften inåt och till hälften utåt.) Klicka på OK.
(The border of a frame goes half inside and half outside.) Click OK.
inåt (also: in, in i själen)
Men, vill jag påpeka, vi behöver en varvspolitik utåt och inåt.
But it is very important to have a shipbuilding policy which is both inward and outward looking.
Europe has now turned somewhat inward.
Medan elektronisk kommunikation, som exempelvis e-post, utvecklas starkt, ser tidigare statsmonopol framför allt inåt.
While electronic communication, such as e-mail, has enjoyed a real boom, former state monopolies are mainly turning inward.
inåt (also: in)
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
ett steg framåt, både inåt och utåt.
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
Men det handlar också om att vända blicken inåt.
However, it is also a matter of looking inwards.
EN

at {preposition}

volume_up
1. general
at (also: for, of, on, over)
Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Varje bröd bakades i ett av hans bagerier, av en bagare i taget, i en vedeldad ugn.
. ~~~ You sell it at a supermarket.
Man samlar upp det, lägger det i kartonger, och säljer det i en livsmedelsaffär.
More than in Europe, it is young girls who are especially at risk in Africa.
I högre grad än exempelvis i Europa är i Afrika framför allt unga flickor i farozonen.
at (also: for, on, per, toward)
The European Union is far too weak to take real action at the present time.
Europeiska unionen är alldeles för svag för att verkligen handla för närvarande.
The discrepancies between the Member States are simply too vast at the moment.
Skillnaderna mellan medlemsstaterna är för närvarande helt enkelt för stora.
At present, China accounts for 40 % of the additional worldwide demand for oil.
För närvarande svarar Kina för 40 procent av världens ökade efterfrågan på olja.
at (also: by, for, of, on)
Price stability at any price, even at the price of increasing unemployment!
Prisstabilitet till varje pris, också till priset av stigande arbetslöshet!
Aid to Kyrgyzstan should be targeted at people and not at a specific government.
Biståndet till Kirgizistan bör riktas till folket och inte till någon särskild regering.
My question to the Commission is specifically directed at Commissioner Dimas.
Min fråga till kommissionen riktar sig särskilt till kommissionsledamot Dimas.
at (also: by, of, with)
It began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’ s grave.
Det inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
You can insert a straight connector with circles at each end with this icon.
Med denna ikon infogar Du en direktförbindelse med cirklar.
Noise at night is calculated times 10 and noise in the evening times 5.
Buller på nätterna multipliceras med faktorn 10 och på kvällarna med faktorn 5.
at (also: for, into, on, toward)
No, penalties should be directed at hauliers, lorry-owners and drivers.
Nej, sanktioner bör rikta sig mot speditörerna, mot lastbilsägarna och mot förarna.
Thus, hitting the Polish shipyards is at odds with the Lisbon Strategy.
Att slå mot de polska varven strider följaktligen mot Lissabonstrategin.
My criticism was a political one, it was not aimed at the formalities and the Rules of Procedure!
Det var politisk kritik och ingen kritik mot förfarandet och mot arbetsordningen!
Sometimes this is achieved by way of treaties, and at other times by precedent.
Detta sker ibland genom fördrag och ibland genom precedensfall.
No European firm should gain competitive advantage at the expense of maltreated children.
Inget europeiskt företag borde få konkurrensfördelar genom att missbruka barn.
At the instigation of Mrs Green, you have announced the Bureau's conclusions.
Genom initiativet från Green har ni tillkännagivit presidiets beslut.
at (also: among, amongst, by)
There has been financial negligence both at the distribution and at the receipt end.
Försummelser har förekommit både hos dem som delar ut pengar och hos dem som tar emot dessa.
I was spending practically all my time at Derek's.
Och trots att jag fortfarande nästan bodde hos mamma...... var jag all min tid hos Derek.
How can we improve rational use of pharmaceuticals at the level of the health care prescriber and the consumer?
