"inaktivitet" English translation

SV

"inaktivitet" in English

volume_up
inaktivitet {comm. gen.}

SV inaktivitet
volume_up
{common gender}

inaktivitet
Hur har kommissionen kunnat acceptera en sådan inaktivitet?
How could the Commission accept such inactivity?
minutes of inactivity
Vi måste gå från en patriarkalisk socialpolitik som vidmakthåller inaktivitet mot en socialpolitik som belönar aktivitet på arbetsmarknaden.
We must move away from a paternalistic social policy that perpetuates inactivity towards a social policy that rewards activity on the labour market.

Context sentences for "inaktivitet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa tillstånd hänger ofta samman med dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet.
These conditions are often due to poor nutrition and lack of exercise.
SwedishVi vill skydda frihet och ekonomisk framgång, snarare än förtryck och inaktivitet.
We are in favour of protecting freedom and economic success, rather than oppression and lethargy.
SwedishEfter en tids inaktivitet loggas du ut från kontot automatiskt så att dina personliga uppgifter skyddas.
To protect your personal information, idle accounts are automatically logged out.
SwedishDet finns en psykologisk förklaring till denna inaktivitet.
There is a psychological explanation for this inertia.
SwedishJag vet att förändring aldrig är enkelt, men då måste jag säga er: inaktivitet är mycket värre och mycket kostsammare.
I know change is never easy, but let me tell you: inaction is much worse and much more costly.
SwedishVi kan inte fullborda Europeiska unionen genom inaktivitet, vackra ord eller genom att bara inta en gemensam ståndpunkt.
We cannot complete the European Union with inertia or fine words or simply from common ground.
SwedishPriset för inaktivitet skulle helt enkelt vara för högt.
The price of inaction would simply be too high.
SwedishDet är bra eftersom ökningen av sjukdomar på grund av dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet tvingar oss att agera.
That is right and proper, for the increase in diseases related to poor nutrition and lack of exercise forces us to act.
SwedishEuropol måste gottgöra för sin inaktivitet hittills och spåra upp de kriminella nätverken, metoderna och de inblandade personerna.
Europol must make up for its idleness up till now, and ascertain the criminal networks, methods and persons involved.
SwedishOrsakerna till fetma är bland annat bristande information, dåliga kostvanor, fysisk inaktivitet och till och med brist på idrottshallar.
The causes include inadequate information, poor eating habits, a lack of physical activity and even a shortage of sports facilities.
SwedishI medlemsländerna fanns till en början förseningar i verkställandet, problem med informationen och inaktivitet i förvaltningen.
In the initial stages of implementation in the Member States there are time lags, problems with information and inefficiencies of management.
SwedishJag vet att förändring aldrig är enkelt, men då måste jag säga er: inaktivitet är mycket värre och mycket kostsammare.
I believe we can do much more in that area, bringing together the fields of environment, agriculture, research and the funds we already have at our disposal.
SwedishEr uppgift har inte varit lätt; ni har ställts inför rådets inaktivitet, som bekymrar sig mer om att försvara nationella intressen än om att presentera en vision av EU.
There is nothing remarkable about it on the whole, except for a small label upon which is written ‘ Made in China’.
SwedishDetta går emot parlamentets eget beslut och vittnar om en bedrövlig inaktivitet och kortsiktig inställning, med tanke på Brasiliens verkliga betydelse i världen.
This contradicts Parliament's own decision and demonstrates a deplorable inertia and short-term attitude, given Brazil's real importance in the world.
SwedishSåledes utesluter instabilitet åtminstone inaktivitet och vi får därför inte begå samma gamla misstag och försvara status quo bara för sakens skull.
That being said, instability does at least rule out inertia, and we must not therefore fall into the old trap of defending the status quo simply for the sake of it.
SwedishDet gläder mig även att man nu nämner inaktivitet i fråga om hjälp till personer som inte är aktiva på arbetsmarknaden.
There is added value, even for the 15 old Member States. Europe can play a stimulating role not only in directives, but also in this sense, because even the old 15 still have a thing or two to learn.
SwedishFör att förklara sin inaktivitet förskansar sig Europeiska kommissionen bakom USA, som inte heller har utfärdat ett förbud mot djurförsök i kosmetikabranschen.
In an effort to explain its inaction, the Commission takes cover behind the fact that the USA has also failed to introduce a ban on animal testing in the cosmetics industry.
SwedishEr uppgift har inte varit lätt; ni har ställts inför rådets inaktivitet, som bekymrar sig mer om att försvara nationella intressen än om att presentera en vision av EU.
Your task has not been easy, faced with the inertia of the Council, which is more concerned about defending national interests than about presenting a vision of Europe.
SwedishDetta är inte en resolution för inaktivitet, som många amerikaner skulle säga, utan den garanterar ett brett stöd för denna åtgärd och mycket av den har redovisats här denna förmiddag.
This is not a resolution for doing nothing, as many Americans would say, but assures widespread support for that action and much of it has been outlined here this morning.
Swedish. - (RO) Fetma och övervikt på grund av dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet ökar över hela Europeiska unionen, vilket ger enorma ekonomiska och sociala konsekvenser.
in writing. - (RO) Obesity and weight gain due to inappropriate eating habits and to the lack of exercise are increasing everywhere in the EU, with major economic and social consequences.