Hur kan vi förbättra rationell användning av läkemedel hos förskrivaren och hos konsumenten?
at (also: for)
At the same time, greater attention is being paid to the level of debt of the Member States.
Samtidigt ägnas mer uppmärksamhet åt medlemsstaternas statsskuldsnivåer.
Economic regulations are not at present leading us in the direction we want to go, but we do little about this.
Det ekonomiska regelverket styr inte åt rätt håll i dag, men vi gör föga åt detta.
Current rules often place consumers at the mercy of insurance companies.
Enligt nuvarande regler är konsumenten ofta utelämnad åt försäkringsbolagen.
The Commission has reserved eight posts at A1 level and 29 posts at A2 level.
Kommissionen har reserverat åtta tjänster på A1-nivå och 29 tjänster på A2-nivå.
Afterwards at least one agency must give at least an ‘A’ rating.
Därefter måste minst ett institut ge minst en A‑rating.
At European level, the campaign ‘Help 2.0 — For a life without tobacco’ has been launched.
På EU-nivå har antirökkampanjen ”Help 2.0 – For a life without tobacco” inletts.
There is also a shortage of pedagogical material at schools.
Vad gäller skolorna saknas det också pedagogiskt läromaterial.
With regard to the points at issue, I want first to raise the subject of the Common Agricultural Policy.
Vad gäller sakfrågorna vill jag först ta upp jordbrukspolitiken.
Regarding energy policy, there is an urgent need to act at European level.
Vad gäller energipolitiken finns det ett brådskande behov av handling på europeisk nivå.
Ifråga om detta stöd handlar det om två saker.
Looking at the evidence the WTO has submitted, I think we are just as capable of finding different evidence.
Ifråga om det, som läggs fram av WTO, kommer vi också att på precis samma sätt kunna ta fram andra rön.
Mr President, the Commission is following events in Zimbabwe closely and is deeply concerned at the deterioration of the humanitarian and human rights situation there.
Kommissionen följer nära händelserna i Zimbabwe och är djupt bekymrade över försämringen ifråga om humanitära och mänskliga rättigheter där.
Both the official and illegal Chinese garlic leaves China at 10 centimes per kilo.
Denna kinesiska vitlök, officiell och hemlig, lämnar Kina till ett pris av tio centimes per kilo.
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
In this respect, Guatemala has become a real baby-trafficking location, so that in 1997 it was estimated that more than two thousand children were sold at a price of 15 000 to 20 000 dollars.
Man bedömer t.ex. att över 2 000 barn skall ha sålts under 1997 till ett pris av 15 000 till 20 000 dollar.
2. "expressing direction"
at
volume_up
{prp.} (som uttrycker riktning)
Is it because of the fish, the fisherman, environmental conditions or society at large?
Beror det fisken, de som fiskar, miljöförhållandena eller samhället?
This includes looking at the root causes of migration and development issues.
Det inkluderar att titta migrationens grundorsaker och utvecklingsfrågorna.
Further initiatives at Community level will depend on the outcome of these surveys.
Ytterligare initiativ gemenskapsnivå beror resultatet av dessa undersökningar.
3. "expressing view"
at
volume_up
över {prp.} (som uttrycker anledning)
In fact you have to marvel that this part of the world has survived at all.
Man kan egentligen förundras över att denna världsdel över huvud taget har överlevt.
I think that, in general, we must look at the position of our fellow workers.
Jag anser att vi över lag bör se över arbetstagarnas situation.
He should be grateful that we see our Union flag up at all.
Han borde vara tacksam över att vi ser vår flagga hänga där över huvud taget.
4. "expressing time"
at
volume_up
vid {prp.} (som uttrycker tid)
Accounting expert at Andersen 1998-2002 and 2002 at Deloitte.
Redovisningsexpert vid Andersen 1998-2002 och sedan 2002 vid Deloitte.
A visit to any of the major airports at this time of year will make that obvious.
Ett besök vid någon av de större flygplatserna vid denna tid på året visar detta tydligt.
We must stick by the Kyoto Protocol at the conference in The Hague.
Vi måste hålla fast vid Kyoto-protokollet vid Haag-konferensen.

Context sentences for "inåt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInåt landet finns det landsbygd samt åker- och ängsmark med ett fåtal små och medelstora företag.
The hinterland is rural, arable farmland and pasture, without many SMEs.
SwedishEU måste vara socialt även utåt sett, inte bara inåt sett.
Europe must be social not only inwardly, but a social Europe is needed outwardly too.
SwedishEU säkrar inte demokratin, vare sig inåt eller utåt.
The European Union is not safeguarding democracy, either internally or externally.
SwedishMajoritetsbeslut inåt, gemensam representation utåt - det är ju beskrivningen av en stat.
Majority voting internally and joint representation abroad - this is clearly the blueprint for a State.
SwedishInåt är vi fortfarande långt ifrån en hållbar utveckling.
Internally, we are still a long way from sustainable development.
SwedishInåt har det varit pedagogiskt för uppfyllandet.
Within the Union it has taught us a lesson about meeting commitments.
SwedishVi måste uppträda enat, både inåt och utåt.
We need to speak with one European voice, both internally and externally.
SwedishAtt den skulle ha inåt- och utåtgående signaler och känsel.
You know, had efferent, afferent, and haptic response.
SwedishEU har ett särskilt ansvar, som vi för ögonblicket inte lever upp till, varken inåt eller utåt.
The EU has a very special responsibility which we are not fulfilling at the moment, neither internally nor externally.
SwedishI en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
To turn in upon ourselves and return to outmoded concepts of sovereignty are inadequate responses in a globalised world.
SwedishDessa värden är den enda verkliga motsatsen till att vända sig inåt, till nationalism, främlingsfientlighet och rasism.
These values are the only real antidote to turning in on one oneself, nationalism, xenophobia and racism.
SwedishOm vi håller oss till vad vi har beslutat kommer vi i fortsättningen att stärka euroområdet såväl inåt som utåt!
If we can stick to what we have agreed we can then make the euro area even stronger, both internally and externally.
SwedishI en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
Mr President, ladies and gentlemen, I should firstly very much like to thank Parliament for this constructive and largely positive debate.
SwedishSnart formades ett svart moln över mitt huvud och där var jag, utåt sätt väldigt framgångsrik, men inåt väldigt deprimerad.
Well, soon a black cloud formed over my head and here I was, outwardly very successful, but inwardly very depressed.
SwedishPå grundval av den solidariteten, utåt och inåt, skulle vi gärna vilja bedöma er och ert program i januari.
Internal solidarity and solidarity towards others, as I said, that is what we would like to judge you and your programme on in January.
SwedishAtt skjuta upp det hela skulle vara en ödesdiger signal både utåt och inåt sett och det skulle främja de nationalistiska krafterna.
A delay would send out a fateful signal to the EU and the outside world and would only encourage nationalist forces.
SwedishI tre år nu har vi fått se många bevis för att länder, när de hamnar i svårigheter, är frestade att vända sig inåt.
For three years now, there is considerable evidence that, when faced with difficulties, nations are tempted to turn in on themselves.
SwedishVi kan välja att välkomna den nya och flexibla ekonomin och dess möjligheter eller sluta oss inåt i olika former av protektionism.
We can choose to welcome the new and flexible economy and its possibilities or retreat into protectionism in various forms.
SwedishDe europeiska länderna vände sig inåt och den amerikanska ekonomin började bedriva en isoleringspolitik som skulle fortgå i många år.
European states turned in on themselves and the US economy retreated into an isolationism which would last for many years.
SwedishDet är utarmningen av fiskbestånden i våra kustvatten, och den gemensamma fiskeripolitikens misslyckande, som driver skarvarna inåt land.
It is the depletion of fishstocks in our coastal waters and the failure of the common fisheries policy which is driving the cormorants inland.